Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2779(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000076/2014 (B8-0035/2014)

Debatten :

PV 25/11/2014 - 5
CRE 25/11/2014 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 25 november 2014 - Straatsburg

5. Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000076/2014) van Marita Ulvskog, namens de Commissie EMPL aan de Raad: Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de Europa 2020-strategie (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000077/2014) van Marita Ulvskog, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de Europa 2020-strategie (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog licht de vragen toe.

Sandro Gozi (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie, Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins en Joëlle Mélin.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (de Voorzitter deelt mee dat er in dit debat geen “catch the eye”-procedure zal zijn), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki en Vladimír Maňka.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Sandro Gozi.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marita Ulvskog, namens de Commissie EMPL, over werkgelegenheids- en sociale aspecten van de Europa 2020-strategie (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 25.11.2014.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.00 uur onderbroken.)

Juridische mededeling - Privacybeleid