Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2014. gada 25. novembris - Strasbūra

4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Pakistānatiesību akti par zaimošanu (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella un Hugues Bayet S&D grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā - par Pakistānas tiesību aktiem par zaimošanu (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par Pakistānas tiesību aktiem par zaimošanu (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák un Lara Comi PPE grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0302/2014).

II.   Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala un Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā Wojislav Šešelj lieta (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský un Lara Comi PPE grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0307/2014).

III.   Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par stāvokli Irākā — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella un Hugues Bayet S&D grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák un Lara Comi PPE grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0308/2014).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika