Indeks 
Protokol
PDF 229kWORD 132k
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Afgørelse om uopsættelighed (forretningsordenens artikel 154)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien (forhandling)
 6.Højtideligt møde - Tale ved Hans Hellighed Pave Frans
 7.Afstemningstid
  7.1.Protokol om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel *** (afstemning)
  7.2.Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler *** (afstemning)
  7.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD fra Frankrig (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Indhentning af en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt aftalen mellem Den Europæiske Union og Canada om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste (PNR)-oplysninger til den canadiske grænsekontrolmyndighed er forenelig med traktaterne (afstemning)
  7.6.EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015 (afstemning)
  7.7.Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Budget 2015: Resultat fra Forligsudvalget (forhandling)
 12.Bekæmpelse af vold mod kvinder (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Bekæmpelse af vold mod kvinder (fortsat forhandling)
 15.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (forhandling)
 16.Summariske udvisninger og den foreslåede legalisering af "hot returns" i Spanien (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (forhandling)
 19.Gennemførelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)
 20.Evaluering af bankstresstestene (forhandling)
 21.Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner * - Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Afgørelse om uopsættelighed (forretningsordenens artikel 154)

Rådet havde anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren (se punkt 4 i protokollen af 24.11.2014) vedrørende følgende forslag:

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter - [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budgetudvalget.

Talere: Jean Arthuis (formand for BUDG), Javier Nart og Marc Tarabella om tilstedeværelse af medlemmer i mødesalen, Gérard Deprez (ordfører) og Janusz Lewandowski (ordfører).

Anmodningen om uopsættelig forhandling blev forkastet.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma, fra Finland) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD, fra Frankrig) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

2) fra medlemmerne: forslag til beslutning (jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck og Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen om at indhente en udtalelse fra Domstolen om foreneligheden med traktaterne af aftalen mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Blasfemilove i Pakistan (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om blasfemilove i Pakistan (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen om blasfemilove i Pakistan (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella og Hugues Bayet for S&D-Gruppen om blasfemilove i Pakistan (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart og Jozo Radoš for ALDE-Gruppen om blasfemilove i Pakistan (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om blasfemilove i Pakistan (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák og Lara Comi for PPE-Gruppen blasfemilove i Pakistan (B8-0302/2014).

II.   Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen om Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala og Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen om Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet og Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen om Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Vojislav Šešelj (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius og Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen om Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Šešelj (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric og Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen om Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Šešelj (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský og Lara Comi for PPE-Gruppen om Serbien: Sagen med den mistænkte krigsforbryder Šešelj (B8-0307/2014).

III.   Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om situationen i Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen om Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen om Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella og Hugues Bayet for S&D-Gruppen om Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart og Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen om Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos og Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen om Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák og Lara Comi for PPE-Gruppen om Irak: Bortførelser og mishandling af kvinder (B8-0308/2014).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


5. Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000076/2014) af Marita Ulvskog for EMPL til Rådet: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af EU 2020-strategien (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000077/2014) af Marita Ulvskog for EMPL til Kommissionen: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog begrundede forespørgslerne.

Sandro Gozi (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins og Joëlle Mélin.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Formanden oplyste, at der ikke ville være nogen "catch-the-eye" under forhandlingen), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki og Vladimír Maňka.

Talere: Marianne Thyssen og Sandro Gozi.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Marita Ulvskog for EMPL om de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 25.11.2014.

(Mødet udsat kl. 11.00 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

6. Højtideligt møde - Tale ved Hans Hellighed Pave Frans

Fra kl. 11.15 til 12.00 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af Hans Hellighed Pave Frans' besøg.


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Protokol om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om på vegne af Den Europæiske Union at godkende protokollen om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel i tilknytning til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr, som blev vedtaget i Luxembourg den 23. februar 2007 [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0054)

Parlamentet godkendte godkendelse af protokollen.


7.2. Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0055)

Parlamentet godkendte godkendelse af konventionen.


7.3. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma, indsendt af Finland) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0056)


7.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD fra Frankrig (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD, fra Frankrig) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0057)


7.5. Indhentning af en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt aftalen mellem Den Europæiske Union og Canada om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste (PNR)-oplysninger til den canadiske grænsekontrolmyndighed er forenelig med traktaterne (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0265/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0058)

Indlæg

Før afstemningen anmodede Elmar Brok, jf. forretningsordenens artikel 190, stk. 4, om udsættelse af afstemningen, Axel Voss talte for anmodningen, og Birgit Sippel talte imod den.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (307 for, 380 imod, og 14 hverken/eller).


7.6. EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015 (afstemning)

Betænkning om EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015 [2014/2143(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0059)


7.7. Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0252/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0060).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković og Daniel Hannan

Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici og Andrej Plenković.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.50 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Budget 2015: Resultat fra Forligsudvalget (forhandling)

Talere: Jean Arthuis (formand for BUDG), Gérard Deprez (ordfører), Eider Gardiazabal Rubial (ordfører) og Monika Hohlmeier (ordfører).

Talere: Enrico Zanetti (formand for Rådet) og Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra António Marinho e Pinto, Jens Geier for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge og Bronis Ropė, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen, Marco Zanni for EFDD-Gruppen, Sophie Montel, løsgænger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti og Vladimír Maňka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren:: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach og Mercedes Bresso.

Talere: Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti og Jean Arthuis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Bekæmpelse af vold mod kvinder (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-00080/2014) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: Opfølgning på Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige initiativbetænkning om bekæmpelse af vold mod kvinder (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

(fortsættelse af forhandlingen: punkt 14 i protokollen af 25.11.2014)


13. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Henstillingen fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 8. oktober 2014 om en overgangsordning med bidragsrater til dækning af Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter i overgangsperioden (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 5 i protokollen af 24.11.2014).

EFDD-Gruppen havde gjort indsigelse mod denne henstilling inden for fristen på 24 timer, der er fastsat i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Som følge heraf blev denne henstilling sat under afstemning torsdag den 27. november 2014 (punkt 10.4 i protokollen af 27.11.2014).


14. Bekæmpelse af vold mod kvinder (fortsat forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000080/2014) af Iratxe García Pérez for FEMM til Kommissionen: Opfølgning på Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige initiativbetænkning om bekæmpelse af vold mod kvinder (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(begyndelsen af forhandlingen: punkt 12 i protokollen af 25.11.2014)

Talere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Maria Arena for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra António Marinho e Pinto, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Maria Arena og Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan og Alessandra Moretti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kristina Winberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune og Caterina Chinnici.

Indlæg af Věra Jourová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2014) af Claude Moraes for LIBE til Rådet: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000079/2014) af Claude Moraes for LIBE til Kommissionen: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes begrundede forespørgslerne.

Sandro Gozi (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kristina Winberg, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli og Miltiadis Kyrkos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr og Alessandra Mussolini.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Sandro Gozi.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


16. Summariske udvisninger og den foreslåede legalisering af "hot returns" i Spanien (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000085/2014) af Birgit Sippel og Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström og Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini og Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst og Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen ogLaura Ferrara og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Summariske udvisninger og den foreslåede lovgivning vedrørende "hot returns" i Spanien (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán og Laura Agea begrundede forespørgslerne.

Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Lara Comi for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz for ALDE-Gruppen, Teresa Rodriguez-Rubio for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica og Raymond Finch.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

AFET: Syed Kamall i stedet for Joachim Starbatty

INTA: Joachim Starbatty i stedet for Bolesław G. Piecha.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


18. EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000075/2014) af Marita Ulvskog for EMPL til Kommissionen: EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Thomas Mann, Siôn Simon og Mireille D'Ornano.

FORSÆDE: Olli REHN
næstformand

Talere: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly og Miapetra Kumpula-Natri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo og Krisztina Morvai.

Indlæg af Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Gennemførelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000074/2014) af Marita Ulvskog for EMPL til Kommissionen: Gennemførelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog begrundede spørgsmålet.

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Verónica Lope Fontagné for PPE-Gruppen, Jutta Steinruck for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Lola Sánchez Caldentey for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller og Javi López.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor og Ruža Tomašić.

Talere: Marianne Thyssen og Krisztina Morvai, sidstnævnte om catch-the-eye-proceduren.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Evaluering af bankstresstestene (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Evaluering af bankstresstestene (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Bernard Monot, løsgænger, Roberto Gualtieri og Bernd Lucke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Othmar Karas og Tibor Szanyi.

Indlæg af Jonathan Hill.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner * - Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forhandling)

Betænkning om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Betænkning om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri og Kay Swinburne forelagde betænkningerne.

Indlæg af Jonathan Hill (medlem af Kommissionen).

Talere: Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Costas Mavrides for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, Michał Marusik, løsgænger, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas og Georgios Kyrtsos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Miguel Viegas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sven Giegold.

Talere: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri og Kay Swinburne.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 26.11.2014 og punkt 12.1 i protokollen af 26.11.2014.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 542.136/OJME).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik