Показалец 
Протокол
PDF 255kWORD 158k
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Решение за неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)
 3.Внесени документи
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 6.Тържествено заседание - Слово на Негово светейшество папа Франциск
 7.Време за гласуване
  7.1.Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав *** (гласуване)
  7.2.Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд *** (гласуване)
  7.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби (гласуване)
  7.6.ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г. (гласуване)
  7.7.Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Бюджет 2015: резултат от помирителния комитет (разискване)
 12.Борба с насилието над жените (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Борба с насилието над жените (продължeние на разискването)
 15.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (разискване)
 16.Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (разискване)
 19.Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)
 20.Оценка на тестовете за устойчивост на банките (разискване)
 21.Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции * - Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Решение за неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)

Искане за прилагане на неотложна процедура (вж. точка 4 от протокола от 24.11.2014 г.) от Съвета по отношение на:

-Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2007/436/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Европейските общности - [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - комисия по бюджети.

Изказаха се: Jean Arthuis (председател на комисията BUDG), Javier Nart и Marc Tarabella относно присъствието на членовете на ЕП в пленарната зала, Gérard Deprez (докладчик) и Janusz Lewandowski (докладчик).

Искането за неотложна процедура е отхвърлено.


3. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии, доклади

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma от Финландия) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG - Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD, от Франция) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG - Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014).

2) от членовете на ЕП, предложение за резолюция (член 108, параграф 6 от Правилника за дейността)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно искането за становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Канада и Европейския съюз относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците (PNR данни) (2с014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Пакистан: закони относно богохулството (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Пакистан: закони относно богохулството (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно Пакистан: закони относно богохулството (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella и Hugues Bayet, от името на групата S&D, относно Пакистан: закони относно богохулството (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart и Jozo Radoš, от името на групата ALDE, относно законите относно богохулството в Пакистан (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, относно законите относно богохулството в Пакистан (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Мария Габриел, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák и Lara Comi, от името на групата PPE относно Пакистан: закони относно богохулството (B8-0302/2014).

II.   Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala и Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, относно Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D, относно Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Воислав Шешел (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius и Илхан Кючюк, от името на групата ALDE, относно Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric и Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, относно Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský и Lara Comi, от името на групата PPE, относно Сърбия: случаят на обвиняемия военнопрестъпник Шешел (B8-0307/2014).

III.   Ирак: отвличане и малтретиране на жени (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Ирак: отвличане и малтретиране на жени (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella и Hugues Bayet, от името на групата S&D, относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart и Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Мария Габриел, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák и Lara Comi, от името на групата PPE, относно Ирак: отвличане и малтретиране на жени (B8-0308/2014).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


5. Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000076/2014), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисия EMPL към Съвета: Заетост и социални аспекти в стратегията "Европа 2020" (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000077/2014), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисия EMPL към Комисията: Аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на стратегията "Европа 2020" (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog разви въпросите.

Sandro Gozi (действащ председател на Съвета) и Marianne Thyssen (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins и Joëlle Mélin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Илхан Кючюк, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Георги Пирински, Jeroen Lenaers, Javi López (Председателят съобщи, че няма да има процедура "catch the eye" в това разискване), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki и Vladimír Maňka.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Sandro Gozi.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Marita Ulvskog, от името на комисия EMPL, относно аспектите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера (2014/2779 (RSP)) (B8-0252/2014)

Разискването приключи.

Гласуване: 25 ноември 2014 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.00 ч. в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

6. Тържествено заседание - Слово на Негово светейшество папа Франциск

От 11.15 ч. до 12.00 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Негово светейшество папа Франциск.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно утвърждаването от името на Европейския съюз на Протокола към Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав, приет в Люксембург на 23 февруари 2007 г. [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0054)

Европейският парламент даде своето одобрение за утвърждаването на протокола.


7.2. Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд *** (гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета за утвърждаване от името на Европейския съюз на Хагската конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0055)

Европейският парламент даде своето одобрение за утвърждаването на конвенцията.


7.3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma, внесено от Финландия) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0056)


7.4. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/005 FR/GAD, внесено от Франция) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0057)


7.5. Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0265/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0058)

Изказвания

Elmar Brok, преди гласуването, за да поиска отлагане на гласуването въз основа на член 190, параграф 4 от Правилника за дейността, Axel Voss, за да подкрепи искането и Birgit Sippel, за да се противопостави на него.

С електронно гласуване (307 гласа „за“, 380 гласа „против“, 14 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърля искането.


7.6. ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г. (гласуване)

Доклад относно ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г. [2014/2143(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0059)


7.7. Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0252/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0060).


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković и Daniel Hannan

Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici и Andrej Plenković.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.50 ч, бе възобновено в 15.05 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Бюджет 2015: резултат от помирителния комитет (разискване)

Изказаха се: Jean Arthuis (председател на комисията BUDG), Gérard Deprez (докладчик), Eider Gardiazabal Rubial (докладчик) и Monika Hohlmeier (докладчик).

Изказаха се: Enrico Zanetti (действащ председател на Съвета) и Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от António Marinho e Pinto, Jens Geier, от името на групата S&D, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Bill Etheridge и Bronis Ropė, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Marco Zanni, от името на групата EFDD, Sophie Montel, независим член на ЕП, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti и Vladimír Maňka.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach и Mercedes Bresso.

Изказаха се: Кристалина Георгиева, Enrico Zanetti и Jean Arthuis.

Разискването приключи.


12. Борба с насилието над жените (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-00080/2014), зададен от Iratxe García Pérez, от името на комисията FEMM, към Комисията: Последващи действия след доклада по собствена инициатива на Европейския парламент относно борбата с насилието над жените (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

(продължение на разискването: точка 14 от протокола от 25.11.2014)


13. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Препоръката на комисията ECON да не се повдигат възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 8 октомври 2014 г. относно временната траншова схема за вноските за покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране през преходния период (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) беше обявена на заседанието вчера (точка 5 от протокола от 24.11.2014.).

Групата EFDD се противопостави на тази препоръка в срок от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дйността.

Следователно препоръката е вписана в гласуванията в четвъртък, 27 ноември 2014 г. (точка 10.4 от протокола от 27.11.2014.).


14. Борба с насилието над жените (продължeние на разискването)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000080/2014), зададен от Iratxe García Pérez, от името на комисията FEMM, към Комисията: Последващи действия след доклада по собствена инициатива на Европейския парламент относно борбата с насилието над жените (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(начало на разискването: точка 12 от протокола от 25.11.2014 г.)

Изказаха се: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Maria Arena, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от António Marinho e Pinto, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Arena и Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Илияна Йотова, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan и Alessandra Moretti, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kristina Winberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune и Caterina Chinnici.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


15. Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000078/2014), зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Съвета: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000079/2014), зададен от Claude Moraes, от името на комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, към Комисията: Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes разви въпросите.

Sandro Gozi (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговориха на въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kristina Winberg, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Илияна Йотова, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Мария Габриел, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli и Miltiadis Kyrkos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr и Alessandra Mussolini.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Sandro Gozi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL
Заместник-председател

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


16. Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000085/2014), зададен от Birgit Sippel и Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Cecilia Wikström и Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Judith Sargentini и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst и Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL иLaura Ferrara и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, към Комисията: Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán и Laura Agea развиха въпросите.

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпросите.

Изказаха се: Lara Comi, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Teresa Rodriguez-Rubio, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica и Raymond Finch.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


17. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия AFET: Syed Kamall на мястото на Joachim Starbatty

комисия INTA: Joachim Starbatty на мястото на Bolesław G. Piecha

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


18. Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000075/2014), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисията EMPL, към Комисията: Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 г. (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Thomas Mann, Siôn Simon и Mireille D'Ornano.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Olli REHN
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly и Miapetra Kumpula-Natri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo и Krisztina Morvai.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.


19. Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000074/2014), зададен от Marita Ulvskog, от името на комисията EMPL, към Комисията: Прилагане на директивата за равно третиране в областта на заетостта (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog разви въпроса.

Marianne Thyssen (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Verónica Lope Fontagné, от името на групата PPE, Jutta Steinruck, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller и Javi López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Krisztina Morvai, последната по процедурата с привличане на вниманието ("catch-the-eye").

Разискването приключи.


20. Оценка на тестовете за устойчивост на банките (разискване)

Изявление на Комисията: Оценка на тестовете за устойчивост на банките (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Fabio De Masi, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Bernard Monot, независим член на ЕП, Roberto Gualtieri и Bernd Lucke.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas и Tibor Szanyi.

Изказа се Jonathan Hill.

Разискването приключи.


21. Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции * - Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (разискване)

Доклад относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Доклад относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri и Kay Swinburne представиха своите доклади.

Изказа се Jonathan Hill (член на Комисията).

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Costas Mavrides, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Michał Marusik, независим член на ЕП, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas и Georgios Kyrtsos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Miguel Viegas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sven Giegold.

Изказаха се: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri и Kay Swinburne.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 26.11.2014 и точка 12.1 от протокола от 26.11.2014.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 542.136/OJME).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност