Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 231kWORD 184k
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Υποδοχή
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας *** - Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (συζήτηση)
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland – από την Ιρλανδία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - από την Ελλάδα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (ψηφοφορία)
  
8.5.Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας *** (ψηφοφορία)
  
8.6.Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βόρειο Ιρλανδία (ψηφοφορία)
  
8.7.Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (ψηφοφορία)
  
8.8.Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, υπό τον Πρόεδρό του, Igor Corman, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης C(2014)07567 - 2014/2926(DEA)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 22 Οκτωβρίου 2014

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.318/2013 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2016 έως 2018, με σκοπό τη διενέργεια της δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.577/98 του Συμβουλίου C(2014)07583 - 2014/2927(DEA)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 22 Οκτωβρίου 2014

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: EMPL

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό προτύπων για υποψήφιους εθελοντές και εθελοντές της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ C(2014)07725 - 2014/2928(DEA)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 24 Οκτωβρίου 2014

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: DEVE

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της μάζας των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τα έτη 2011, 2012 και 2013 C(2014)07892 - 2014/2934(DEA)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 31 Οκτωβρίου 2014

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ'εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/32/ΕΕ όσον αφορά το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων C(2014)07993 - 2014/2933(DEA)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του στις 31 Οκτωβρίου 2014

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: IMCO.


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ (COM(2014)0617 - 2014/2931(RPS)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου (D028691/04 - 2014/2939(RPS) - προθεσμία: 7/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο (D031811/03 - 2014/2936(RPS) - προθεσμία: 4/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (D034272/03 - 2014/2925(RPS) - προθεσμία: 23/12/2014)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 454/2011, σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τηλεπληροφορικές εφαρμογές για επιβατικές υπηρεσίες» του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (D035649/01 - 2014/2929(RPS) - προθεσμία: 25/1/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες γαλακτικό οξύ, Lecanicillium muscarium στέλεχος Ve6, υδροχλωρική χιτοζάνη και Equisetum arvense L. μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D035773/02 - 2014/2935(RPS) - προθεσμία: 4/1/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση της απόφασης 2010/670/ΕΕ όσον αφορά την επέκταση ορισμένων χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της εν λόγω απόφασης (D035973/01 - 2014/2930(RPS) - προθεσμία: 25/1/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων 2009/563/EK, 2009/564/EK, 2009/578/EK, 2010/18/EK, 2011/263/EE, 2011/264/EE, 2011/382/EE και 2011/383/ΕΕ, ώστε να παραταθεί η ισχύς των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ορισμένα προϊόντα (D035983/02 - 2014/2937(RPS) - προθεσμία: 5/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


5. Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας *** - Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (συζήτηση)

Σύσταση σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Μολδαβίας αφετέρου [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE) - 2014/2817(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

Ο Petras Auštrevičius παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sorin Moisă (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Iveta Grigule, μη εγγεγραμμένη, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Mircea Diaconu, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Giulia Moi, Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Arne Gericke, Urmas Paet, Jiří Maštálka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Peter Lundgren, Steeve Briois, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Michał Boni, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Fabio Massimo Castaldo, Ioan Mircea Pașcu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, Kosma Złotowski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Carlos Zorrinho, Dario Tamburrano, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Ioan Mircea Pașcu, Andrzej Grzyb, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Edouard Ferrand, Miroslav Poche, Kazimierz Michał Ujazdowski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Steven Woolfe, António Marinho e Pinto, Andrej Plenković, Monica Macovei, Bogusław Liberadzki, Tunne Kelam, Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureșan, Tonino Picula, Adam Szejnfeld, Clara Eugenia Aguilera García, László Tőkés και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Victor Negrescu, Νότης Μαριάς, Lidia Senra Rodríguez και Klaus Buchner.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn και Petras Auštrevičius.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Sophia in 't Veld σχετικά με την απομάκρυνση ενός πίνακα που εκτίθεται στο εσωτερικό των κτηρίων του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της Ιταλικής Προεδρίας στο Συμβούλιο (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα θέσει το ζήτημα υπ' όψη των Κοσμητόρων).

°
° ° °

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2014 και σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2014.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

6. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Emilian Pavel ορίστηκε στη θέση της Corina Creţu ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 1 Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, και με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 4, του εσωτερικού Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής του Emilian Pavel με έναρξη ισχύος από 1ης Νοεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Emilian Pavel καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


7. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, καλωσορίζει αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου του Καναδά, της οποίας ηγείτο ο Πρόεδρος του Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου Καναδά-Ευρώπης, Tilson David και λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Συγχαίρει, εξ ονόματος του Προέδρου του Κοινοβουλίου, την αξιοπρέπεια και το θάρρος που επέδειξε ο λαός του Καναδά μετά τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Κοινοβούλιο της Ottawa στις 22 Οκτωβρίου 2014.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Inés Ayala Sender η οποία χαιρετίζει την επιτυχή έκβαση της αποστολής του διαστημικού σκάφους Rosetta.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


8.1. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ana Gomes [2014/2045(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0046)


8.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland – από την Ιρλανδία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, από την Ιρλανδία) [COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0047)


8.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores - από την Ελλάδα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, από την Ελλάδα) [COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2014)0048)


8.4. Σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος επί του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Μολδαβίας αφετέρου [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE) - 2014/2817(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0049)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο Knut Fleckenstein, για να χαιρετίσει την αντιπροσωπεία της Μολδαβίας που παρίσταται στο θεωρείο των επισήμων.

O Richard Howitt για να καταθέσει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 7, η οποία κρατείται.


8.5. Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας *** (ψηφοφορία)

Σύσταση σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0050)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


8.6. Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βόρειο Ιρλανδία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0218/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0051)

Παρεμβάσεις

Η Maite Pagazaurtundúa Ruiz κατέθεσε προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη A.

Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.


8.7. Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 και B8-0225/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0211/2014

(αντικαθιστά τιςB8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 και B8-0225/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok και Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Μιλτιάδης Κύρκος, Tonino Picula και Vincent Peillon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

- Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

- Gabriele Zimmer, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Εμμανουήλ Γλέζος, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf και Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0052)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0217/2014 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Cristian Dan Preda κατέθεσε προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία κρατείται.


8.8. Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 και B8-0224/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0213/20014

(αντικαθιστά τιςB8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 και B8-0224/2014):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Vincent Peillon και Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Nirj Deva και Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Petr Ježek και Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

- Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0053)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0215/20014 καταπίπτει.)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Petras Auštrevičius - A8-0022/2014
Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Krisztina Morvai και Steven Woolfe

Σύσταση: Petras Auštrevičius - A8-0020/2014
Nathan Gill και Doru-Claudian Frunzulică

Ειρηνευτικές συνομιλίες στη Βόρειο Ιρλανδία - B8-0218/2014
Matt Carthy, Lynn Boylan, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly και Javier Nart

Τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου - RC-B8-0211/2014
Franc Bogovič, Daniel Hannan και Jan Zahradil

Ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν - RC-B8-0213/2014
Daniel Hannan, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge και Seán Kelly.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


11. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος (COM(2013)0570 - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC))
αναπομπή επί της ουσίας: CONT
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Διαδικασία ορισμού

- Ορισμός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων (2014/0809(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI.


12. Μεταφορές πιστώσεων

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε το σχέδιο που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων EEAS αριθ. 1/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή των Περιφερειών, το οποίο αφορά τη μεταφορά πιστώσεων INF 5/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή των Περιφερειών, το οποίο αφορά τη μεταφορά πιστώσεων INF 6/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε το σχέδιο που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο αφορά τις μεταφορές πιστώσεων V/AB-15/C/14, V/AB-16/C/14 και V/AB-17/C/14.

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14, V/AB-20/C/14 και V/AB-21/T/14.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 26/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 4, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων της Επιτροπής DEC 28/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την άρνηση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή, το οποίο αφορά τη μεταφορά πιστώσεων DEC 34/2014.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεμβρίου 2014, ενέκρινε το σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή, το οποίο αφορά τη μεταφορά πιστώσεων DEC 35/2014.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την πρόταση όσον αφορά την πώληση της παλιάς έδρας του στη Λισαβόνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, κατά τη συνεδρίασή της στις 4 Νοεμβρίου 2014, εξέτασε το σχέδιο που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του οργανογράμματός της και αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που υποστηρίζονται από το γενικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 140, παράγραφος 8, του δημοσιονομικού κανονισμού, με ισχύ από 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής προς την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, σχετικά με την έρευνα για νέους χώρους.

Σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο ενημέρωσε ότι δεν ήταν σε θέση να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της θέσεως του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 314, παράγραφος 4, της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο ενημέρωσε ότι δεν ήταν σε θέση να δεχθεί όλες τις τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της θέσεως του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό για το 2014.


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 39/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0039/2014 - C8-0228/2014 - 2014/2167(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 38/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0040/2014 - C8-0230/2014 - 2014/2168(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 40/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0041/2014 - C8-0233/2014 - 2014/2171(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 45/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0043/2014 - C8-0235/2014 - 2014/2174(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 41/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0045/2014 - C8-0236/2014 - 2014/2175(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 42/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0046/2014 - C8-0237/2014 - 2014/2176(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 43/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0047/2014 - C8-0238/2014 - 2014/2177(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 44/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0048/2014 - C8-0239/2014 - 2014/2178(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 7/2014 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0049/2014 - C8-0240/2014 - 2014/2179(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 47/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0050/2014 - C8-0241/2014 - 2014/2180(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 48/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0051/2014 - C8-0244/2014 - 2014/2182(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 49/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0052/2014 - C8-0246/2014 - 2014/2184(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 50/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0053/2014 - C8-0248/2014 - 2014/2186(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 46/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0054/2014 - C8-0249/2014 - 2014/2187(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky και Marcel de Graaff. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας Σένγκεν για να αποτραπεί η επιστροφή των τζιχαντιστών που πήγαν να πολεμήσουν στη Μέση Ανατολή (B8-0184/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εντατικές εκτροφές και τους κινδύνους για την υγεία (B8-0185/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάρτιση του Ευρωπαϊκού Νομικού Καθεστώτος των Εργαζομένων (B8-0186/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση πειραμάτων σε ζώα (B8-0187/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις του ρωσικού εμπάργκο στους τομείς της ιταλικής επιπλοποιίας και μόδας (B8-0189/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη μονάδα ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα καταπολέμησης των ναρκωτικών (B8-0190/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δήθεν μέλι κινεζικής παραγωγής που πωλείται στην Ευρώπη (B8-0191/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με νέα μέτρα στήριξης των ιταλών παραγωγών τυριών που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο (B8-0192/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα παραγωγής νεκταρινιών στο Βένετο εξαιτίας της υπερπροσφοράς και της πτώσης των τιμών των καλοκαιρινών φρούτων στην Ευρώπη (B8-0193/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας (B8-0194/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκής ειδικής επιχειρησιακής ομάδας (task force) για την αναζήτηση εξαφανισμένων ατόμων (B8-0195/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής για τη χρηματοδότηση τρίτων χωρών (B8-0196/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια στα ευρωπαϊκά γήπεδα (B8-0197/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με πιθανές ζημίες που θα προκληθούν από τη συμφωνία ΗΠΑ/ΕΕ στους ιταλούς και ευρωπαίους παραγωγούς τροφίμων (B8-0198/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με το αδίκημα της δυσφήμισης στο διαδίκτυο (B8-0199/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο Ηνωμένο Βασίλειο (B8-0200/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με τις αθρόες εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο (B8-0201/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ίκτερο της αμπέλου (B8-0202/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος με το ασυμβίβαστο του δημοσιονομικού συμφώνου με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (B8-0203/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

AFCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αλπικά καταφύγια στο Βένετο (B8-0204/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

REGI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των νερών των ευρωπαϊκών λιμνών (B8-0205/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με τον κίνδυνο υδρογεωλογικής καταστροφής στην Αφρική εξαιτίας της πρακτικής της «διαρπαγής γης» (B8-0206/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με τη στήριξη του τομέα ιαματικών λουτρών στο Βένετο (B8-0207/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα (B8-0208/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με το μποϊκοτάζ στο ευρωπαϊκό λάδι και κρασί από την πλευρά της Ινδίας (B8-0209/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού ελαιόλαδου (B8-0210/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με ένα νέο στέλεχος της γρίπης των πτηνών Α-H5N6, που έχει πλήξει τα πουλερικά της Ασίας (B8-0227/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mara Bizzotto. Προταση ψηφισματος σχετικά με την παραποίηση φαρμάκων (B8-0228/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

2.2) προτάσεις τροποποίησης του Κανονισμού (άρθρο 227 του Κανονισμού)

- Dennis de Jong. Προταση τροποποιησης του κανονισμου του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου : Τροποποίηση του άρθρου 49 (Νομοθετικές εκθέσεις) (B8-0188/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Isabella Adinolfi. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Τροποποίηση του Παραρτήματος XVI (Κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή) (B8-0226/2014)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2014.


16. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Γλέζος, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kallas, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Κατρούγκαλος, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου