Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2946(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000082/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Συζήτηση :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

17. Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020 (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000082/2014) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, προς την Επιτροπή: Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP)) (B8-0042/2014)

Η Iskra Mihaylova αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kerstin Westphal, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Lewer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, μη εγγεγραμμένος, Franc Bogovič, Isabelle Thomas, Tomasz Piotr Poręba, Martina Michels, Jan Olbrycht, Victor Boștinaru, Josu Juaristi Abaunz, José Manuel Fernandes, Iliana Iotova, Joachim Zeller και Mercedes Bresso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Claudia Schmidt, José Blanco López, Raffaele Fitto, Viorica Dăncilă, Hugues Bayet και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Ruža Tomašić και Stanislav Polčák.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου