Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2779(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Разисквания :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург

5. Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000076/2014), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисия EMPL към Съвета: Заетост и социални аспекти в стратегията "Европа 2020" (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000077/2014), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисия EMPL към Комисията: Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на стратегията "Европа 2020" (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog разви въпросите.

Sandro Gozi (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins и Joëlle Mélin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Илхан Кючюк, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Георги Пирински, Jeroen Lenaers, Javi López (Председателят съобщи, че няма да има процедура "catch the eye" в това разискване), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki и Vladimír Maňka.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Sandro Gozi.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marita Ulvskog, от името на комисия EMPL, относно аспектите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера (2014/2779 (RSP)) (B8-0252/2014)

Разискването приключи.

Гласуване: 25 ноември 2014 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.00 ч. в очакване на тържественото заседание.)

Правна информация - Политика за поверителност