Zoznam 
Zápisnica
PDF 218kWORD 176k
Štvrtok, 13. novembra 2014 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej *** - Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (rozprava)
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  
8.1.Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (hlasovanie)
  
8.5.Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej *** (hlasovanie)
  
8.6.Mierový proces v Severnom Írsku (hlasovanie)
  
8.7.Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (hlasovanie)
  
8.8.Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní
 16.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie parlamentu Moldavskej republiky na čele s prezidentom Igorom Cormanom, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím C(2014)07567 - 2014/2926(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. októbra 2014

Pridelené gestorskému výboru: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 318/2013, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 C(2014)07583 - 2014/2927(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. októbra 2014

Pridelené gestorskému výboru: EMPL

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú normy týkajúce sa záujemcov o dobrovoľnícku činnosť adobrovoľníkov pomoci EÚ C(2014)07725 - 2014/2928(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. októbra 2014

Pridelené gestorskému výboru: DEVE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.443/2009 s cieľom zohľadniť vývoj hmotnosti nových osobných automobilov registrovaných v roku 2011, 2012 a 2013 C(2014)07892 - 2014/2934(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2014

Pridelené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku), ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegovaná smernica Komisie, ktorou sa mení príloha III ksmernici 2014/32/EÚ, pokiaľ ide o rozsah prietoku vodomerov C(2014)07993 - 2014/2933(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. októbra 2014

Pridelené gestorskému výboru: IMCO.


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú metódy výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (COM(2014)0617 - 2014/2931(RPS)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo (D028691/04 - 2014/2939(RPS) - lehota: 7/2/2015)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo (D031811/03 - 2014/2936(RPS) - lehota: 4/2/2015)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (D034272/03 - 2014/2925(RPS) - lehota: 23/12/2014)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópskeho železničného systému (D035649/01 - 2014/2929(RPS) - lehota: 25/1/2015)
pridelené gestorskému výboru: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre kyselinu mliečnu, Lecanicillium muscarium kmeň Ve6, chitozán hydrochlorid a Equisetum arvense L. v určitých produktoch alebo na nich (D035773/02 - 2014/2935(RPS) - lehota: 4/1/2015)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/670/EÚ, pokiaľ ide o predĺženie určitých lehôt stanovených v článku 9 a článku 11 ods. 1 uvedeného rozhodnutia (D035973/01 - 2014/2930(RPS) - lehota: 25/1/2015)
pridelené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/578/ES, 2010/18/ES, 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2011/382/EÚ a 2011/383/EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Európskej únie určitým výrobkom (D035983/02 - 2014/2937(RPS) - lehota: 5/2/2015)
pridelené gestorskému výboru: ENVI.


5. Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej *** - Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE) - 2014/2817(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

Petras Auštrevičius uviedol správy.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sorin Moisă ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Michael Gahler v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Iveta Grigule – nezaradená poslankyňa, Jacek Saryusz-Wolski, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Mircea Diaconu, Miloslav Ransdorf, Heidi Hautala, Giulia Moi, Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Arne Gericke, Urmas Paet, Jiří Maštálka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Peter Lundgren, Steeve Briois, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Michał Boni, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, Ioan Mircea Pașcu, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Kosma Złotowski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Carlos Zorrinho, Dario Tamburrano, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ioan Mircea Pașcu, Andrzej Grzyb, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, Miroslav Poche, Kazimierz Michał Ujazdowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, António Marinho e Pinto, Andrej Plenković, Monica Macovei, Bogusław Liberadzki, Tunne Kelam, Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureșan, Tonino Picula, Adam Szejnfeld, Clara Eugenia Aguilera García, László Tőkés a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Victor Negrescu, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez a Klaus Buchner.

Vystúpili títo poslanci: Johannes Hahn a Petras Auštrevičius.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld k odstráneniu obrazu, ktorý bol v priestoroch Parlamentu vystavený pri príležitosti talianskeho predsedníctva Rady (predsedajúci odpovedal, že záležitosť bola postúpená kvestorom).

°
° ° °

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.4 zápisnice zo dňa 13.11.2014 a bod 8.5 zápisnice zo dňa 13.11.2014.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

6. Zloženie Parlamentu

Príslušné rumunské úrady oznámili, že Emilian Pavel bol s účinnosťou od 1. novembra 2014 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Corinu Creţuovú.

V súlade s článkom 7 ods. 3 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament vzal na vedomie zvolenie Emiliana Pavela s účinnosťou od 1. novembra 2014.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Emilian Pavel zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


7. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie kanadského parlamentu na čele s predsedom Parlamentného združenia Kanada – Európa David Tilson, ktorí boli usadení na čestnej galérii.

V mene predsedu Parlamentu vzdal hold odvahe a dôstojnosti kanadského ľudu v súvislosti s tragickými udalosťami, ku ktorým došlo 22. októbra 2014 v ottawskom parlamente.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Inés Ayala Sender k úspešnej misii sondy Rosetta.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Any Gomesovej [2014/2045(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0025/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0046)


8.2. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, Írsko) [COM(2014)0616 - C8-0173/2014 - 2014/2098(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Ivan Štefanec (A8-0024/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0047)


8.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, Grécko) [COM(2014)0620 - C8-0183/2014 - 2014/2107(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0023/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0048)


8.4. Uzavretie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou (hlasovanie)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE) - 2014/2817(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0022/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0049)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním, Knut Fleckenstein, ktorý opätovne pozdravil moldavskú delegáciu, ktorej členovia sú usadení na čestnej galérii.

Richard Howitt, ktorý predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 7, ktorý bol prijatý.


8.5. Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej [09828/2014 - C8-0130/2014 - 2014/0083(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0020/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0050)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.6. Mierový proces v Severnom Írsku (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0218/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0051)

Vystúpenia:

Maite Pagazaurtundúa Ruiz predniesla ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu A.

Tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.


8.7. Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0217/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 a B8-0225/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0211/2014

(nahrádzajúci B8-0211/2014, B8-0212/2014, B8-0216/2014, B8-0221/2014, B8-0223/2014 a B8-0225/2014):

podaný týmito poslancami:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok a Renate Sommer v mene skupiny PPE,

- Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Konstantinos Papadakis, Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos, Tonino Picula a Vincent Peillon v mene skupiny S&D,

- Charles Tannock v mene skupiny ECR,

- Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff, Marielle de Sarnez, Fernando Maura Barandiarán a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE,

- Gabriele Zimmer, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf a Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0052)

(Návrh uznesenia B8-0217/2014 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Cristian Dan Preda predniesol ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 3, ktorý bol prijatý.


8.8. Humanitárna situácia v Južnom Sudáne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0215/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 a B8-0224/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0213/20014

(nahrádzajúci B8-0213/2014, B8-0214/2014, B8-0219/2014, B8-0220/2014, B8-0221/2014, B8-0222/2014 a B8-0224/2014):

podaný týmito poslancami:

- Joachim Zeller, Davor Ivo Stier, Lorenzo Cesa, Mariya Gabriel, Elisabetta Gardini, Philippe Juvin, Luděk Niedermayer, Andrej Plenković, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová a Dubravka Šuica v mene skupiny PPE,

- Linda McAvan, Norbert Neuser, Arne Lietz, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Doru-Claudian Frunzulică, Vincent Peillon a Michela Giuffrida v mene skupiny S&D,

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Nirj Deva a Jan Zahradil v mene skupiny ECR,

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl, Petr Ježek a Gérard Deprez v mene skupiny ALDE,

- Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE,

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2014)0053)

(Návrh uznesenia B8-0215/20014 sa stal bezpredmetným.)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Petras Auštrevičius - A8-0022/2014
Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Franc Bogovič, Daniel Hannan, Krisztina Morvai a Steven Woolfe

Odporúčanie Petras Auštrevičius - A8-0020/2014
Nathan Gill a Doru-Claudian Frunzulică

Mierový proces v Severnom Írsku - B8-0218/2014
Matt Carthy, Lynn Boylan, Daniel Hannan, Csaba Sógor, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly a Javier Nart

Kroky Turecka vyvolávajúce napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky - RC-B8-0211/2014
Franc Bogovič, Daniel Hannan a Jan Zahradil

Humanitárna situácia v Južnom Sudáne - RC-B8-0213/2014
Daniel Hannan, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge a Seán Kelly.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2013)0570 - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC))
pridelené: gestorský výbor: CONT
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Postup vymenovania

- Vymenovanie člena správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (2014/0809(NLE))
pridelené gestorskému výboru: ENVI.


12. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet schválil na svojej schôdzi 4. novembra 2014 návrh Európskej služby pre vonkajšiu činnosť na presun rozpočtových prostriedkov č.°1/2014.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil na svojej schôdzi 4. novembra 2014 návrh Výboru regiónov na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2014.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil na svojej schôdzi 4. novembra 2014 návrh Výboru regiónov na presun rozpočtových prostriedkov INF 6/2014.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil na svojej schôdzi 4. novembra 2014 návrh Dvora audítorov na presuny rozpočtových prostriedkov V/AB-15/C/14, V/AB-16/C/14 et V/AB-17/C/14.

V súlade s článkom 25 nariadenia ods. 1 o rozpočtových pravidlách Európsky dvor audítorov informoval rozpočtový orgán o presunoch rozpočtových prostriedkov V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14, V/AB-20/C/14 et V/AB-21/T/14.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 26/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 28/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o zamietnutí presunu rozpočtových prostriedkov DEC 31/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidláchla Výbor pre rozpočet schválil na svojej schôdzi 4. novembra 2014 návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 34/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidláchla Výbor pre rozpočet schválil na svojej schôdzi 4. novembra 2014 návrh Komisie na presun rozpočtových prostriedkov EC 35/2014.

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) informoval rozpočtový orgán o navrhovanom predaji svojho bývalého sídla v Lisabone.

V súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet preskúmal na svojej schôdzi 4. novembra 2014 návrh Európskeho úradu pre boj proti podvodom (úradu OLAF) týkajúci sa zmeny jeho plánu pracovných miest a rozhodol sa nevzniesť námietky.

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o finančných nástrojoch podporovaných zo všeobecného rozpočtu podľa článku 140 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách k 31. decembru 2013.

Informatívna správa Komisie pre rozpočtový orgán, v súlade s článkom 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách, týkaúce sa hľadania nových priestorov.

V súlade s článkom 314 ods. 4 ZFEÚ Rada oznámila, že nemôže schváliť všetky pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom k pozícii Rady k návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2015.

CV súlade s článkom 314 ods. 4 ZFEÚ Rada oznámila, že nemôže schváliť všetky pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom k pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu č.°2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014.


13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 39/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0039/2014 - C8-0228/2014 - 2014/2167(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 38/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0040/2014 - C8-0230/2014 – 2014/2168(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 40/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0041/2014 - C8-0233/2014 - 2014/2171(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 45/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0043/2014 - C8-0235/2014 - 2014/2174(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 41/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0045/2014 - C8-0236/2014 - 2014/2175(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 42/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0046/2014 - C8-0237/2014 - 2014/2176(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 43/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0047/2014 - C8-0238/2014 - 2014/2177(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 44/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0048/2014 - C8-0239/2014 - 2014/2178(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov INF 7/2014 - Výbor regiónov (N8-0049/2014 - C8-0240/2014 - 2014/2179(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 47/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0050/2014 - C8-0241/2014 - 2014/2180(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 48/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0051/2014 - C8-0244/2014 - 2014/2182(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 49/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0052/2014 - C8-0246/2014 - 2014/2184(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 50/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0053/2014 - C8-0248/2014 - 2014/2186(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 46/2014 - Oddiel III - Komisia (N8-0054/2014 - C8-0249/2014 - 2014/2187(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gerolf Annemans, Marine Le Pen, Matteo Salvini, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o pozastavení vykonávania Schengenskej dohody s cieľom zabrániť návratu džihádistov, ktorí odišli bojovať na Blízky východ (B8-0184/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o intenzívnych chovoch a zdravotných rizikách (B8-0185/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o ustanovení európskeho štatútu zamestnancov (B8-0186/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zákaze testov na zvieratách (B8-0187/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o dôsledkoch ruského embarga na taliansky nábytok a odevy (B8-0189/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zriadení európskeho orgánu pre koordináciu boja proti drogám (B8-0190/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falošnom čínskom mede predávanom v Európe (B8-0191/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nových opatreniach na podporu výrobcov talianskych syrov, ktorí utrpeli škodu v dôsledku ruského embarga (B8-0192/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o núdzovej situácii v odvetví s nektárinkami v Benátsku v dôsledku nadmernej ponuky a poklesu cien letného ovocia v Európe (B8-0193/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zákaze celotelového moslimského závoja (B8-0194/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení európskej osobitnej skupiny pre pátranie po nezvestných osobách (B8-0195/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o revízii finančnej politiky v tretích štátoch (B8-0196/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bezpečnosti na európskych štadiónoch (B8-0197/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o možných škodách hroziacich talianskym a európskym poľnohospodárskym výrobcom po uzavretí dohody medzi USA a EÚ (B8-0198/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o trestnom čine ohovárania na internete (B8-0199/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o mrzačení ženských pohlavných orgánov v Spojenom kráľovstve (B8-0200/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zaplavení trhov marockými paradajkami (B8-0201/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti fytoplazmatickej chorobe Flavescence dorée (B8-0202/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nesúlade fiškálnej dohody s Lisabonskou zmluvou (B8-0203/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vysokohorských chatách v Benátsku (B8-0204/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

REGI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o zvýšenom výskyte javu otepľovania vôd v európskych jazerách (B8-0205/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o riziku hydrogeologickej katastrofy v Afrike v dôsledku zaberania pôdy (B8-0206/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore kúpeľného priemyslu v Benátsku (B8-0207/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane európskeho vinohradníckeho a vinárskeho odvetvia (B8-0208/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o bojkote európskeho oleja a vín zo strany Indie (B8-0209/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane európskeho oleja (B8-0210/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o novom kmeni vírusu vtáčej chrípky A-H5N6, postihujúcom hydinu pochádzajúcu z Ázie (B8-0227/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovaní liekov (B8-0228/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

2.2) návrhy zmien rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

- Dennis de Jong. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku európskeho Parlamentu : Zmena článku 49 (legislatívne správy) (B8-0188/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Isabella Adinolfi. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu: Zmena prílohy XVI (Usmernenia pre schválenie Komisie) (B8-0226/2014)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO


14. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


15. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 24. do 27. novembra 2014.


16. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 11.55 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Dzhambazki, Echenique, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Glezos, Goddyn, Goerens, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Ide, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Katrougkalos, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bradbourn, Crowley, de Sarnez, Händel, Monteiro de Aguiar

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia