Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 209kWORD 151k
Neljapäev, 13. november 2014 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Tervitus
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping *** - Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine (arutelu)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  
8.1.Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine (hääletus)
  
8.5.Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping *** (hääletus)
  
8.6.Põhja-Iiri rahuprotsess (hääletus)
  
8.7.Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (hääletus)
  
8.8.Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Esitatud dokumendid
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel Moldova Vabariigi parlamendi delegatsiooni liikmeid ja delegatsiooni juhti, parlamendi esimeest Igor Cormanit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks C(2014)07567 - 2014/2926(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. oktoobrist 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 318/2013, millega võetakse vastu nõukogu määruses (EÜ) nr 577/98 sätestatud tööjõu valikvaatluse lisaküsimustike programm aastateks 2016–2018 C(2014)07583 - 2014/2927(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. oktoobrist 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: EMPL

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse vabatahtlikuks kandideerijate ja ELi humanitaarabi vabatahtlikega seotud normid C(2014)07725 - 2014/2928(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. oktoobrist 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: DEVE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa, et võtta arvesse 2011., 2012. ja 2013. aastal registreeritud uute sõiduautode massi suurenemist C(2014)07892 - 2014/2934(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31. oktoobrist 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54), ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/32/EL III lisa seoses veearvestite vee kulupiiridega C(2014)07993 - 2014/2933(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31. oktoobrist 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO.


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse arvutusmeetodid ja aruandlusnõuded vastavalt bensiini ja diislikütuse kvaliteeti käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile98/70/EÜ (COM(2014)06172014/2931(RPS))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses tahkekütusekatelde ökodisaini nõuetega (D028691/04 - 2014/2939(RPS) - tähtaeg: 7.2.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tahkekütuse-kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (D031811/03 - 2014/2936(RPS) - tähtaeg: 4.2.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta (D034272/03 - 2014/2925(RPS) - tähtaeg: 23.12.2014)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (D035649/01 - 2014/2929(RPS) - tähtaeg: 25.1.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate piimhappe, Lecanicillium muscarium’i tüve Ve6, kitosaanvesinikkloriidi ja Equisetum arvense L. jääkide piirnormidega (D035773/02 - 2014/2935(RPS) - tähtaeg: 4.1.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsust 2010/670/EL seoses kõnealuse otsuse artiklis 9 ja artikli 11 lõikes 1 sätestatud teatavate tähtaegade pikendamisega (D035973/01 - 2014/2930(RPS) - tähtaeg: 25.1.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid 2009/563/EÜ, 2009/564/EÜ, 2009/578/EÜ, 2010/18/EÜ, 2011/263/EL, 2011/264/EL, 2011/382/EL ja 2011/383/EL, et pikendada teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (D035983/02 - 2014/2937(RPS) - tähtaeg: 5.2.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


5. Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping *** - Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE) - 2014/2817(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

Petras Auštrevičius tutvustas raporteid.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sorin Moisă (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Iveta Grigule (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Mircea Diaconu, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Giulia Moi, Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Arne Gericke, Urmas Paet, Jiří Maštálka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Peter Lundgren, Steeve Briois, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Michał Boni, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fabio Massimo Castaldo, Ioan Mircea Pașcu, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, Kosma Złotowski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Carlos Zorrinho, Dario Tamburrano, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ioan Mircea Pașcu, Andrzej Grzyb, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Edouard Ferrand, Miroslav Poche, Kazimierz Michał Ujazdowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Steven Woolfe, António Marinho e Pinto, Andrej Plenković, Monica Macovei, Bogusław Liberadzki, Tunne Kelam, Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureșan, Tonino Picula, Adam Szejnfeld, Clara Eugenia Aguilera García, László Tőkés ja Franz Obermayr.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Victor Negrescu, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez ja Klaus Buchner.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Petras Auštrevičius.

°
° ° °

Sõna võttis Sophia in 't Veld parlamendi ruumidest kõrvaldatud maali kohta ajal, mil nõukogu eesistuja oli Itaalia (president vastas, et juhtum on edastatud kvestoritele).

°
° ° °

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2014protokoll punkt 8.4 ja 13.11.2014protokoll punkt 8.5.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

6. Parlamendi koosseis

Rumeenia pädevad ametiasutused on teatanud Corina Creţu asemel Emilian Paveli ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. novembrist 2014.

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 3 ning kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 võttis parlament teadmiseks Emilian Paveli valimise alates 1. novembrist 2014.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Emilian Pavel vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


7. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel Kanada parlamendi delegatsiooni ja selle juhti, Kanada-Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni esimeest David Tilsonit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

President avaldas parlamendi nimel lugupidamist vaprusele ja väärikusele, mida näitas üles Kanada rahvas pärast 22. oktoobril 2014 Ottawas parlamendis toimunud traagilisi sündmusi.

°
° ° °

Sõna võttis Inés Ayala Sender, kes väljendas heameelt selle üle, et kosmosesond Rosetta missioon on edukalt täide viidud.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Ana Gomesi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2014/2045(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0046)


8.2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Iirimaa) [COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0047)


8.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 13 (taotlus EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Kreeka) [COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0048)


8.4. Ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE) - 2014/2817(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0049)

Sõnavõtud

Knut Fleckenstein enne hääletust, et veel kord tervitada külaliste ametlikul rõdul viibivat Moldova delegatsiooni.

Richard Howitt, kes esitas punkti 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.5. Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vaheline assotsieerimisleping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2014)0050)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.6. Põhja-Iiri rahuprotsess (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0218/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0051)

Sõnavõtud

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, kes esitas põhjenduse A kohta suulise muudatusettepaneku.

Suulist muudatusettepanekut ei võetud arvesse, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


8.7. Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 ja B8-0225/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0211/2014

(asendades B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 ja B8-0225/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok ja Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel,

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula ja Vincent Peillon fraktsiooni S&D nimel,

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel,

- Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel,

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf ja Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0052)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0217/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda, kes esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.8. Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 ja B8-0224/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0213/20014

(asendades B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 ja B8-0224/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel,

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Vincent Peillon ja Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel,

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Nirj Deva ja Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel,

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Petr Ježek ja Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel,

- Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2014)0053)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0215/20014 muutus kehtetuks.)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Petras Auštrevičius - A8-0022/2014
Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Krisztina Morvai ja Steven Woolfe

Soovitus Petras Auštrevičius - A8-0020/2014
Nathan Gill ja Doru-Claudian Frunzulică

Põhja-Iiri rahuprotsess - B8-0218/2014
Matt Carthy, Lynn Boylan, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly ja Javier Nart

Küprose majandusvööndis pingeid tekitav Türgi tegevus - RC-B8-0211/2014
Franc Bogovič, Daniel Hannan ja Jan Zahradil

Humanitaarolukord Lõuna-Sudaanis - RC-B8-0213/2014
Daniel Hannan, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge ja Seán Kelly.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

- Raport Euroopa Liidu ametite 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (COM(2013)0570 - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CONT
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Ametisse nimetamise menetlus

- Euroopa Toiduohutusameti juhatuse liikme ametisse nimetamine (2014/0809(NLE))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI.


12. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon kiitis oma 4. novembri 2014. aasta koosolekul heaks Euroopa välisteenistuse esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti EEAS nr 1/2014.

Eelarvekomisjon kiitis oma 4. novembri 2014. aasta koosolekul kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 heaks Regioonide Komitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti INF 5/2014.

Eelarvekomisjon kiitis oma 4. novembri 2014. aasta koosolekul kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 heaks Regioonide Komitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti INF 6/2014.

Eelarvekomisjon kiitis oma 4. novembri 2014. aasta koosolekul kooskõlas finantsmääruse artikliga 25 heaks Euroopa Kontrollikoja esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projektid V/AB-15/C/14, V/AB-16/C/14 ja V/AB-17/C/14.

Euroopa Kontrollikoda teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamistest V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14, V/AB-20/C/14 et V/AB-21/T/14.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 26/2014 heakskiitmisest.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 28/2014 heakskiitmisest.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 eelarvepädevaid institutsioone Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise DEC 31/2014 tagasilükkamisest.

Eelarvekomisjon kiitis oma 4. novembri 2014. aasta koosolekul kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti DEC 34/2014.

Eelarvekomisjon kiitis oma 4. novembri 2014. aasta koosolekul kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projekti DEC 35/2014.

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) teavitas eelarvepädevaid institutsioone ettepanekust müüa oma endine asukoht Lissabonis.

Eelarvekomisjon vaatas oma 4. novembri 2014. aasta koosolekul kooskõlas finantsmääruse artikli 50 lõikega 1 läbi Euroopa Pettustevastane Ameti (OLAF) esitatud OLAFi ametikohtade loetelusse tehtavate muudatuste projekti ja otsustas sellele vastuväiteid mitte esitada.

Euroopa Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule üldeelarvest kooskõlas finantsmääruse artikli 140 lõikega 8 toetatavate rahastamisvahendite kohta alates 31. detsembrist 2013.

Euroopa Komisjoni teadaanne eelarvepädevatele institutsioonidele kooskõlas finantsmääruse artikliga 203 uute asukohtade otsimise kohta.

Euroopa Liidu Nõukogu on kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 314 lõikega 4 teada andnud, et ta ei saa kõiki Euroopa Parlamendi poolt 2015. aasta eelarveprojekti käsitleva nõukogu seisukoha kohta vastuvõetud muudatusettepanekuid heaks kiita.

Euroopa Liidu Nõukogu on kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 314 lõikega 4 teada andnud, et ta ei saa kõiki Euroopa Parlamendi poolt 2014. aasta paranduseelarve projekti nr 2 käsitleva nõukogu seisukoha kohta vastuvõetud muudatusettepanekuid heaks kiita.


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 39/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0039/2014 - C8-0228/2014 - 2014/2167(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 38/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0040/2014 - C8-0230/2014 - 2014/2168(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 40/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0041/2014 - C8-0233/2014 - 2014/2171(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 45/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0043/2014 - C8-0235/2014 - 2014/2174(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 41/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0045/2014 - C8-0236/2014 - 2014/2175(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 42/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0046/2014 - C8-0237/2014 - 2014/2176(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 43/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0047/2014 - C8-0238/2014 - 2014/2177(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 44/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0048/2014 - C8-0239/2014 - 2014/2178(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 7/2014 – Regioonide Komitee (N8-0049/2014 - C8-0240/2014 - 2014/2179(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 47/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0050/2014 - C8-0241/2014 - 2014/2180(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 48/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0051/2014 - C8-0244/2014 - 2014/2182(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 49/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0052/2014 - C8-0246/2014 - 2014/2184(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 50/2014– – III jagu –Komisjon (N8-0053/2014 - C8-0248/2014 - 2014/2186(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 46/2014 – III jagu – Komisjon (N8-0054/2014 - C8-0249/2014 - 2014/2187(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingu kohaldamise peatamise kohta, eesmärgiga hoida ära Lähis-Itta võitlema suundunud džihaadi võitlejate tagasitulek (B8-0184/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek suurfarmide ja terviseriskide kohta (B8-0185/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek Euroopa töötajate põhimääruse väljatöötamise kohta (B8-0186/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek loomkatsete keelustamise kohta (B8-0187/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaale kehtestatud embargo tagajärgede kohta Itaalia sisekujundusele ja moele (B8-0189/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek uimastivastase võitluse koordineerimise kohta Euroopa Liidu tasandil (B8-0190/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopas müüdava Hiinast pärit võltsmee kohta (B8-0191/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Venemaa embargo tõttu kahju kannatanud Itaalia juustutootjate toetamise uute meetmete kohta (B8-0192/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek suvesaaduste liigsest pakkumisest ja hinna langusest Euroopas tingitud kriitilise olukorra kohta Veneto nektariinisektoris (B8-0193/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek islami naiste täielikult katva räti keelustamise kohta (B8-0194/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kadunuks jäänud isikute otsimiseks Euroopa rakkerühma loomise kohta (B8-0195/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kolmandate riikide rahastamise poliitika läbivaatamise kohta (B8-0196/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa staadionite turvalisuse kohta (B8-0197/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek USA ja ELi vahelisest lepingust tuleneva võimaliku kahju kohta Itaalia ja Euroopa põllumajandustootjatele (B8-0198/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek laimamise kohta internetis (B8-0199/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek naiste suguelundite moonutamise kohta Ühendkuningriigis (B8-0200/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Maroko tomatite turgudele sissetungi kohta (B8-0201/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek viinapuu kolletumistõve (flavescence dorée) vastase võitluse kohta (B8-0202/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek fiskaalkokkuleppe vastuolu kohta Lissaboni lepinguga (B8-0203/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Veneto maakonna mägionnide kohta (B8-0204/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa järvevee soojenemise tendentsi kohta (B8-0205/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek maade hõivamisest tingitud hüdrogeoloogilise katastroofi ohu kohta Aafrikas (B8-0206/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek termaalvesiravisektori toetamise kohta Veneto maakonnas (B8-0207/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa veinisektori kaitse kohta (B8-0208/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi õli ja veini boikoteerimise kohta Indias (B8-0209/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa oliiviõli kaitse kohta (B8-0210/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Aasia kodulindudel esineva uue lindude gripi viiruse tüve A-H5N6 kohta (B8-0227/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ravimite võltsimise kohta (B8-0228/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

2.2) kodukorra muutmise ettepanekud (kodukorra artikkel 227)

- Dennis de Jong. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek : Artikli 49 (Seadusandlikud raportid) muutmine (B8-0188/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Isabella Adinolfi. Euroopa parlamendi kodukorra muutmise ettepanek: XVI lisa muutmine (Euroopa Komisjoni heakskiitmise suunised) (B8-0226/2014)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


14. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 24. kuni 27. november 2014.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 11.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Katrougkalos, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar

Õigusteave - Privaatsuspoliitika