Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0808(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0027/2014

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2014 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

21. Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων * - Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2533/98 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Οι Roberto Gualtieri και Kay Swinburne παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Burkhard Balz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Κώστας Μαυρίδης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michał Marusik, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas και Γεώργιος Κύρτσος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Miguel Viegas, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Hill, Roberto Gualtieri και Kay Swinburne.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2014 και σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου