Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

19. Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου (2014/2967(RSP))

Ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Dominique Martin, μη εγγεγραμμένος, Michał Boni και Anthea McIntyre.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Wikström, Barbara Kappel, Anne Sander, Kaja Kallas, Franc Bogovič, Francesc Gambús, Ivan Štefanec, Eva Paunova και Jérôme Lavrilleux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Stanislav Polčák και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.11.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου