Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 224kWORD 136k
Tiistai 25. marraskuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä (työjärjestyksen 154 artikla)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 6.Juhlaistunto - Hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen puhe
 7.Äänestykset
  7.1.Rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehty pöytäkirja *** (äänestys)
  7.2.Oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehty Haagin yleissopimus *** (äänestys)
  7.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma - Suomi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/005 FR/GAD - Ranska (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen siirtämistä Kanadan rajapalveluvirastolle lentoyhtiöiden toimesta ja tietojen käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  7.6.EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys (äänestys)
  7.7.Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Talousarvio 2015: sovittelukomitean tulos (keskustelu)
 12.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 14.Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (jatkoa keskustelulle)
 15.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (keskustelu)
 16.Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot returns) koskeva lainsäädäntö Espanjassa (keskustelu)
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (keskustelu)
 19.Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 20.Pankkien stressitestien arviointi (keskustelu)
 21.Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia * - Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja * (keskustelu)
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä (työjärjestyksen 154 artikla)

Kiireellistä käsittelyä koskeva pyyntö neuvostolta (katso istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 4):

- Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta - [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - budjettivaliokunta.

Puheenvuorot: Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), Javier Nart ja Marc Tarabella jäsenten läsnäolosta istuntosalissa, Gérard Deprez (esittelijä) ja Janusz Lewandowski (esittelijä).

Pyyntö käsitellä asia kiireellisenä hylättiin.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt:

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Suomi) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/005 FR/GAD, Ranska) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014).

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohta):

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta: Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (B8-0289/2014)

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta: Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (B8-0290/2014)

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella ja Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta: Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (B8-0291/2014)

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta: Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (B8-0293/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta: Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (B8-0298/2014)

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta: Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö (B8-0302/2014).

II.   Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta: Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (B8-0292/2014)

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta: Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (B8-0294/2014)

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala ja Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta: Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (B8-0296/2014)

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta:Serbia: sotarikoksista syytetyn Wojislav Šešeljin tapaus (B8-0300/2014)

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius ja Ilhan Kyuchyuk ALDE-ryhmän puolesta: Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (B8-0304/2014)

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta: Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (B8-0306/2014)

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta: Serbia: sotarikoksista syytetyn Šešeljin tapaus (B8-0307/2014).

III.   Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta: Irakin tilanne: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (B8-0295/2014)

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis EFDD-ryhmän puolesta: Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (B8-0297/2014)

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta: Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (B8-0299/2014)

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella ja Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta: Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (B8-0301/2014)

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta: Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (B8-0303/2014)

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta: Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (B8-0305/2014)

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta: Irak: naisten kidnappaukset ja huono kohtelu (B8-0308/2014).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


5. Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000076/2014) Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000077/2014) Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog esitteli kysymykset.

Sandro Gozi (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: David Casa PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins ja Joëlle Mélin.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (puhemies ilmoitti, että keskustelussa ei sovelleta "catch the eye" -menettelyä), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki ja Vladimír Maňka.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Sandro Gozi.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta: Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 7.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.00 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

6. Juhlaistunto - Hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen puhe

Parlamentti kokoontui klo 11.15 - 12.00 juhlaistuntoon hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen vierailun johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehty pöytäkirja *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehtyyn yleissopimukseen liitetyn, rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä Luxemburgissa 23 päivänä helmikuuta 2007 tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0054)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan hyväksymiselle.


7.2. Oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehty Haagin yleissopimus *** (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi oikeuspaikkasopimuksista 30 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyn Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0055)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä yleissopimuksen hyväksymiselle.


7.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma - Suomi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Suomi) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0056)


7.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/005 FR/GAD - Ranska (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/005 FR/GAD, Ranska) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2014)0057)


7.5. Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto matkustajarekisteritietojen siirtämistä Kanadan rajapalveluvirastolle lentoyhtiöiden toimesta ja tietojen käsittelyä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0265/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0058)

Puheenvuorot:

Elmar Brok käytti ennen äänestystä puheenvuoron pyytääkseen työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti äänestyksen lykkäämistä. Axel Voss tuki pyyntöä ja Birgit Sippel vastusti sitä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (307 puolesta, 380 vastaan, 14 tyhjää).


7.6. EU ja vuoden 2015 jälkeinen globaali kehityksen toimintakehys (äänestys)

Mietintö EU:sta ja vuoden 2015 jälkeisestä globaalista kehityksen toimintakehyksestä [2014/2143(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0059)


7.7. Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0252/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2014)0060).


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković ja Daniel Hannan

Eurooppa 2020 -strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici ja Andrej Plenković.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Talousarvio 2015: sovittelukomitean tulos (keskustelu)

Puheenvuorot: Jean Arthuis (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), Gérard Deprez (esittelijä), Eider Gardiazabal Rubial (esittelijä) ja Monika Hohlmeier (esittelijä).

Puheenvuorot: Enrico Zanetti (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla António Marinho e Pinto, Jens Geier S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge ja Bronis Ropė, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sophie Montel, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti ja Vladimír Maňka.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach ja Mercedes Bresso.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti ja Jean Arthuis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-00080/2014) Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisen lainsäädäntömietinnön seuranta (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

(keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 14)


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

ECON-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana 8. lokakuuta 2014 annettua komission delegoitua asetusta (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) ilmoitettiin täysistunnossa eilen (istunnon pöytäkirja 24.11.2014, kohta 5).

EFDD-ryhmä on vastustanut tätä suositusta työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa vahvistetussa 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositus lisätään torstain 27. marraskuuta 2014 äänestyksiin (istunnon pöytäkirja 27.11.2014, kohta 10.4).


14. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (jatkoa keskustelulle)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000080/2014) Iratxe García Pérez FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisen lainsäädäntömietinnön seuranta (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(keskustelun alku:istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 12)

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla António Marinho e Pinto, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Maria Arena ja Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan ja Alessandra Moretti, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kristina Winberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune ja Caterina Chinnici.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000078/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000079/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Välimeren alueen tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Sandro Gozi (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kristina Winberg, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Matteo Salvini, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli ja Miltiadis Kyrkos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr ja Alessandra Mussolini.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Sandro Gozi.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


16. Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot returns) koskeva lainsäädäntö Espanjassa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000085/2014) Birgit Sippel ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ja Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst ja Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Laura Ferrara ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot retuns) koskeva lainsäädäntö Espanjassa (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán ja Laura Agea esittelivät kysymykset.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymyksiin.

Puheenvuorot: Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Teresa Rodriguez-Rubio GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica ja Raymond Finch.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Joachim Starbattyn tilalle Syed Kamall

INTA-valiokunta: Bolesław G. Piechan tilalle Joachim Starbatty

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


18. Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014–2020 (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000075/2014) Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Työterveyttä ja työturvallisuutta koskeva EU:n strategiakehys kaudelle 2014-2020 (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Heinz K. Becker PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Thomas Mann, Siôn Simon ja Mireille D'Ornano.

Puhetta johti
varapuhemies Olli REHN

Puheenvuorot: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly ja Miapetra Kumpula-Natri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo ja Krisztina Morvai.

Marianne Thyssen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpano (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000074/2014) Marita Ulvskog EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Työsyrjintädirektiivin täytäntöönpano (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog esitteli kysymyksen.

Marianne Thyssen (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Verónica Lope Fontagné PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Krisztina Morvai, joista viimeksi mainittu käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Pankkien stressitestien arviointi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pankkien stressitestien arviointi (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bernard Monot, Roberto Gualtieri ja Bernd Lucke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Othmar Karas ja Tibor Szanyi.

Jonathan Hill käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia * - Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja * (keskustelu)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2532/98 muuttamisesta [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja annetun asetuksen (EY) N:o 2533/98 muuttamisesta [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri ja Kay Swinburne esittelivät mietinnöt.

Jonathan Hill (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Costas Mavrides S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Michał Marusik, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas ja Georgios Kyrtsos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Miguel Viegas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold.

Puheenvuorot: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri ja Kay Swinburne.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 12.2 ja istunnon pöytäkirja 26.11.2014, kohta 12.1.


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 542.136/OJME).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö