Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2779(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

5. Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000076/2014) που κατέθεσε η Marita Ulvskog, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς το Συμβούλιο: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής ΕΕ 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000077/2014) που κατέθεσε η Marita Ulvskog, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Η Marita Ulvskog αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Sandro Gozi (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins και Joëlle Mélin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Γεώργιος Επιτήδειος, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Η Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία "catch the eye" στην παρούσα συζήτηση), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Εύα Καϊλή, Bogusław Liberadzki και Vladimír Maňka.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Sandro Gozi.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- της Marita Ulvskog, εξ ονόματος της επιτροπής EMPL σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2014.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.00 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου