Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 25. november 2014 - Strasbourg

4. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Pakistani pühaduseteotust käsitlevate seaduste kohta (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel Pakistani pühaduseteotust käsitlevate seaduste kohta (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella ja Hugues Bayet fraktsiooni S&D nimel Pakistani pühaduseteotust käsitlevate seaduste kohta (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart ja Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel Pakistani pühaduseteotust käsitlevate seaduste kohta (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel Pakistani pühaduseteotust käsitlevate seaduste kohta (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel Pakistani pühaduseteotust käsitlevate seaduste kohta (B8-0302/2014).

II.   Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtumi kohta Serbias (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtumi kohta Serbias (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala ja Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtumi kohta Serbias (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel sõjakuritegudes süüdistatava Wojislav Šešelj juhtumi kohta Serbias (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius ja Ilhan Kyuchyuk fraktsiooni ALDE nimel sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtumi kohta Serbias (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtumi kohta Serbias (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtumi kohta Serbias (B8-0307/2014).

III.   Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel naiste röövimise ja väärkohtlemise kohta Iraagis (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel naiste röövimise ja väärkohtlemise kohta Iraagis (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel naiste röövimise ja väärkohtlemise kohta Iraagis (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella ja Hugues Bayet fraktsiooni S&D nimel naiste röövimise ja väärkohtlemise kohta Iraagis (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel naiste röövimise ja väärkohtlemise kohta Iraagis (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel naiste röövimise ja väärkohtlemise kohta Iraagis (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel naiste röövimise ja väärkohtlemise kohta Iraagis (B8-0308/2014).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika