Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

4. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα “Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν” (B8-0289/2014

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, με θέμα “Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν” (B8-0290/2014

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella και Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα “Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν” (B8-0291/2014

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart και Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με θέμα “Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν” (B8-0293/2014

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Εμμανουήλ Γλέζος, Σοφία Σακοράφα και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με θέμα “Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν” (B8-0298/2014

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE με θέμα “Νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν” (B8-0302/2014).

II.   Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, με θέμα “Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj” (B8-0292/2014

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, με θέμα “Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj” (B8-0294/2014

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala και Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα “Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj” (B8-0296/2014

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα “Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Wojislav Šešelj” (B8-0300/2014

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius και Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με θέμα “Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj” (B8-0304/2014

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με θέμα “Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj” (B8-0306/2014

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα “Σερβία: η υπόθεση του κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου Šešelj” (B8-0307/2014).

III.   Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών (B8-0295/2014

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, με θέμα “Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών” (B8-0297/2014

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, με θέμα “Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών” (B8-0299/2014

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella και Hugues Bayet, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, με θέμα “Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών” (B8-0301/2014

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, με θέμα “Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών” (B8-0303/2014

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Εμμανουήλ Γλέζος, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Γεώργιος Κατρούγκαλος και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, με θέμα “Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών” (B8-0305/2014

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, με θέμα “Ιράκ: απαγωγές και κακοποίηση γυναικών” (B8-0308/2014).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου