Zoznam 
Zápisnica
PDF 228kWORD 155k
Streda, 12. novembra 2014 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.25. výročie pádu Berlínskeho múru (rozprava)
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 9.Predloženie dokumentov
 10.Delegované akty (článok 105 rokovacieho poriadku)
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Oficiálne privítanie
 13.Program práce
 14.Vyhlásenie predsedu Komisie
 15.Voľba podpredsedu (hlasovanie)
 16.Boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (rozprava)
 17.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013 (rozprava)
 18.Mierový proces v Severnom Írsku (rozprava)
 19.Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (rozprava)
 20.Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (rozprava)
 21.Zmena dohôd s krajinami EHP a Švajčiarskom (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Marielle de Sarnez bola prítomná na zasadnutí vo štvrtok 23. októbra 2014, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Daniel Buda oznámil, že chcel hlasovať proti pozmeňujúcemu návrhu 11 k spoločnému návrhu uznesenia RC-B8-0027/2014 o zamestnanosti mladých ľudí a že sa chcel zdržať hlasovania pri hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu 5 k tomu istému spoločnému návrhu uznesenia (bod 10.6 zápisnice zo dňa 17.7.2014). Chcel hlasovať proti pozmeňujúcom návrhu 3 k spoločnému návrhu uznesenia RC-B8-0071/2014 o vyhrotení násilia medzi Izraelom a Palestínou (bod 10.8 zápisnice zo dňa 17.7.2014).


3. 25. výročie pádu Berlínskeho múru (rozprava)

Vyhlásenie predsedu: 25. výročie pádu Berlínskeho múru (2014/2920(RSP))

Predseda vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD a Mara Bizzotto – nezaradená poslankyňa.

Rozprava sa skončila.


4. Zloženie Parlamentu

Miguel Arias Cañete, Andrus Ansip, Valdis Dombrovskis a Christos Stylianides, ako aj Marianne Thyssen a Corina Crețu boli vymenovaní za členov Európskej komisie s účinosťou od 1. novembra 2014.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie ich mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

Tomislav Donchev bol vymenovaný za podpredsedu vlády Bulharska s účinnosťou od 7. novembra 2014.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

Francisco Sosa Wagner podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 20. októbra 2014.

V súlade s článkom 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie jeho mandátu k uvedenému dňu a informoval o tom príslušné národné orgány.

°
° ° °

Príslušné estónske úrady oznámili, že Urmas Paet bol s účinnosťou od 3. novembra 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Andrusa Ansipa.

Príslušné cyperské úrady oznámili, že Lefteris Christoforou bol s účinnosťou od 3. novembra 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Christosa Stylianidesa.

Príslušné lotyšské úrady oznámili, že Inese Vaidere bola s účinnosťou od 1. novembra 2014 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Valdisa Dombrovskisa.

Príslušné španielske úrady oznámili, že Carlos Iturgaiz bol s účinnosťou od 6. novembra 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Miguela Ariasa Cañetea.

Príslušné belgické úrady oznámili, že Tom Vandenkendelaere bol s účinnosťou od 6. novembra 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Marianne Thyssen.

V súlade s článkom 7 ods. 1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Urmasa Paeta a Lefterisa Christoforoua s účinnosťou od 3. novembra 2014, Inese Vaidereovej s účinnosťou od 1. novembra 2014, a Carlosa Iturgaiza a Toma Vandenkendelaerea s účinnosťou od 6. novembra 2014.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Urmas Paet, Lefteris Christoforou, Carlos Iturgaiz, Tom Vandenkendelaere et Inese Vaidere miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


5. Žiadosti o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné litovské orgány zaslali predsedovi Parlamentu žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Viktora Uspaskicha v rámci predbežného vyšetrovania trestného činu.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.

°
° ° °

Príslušné portugalské orgány zaslali predsedovi Parlamentu žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Antónia Marinha e Pinta v rámci trestného konania na regionálnom súde v Coimbre.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín ALDE, PPE a ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor BUDG: Urmas Paet, Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere, Lefteris Christoforou. Esteban González Pons už nie je členom.

výbor DEVE: Beatriz Becerra Basterrechea.

výbor EMPL: Beatriz Becerra Basterrechea už nie je členkou.

výbor ECON: Tom Vandenkendelaere.

výbor PECH: Carlos Iturgaiz.

výbor CONT: Verónica Lope Fontagné.

výbor AFCO: Esteban González Pons.

výbor ENVI: Marcus Pretzell, ktorý nahrádza Ashleyho Foxa.

výbor PETI: Svetoslav Hristov Malinov ktorý nahrádza Renate Weberovú.

podvýbor pre ľudské práva: Beatriz Becerra Basterrechea.

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Kazachstan, EÚ-Kirgizstan a EÚ-Uzbekistan a delegácia pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom: Urmas Paet.

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile: Tom Vandenkendelaere.

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Tom Vandenkendelaere.

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Carlos Iturgaiz, Inese Vaidere.

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Lefteris Christoforou.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal 29. októbra 2014 tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 374/2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine (00093/2014/LEX - C8-0227/2014 - 2014/0279(COD)).


8. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej júlovej schôdzi a na septembrovej schôdzi 2014 sú k dispozícii na stránke „Europarl“.


9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej Únie (kodifikované znenie) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

V súlade s ustanoveniami článku 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z2.decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou aKomisiou orozpočtovej disciplíne, spolupráci vrozpočtových otázkach ariadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/010 IT/Whirlpool) (COM(2014)0672 - C8-0231/2014 - 2014/2170(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch (COM(2014)0666 - C8-0242/2014 - 2014/0308(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

ECON

2) parlamentných výborov, správy

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

- Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (2014/2817(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Grécko) (COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Írsko) (COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Any Gomesovej (2014/2045(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

3) ombudsmana

Výročná správa ombudsmana (článok 220 rokovacieho poriadku)
výbor PETI

Výročná správa za rok 2013 – európsky ombudsman (N8-0044/2014)
(stanovisko: CONT).


10. Delegované akty (článok 105 rokovacieho poriadku)

Parlament dostal námietku Rady voči tomuto delegovanému aktu:

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) o formáte na prenos údajov týkajúcich sa výdavkov na výskum a vývoj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.549/2013 oeurópskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (C(2014) 05658 – 2014/2804(DEA))

Dátum prijatia: 7. novembra 2014

pridelené gestorskému výboru pre základný legislatívny akt: ECON.


11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (článok 3 ods. 3 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (2014/2165(REG)).


12. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu šesť vysokých úradníkov brazílskeho národného kongresu, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej novembrovej plenárnej schôdze 2014 PE 541.735/OJ) , ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):

Streda

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol zaradiť na program rokovania vyhlásenie predsedu Komisie, po ktorom vystúpi jeden rečník za každú politickú skupinu.

Predseda navrhol zaradiť do programu rokovania rozpravu o vyhláseniach Rady a Komisie o boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Predseda navrhol, aby bol názov spoločnej rozpravy o zmene protokolu 31 k dohode o EHP (body 18 a 22 PDOJ) zmenený takto: „Zmeny dohôd s krajinami EHP a Švajčiarskom“ a aby bolo do rozpravy zaradené vyhlásenie Komisie.

Zasadanie je predĺžené do 23h30.

Štvrtok

Predseda navrhol zaradiť do hlasovania správu poslankyne Hautalovej o zbavení poslaneckej imunity Any Gomesovej.A8-0025/2014).

Parlament návrhy schválil.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Krisztina Morvai.


14. Vyhlásenie predsedu Komisie

Vyhlásenie predsedu Komisie (2014/2945(RSP))

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) urobil vyhlásenie.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Jonathan Arnott, s procedurálnym návrhom, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Beatrix von Storch, s procedurálnym návrhom, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD a Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker.

Rozprava sa skončila.


15. Voľba podpredsedu (hlasovanie)

Predseda Oznámil, že dostal tieto nominácie: Ioan Mircea Pașcu a Fabio Massimo Castaldo.

Vystúpil Fabio Massimo Castaldo, aby stiahol svoju nomináciu.

Predseda rozhodol, že tajné hlasovanie se uskutoční elektronicky.

Vystúpili títo poslanci: k spôsobu hlasovania Ashley Fox, Anne-Marie Mineur, Nuno Melo a Richard Sulík.

Hlasovanie sa začalo.

Prostredníctvom EH (461 hlasujúcich poslancov, 284 hlasov za, 177 sa zdržalo) Parlament zvolil Ioana Mircea Paşcua.

(Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 12.11.2014).)

Predseda vyhlásil Ioana Mircea Paşcua za podpredsedu Európskeho parlamentu a zablahoželal mu k jeho zvoleniu.

V súlade s článkom 20 ods. 1 rokovacieho poriadku zaujme v danej hierarchii poradie odstupujúcej podpredsedníčky, t. j. ôsme.

V rozprave vystúpil Jonathan Arnott.


16. Boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (2014/2944(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil António Marinho e Pinto, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio – nezaradený poslanec, Pablo Zalba Bidegain, Evelyn Regner, Sander Loones, Michael Theurer, Malin Björk, Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, István Ujhelyi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Cora van Nieuwenhuizen, Dennis de Jong, Ernest Urtasun, Peter Lundgren, Theodor Dumitru Stolojan, Iratxe García Pérez, Fabio De Masi, Peter Eriksson, Esther de Lange, Jeppe Kofod, Pablo Iglesias, Frank Engel, Pervenche Berès, João Ferreira, Werner Langen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Pablo Iglesias, pour poser une question concernant la procédure "carton bleu" (predsedníčka rappelle la procédure applicable), Pervenche Berès, sur le même sujet, a Rina Ronja Kari.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, a Georgios Kyrtsos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eva Kaili, Henna Virkkunen, Notis Marias, Patricija Šulin, José Blanco López, Marisa Matias, Ana Gomes, Benedek Jávor a Bill Etheridge.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.


17. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013 (rozprava)

Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2013 (2014/2867(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD a Harald Vilimsky – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa, Bogusław Liberadzki, Anders Primdahl Vistisen, Jonathan Arnott, Louis Aliot, Tamás Deutsch, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Isabella Adinolfi, Gianluca Buonanno, Claudia Schmidt, Jens Geier, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Caterina Chinnici a Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jens Geier.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lucy Anderson, Notis Marias, Igor Šoltes, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Nicola Caputo a Franz Obermayr.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rozprava sa skončila.


18. Mierový proces v Severnom Írsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Mierový proces v Severnom Írsku (2014/2906(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Claude Moraes v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE a Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Paul Nuttall v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Elmar Brok, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Mark Demesmaeker, Catherine Bearder, Liadh Ní Riada, Jill Evans, Deirdre Clune, Seb Dance, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Nicholson, Jana Žitňanská, Tonino Picula a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Bill Etheridge a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Seán Kelly v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Marian Harkin a Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Martina Anderson, Gabriele Zimmer, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, a Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, o mierovom procese v Severnom Írsku (2014/2906(RSP)) (B8-0218/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 13.11.2014.


19. Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (2014/2921(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Victor Boștinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Johannes Cornelis van Baalen v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Eleni Theocharous a Richard Howitt.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Geoffrey Van Orden, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Takis Hadjigeorgiou a Eleni Theocharous, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo, Edouard Ferrand, Manolis Kefalogiannis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Kati Piri, Notis Marias, Sofia Sakorafa, Konstantinos Papadakis, Elisabetta Gardini, Costas Mavrides, Renate Sommer, Demetris Papadakis, Cristian Dan Preda, Eva Kaili, Jarosław Wałęsa, Miltiadis Kyrkos, Elissavet Vozemberg, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Eva Kaili, aVincent Peillon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bronis Ropė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Miguel Viegas a Emmanouil Glezos.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock v mene skupiny ECR, o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru (2014/2921(RSP)) (B8-0211/2014),

- Johannes Cornelis van Baalen a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru (2014/2921(RSP)) (B8-0212/2014),

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru (2014/2921(RSP)) (B8-0216/2014),

- Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE o situácii vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (2014/2921(RSP)) (B8-0217/2014),

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o situácii vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (2014/2921 (RSP)) (B8-0221/2014),

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok a Renate Sommer v mene skupiny PPE, o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cypru (2014/2921(RSP)) (B8-0223/2014),

- Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Miltiadis Kyrkos a Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, o tureckých opatreniach vyvolávajúcich napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (2014/2921(RSP)) (B8-0225/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.11.2014.


20. Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Davor Ivo Stier, Josef Weidenholzer, Jana Žitňanská, Giulia Moi, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Giulia Moi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michela Giuffrida, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Maurice Ponga, Vincent Peillon a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Notis Marias, Petr Ježek a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Bart Staes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) (B8-0213/2014);

- Mark Demesmaeker, Nirj Deva, Charles Tannock a Jan Zahradil v mene skupiny ECR, o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) (B8-0214/2014);

- Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) (B8-0215/2014);

- Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922 (RSP)) (B8-0219/2014);

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Vincent Peillon, Marlene Mizzi, Michela Giuffrida, Elena Valenciano a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D, o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) (B8-0220/2014);

- Charles Goerens, Louis Michel a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) (B8-0222/2014);

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda a Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP)) (B8-0224/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 13.11.2014.


21. Zmena dohôd s krajinami EHP a Švajčiarskom (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zmena protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (COM(2014)0197), pokiaľ ide o program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (2014/2885(RSP))

Vyhlásenie Komisie: Zmena protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (COM(2014)0262), pokiaľ ide o spoluprácu týkajúcu sa voľného pohybu pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a opatrení vzťahujúcich sa na migrantov vrátane migrantov z tretích krajín (2014/2924(RSP))

Vyhlásenie Komisie: Pozícia, ktorú má Európska únia zaujať v spoločnom výbore zriadenom na základe Dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, pokiaľ ide o zmenu prílohy II k tejto dohode, týkajúcej sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia (COM(2014)0611) (2014/2932(RSP))

Marianne Thyssen (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff – nezaradený poslanec, Verónica Lope Fontagné, Sergio Gutiérrez Prieto, Petr Mach, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sergio Gaetano Cofferati, Marie-Christine Arnautu, Danuta Jazłowiecka, Tibor Szanyi, Massimiliano Salini, Evelyn Regner, Siôn Simon, ktorý požiadal, aby vystúpenie Marcela de Graaffa preskúmal predseda a ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Miguel Viegas.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Claude Rolin, Maria Arena, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Luke Ming Flanagan, Margrete Auken, Ignazio Corrao, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Alfred Sant, Joachim Starbatty, Jozo Radoš, Lidia Senra Rodríguez, Jordi Sebastià, Fabio Massimo Castaldo, Pál Csáky, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet, Martina Anderson, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Jana Žitňanská, Francesc Gambús, Biljana Borzan, Seán Kelly, Neena Gill a Anna Záborská.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 541.735/OJJE).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 24.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Childers, Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Katrougkalos, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mayer, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Sógor, Šoltes, Sommer, Spyraki, Staes, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar


Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, Bearder, Bilbao Barandica, Charanzová, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Gerbrandy, Goerens, Griesbeck, Guoga, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lambsdorff, Maura Barandiarán, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paulsen, Riquet, Theurer, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Verhofstadt

ECR:
Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Demesmaeker, Duncan, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Halla-aho, Jurek, Kamall, Krasnodębski, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Nicholson, Piecha, Pretzell, Stevens, Sulík, Swinburne, Terho, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Wiśniewska, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Bours, Castaldo, D'Amato, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Iwaszkiewicz, Mazuronis, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Seymour, Tamburrano, Zullo

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Chrysogonos, De Masi, Echenique, Ernst, Flanagan, González Peñas, Iglesias, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Michels, Ní Riada, Papadimoulis, Rodriguez-Rubio, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Vergiat, Zimmer

NI:
Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Buonanno, Dodds Diane, D'Ornano, Fontana, Gollnisch, Jansen, Kappel, Kovács, Lebreton, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Montel, Morvai, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Cadec, van de Camp, Casa, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Danjean, Dantin, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Fernandes, Fitto, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Herranz García, Hohlmeier, Hölvényi, Hübner, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Lins, Lope Fontagné, McGuinness, Malinov, Mann, Martusciello, Matera, Mato, Metsola, Millán Mon, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Radev, Rangel, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tomc, Toti, Urutchev, Vaidere, Valcárcel, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Wenta, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver

S&D:
Andrieu, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, Gasbarra, Geier, Gentile, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Griffin, Groote, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Honeyball, Jaakonsaari, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kumpula-Natri, Lauristin, Leichtfried, Liberadzki, López, López Aguilar, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Maurel, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Picula, Pittella, Poche, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Soru, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano Martínez-Orozco, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Zemke

Verts/ALE:
Albrecht, Auken, Buchner, Ceballos, Cramer, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Häusling, Hautala, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Terricabras, Trüpel

°
° ° °

Max Andersson, Stanisław Ożóg a László Tőkés oznámili, že sa zúčastnili na hlasovaní, ale ich hlasovacie zariadenia nefungovali.

Jakob von Weizsäcker a Paul Rübig sa zúčastnili na hlasovaní, ale ich hlasy neboli zaznamenané.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia