Index 
Jegyzőkönyv
PDF 235kWORD 158k
2014. november 25., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Határozat sürgősségi eljárásról (az eljárási szabályzat 154. cikke)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 5.Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában (vita)
 6.Ünnepélyes ülés – Őszentsége Ferenc pápa üdvözlőbeszéde
 7.Szavazások órája
  
7.1.A sínpályához kötött járművekkel kapcsolatos kérdésekről szóló jegyzőkönyv *** (szavazás)
  
7.2.A joghatósági megállapodásokról szóló 2005. június 30-i Hágai Egyezmény *** (szavazás)
  
7.3.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Finnország „EGF/2014/008 FI/STX Rauma” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.4.Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.5.Az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által a Kanadai Határszolgálati Ügynökségnek való továbbításáról szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági vélemény (szavazás)
  
7.6.Az EU és a globális fejlesztési keret 2015 után (szavazás)
  
7.7.Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.2015. évi költségvetés: Az egyeztetőbizottság eredménye (vita)
 12.A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (vita)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 14.A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (a vita folytatása)
 15.A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (vita)
 16.A tömeges kitoloncolások és az „azonnali kiutasítás” legalizálására irányuló javaslat Spanyolországban (vita)
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.Az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 2014–2020-as stratégiája (vita)
 19.A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv végrehajtása (vita)
 20.A banki stressztesztek értékelése (vita)
 21.Az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköre * – Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés * (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Határozat sürgősségi eljárásról (az eljárási szabályzat 154. cikke)

A Tanács sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló kérelme (lásd: 2014.11.24-i jegyzőkönyv, 4. pont):

- Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslat – [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] – Költségvetési Bizottság.

Felszólal: Jean Arthuis (a BUDG bizottság elnöke), Javier Nart és Marc Tarabella a képviselők ülésteremben való jelenlétéről, Gérard Deprez (előadó) és Janusz Lewandowski (előadó).

A sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet elutasítják.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok, jelentések

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2014/008 FI/STX Rauma” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

2) a képviselők, állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében az alábbi témában: Az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és továbbításáról szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági vélemény 2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella és Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart és Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében az alábbi témában: Pakisztán: Az istenkáromlással kapcsolatos törvények (B8-0302/2014).

II.   Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala és Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius és Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric és Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Szerbia: A háborús bűnökkel vádolt Šešelj ügye (B8-0307/2014).

III.   Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella és Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart és Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az alábbi témában: Irak: Nők elrablása és a velük való rossz bánásmód (B8-0308/2014).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


5. Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000076/2014) felteszi: Marita Ulvskog, az EMPL bizottság nevében a Tanácshoz: Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000077/2014) felteszi: Marita Ulvskog, az EMPL bizottság nevében a Bizottsághoz: Az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog kifejti a kérdéseket.

Sandro Gozi (a Tanács soros elnöke) és Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins és Joëlle Mélin.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Az elnök közli, hogy e vita során nem kerül sor „catch the eye” eljárásra), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Kósa Ádám, Vilija Blinkevičiūtė, Sógor Csaba, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki és Vladimír Maňka.

Felszólal: Marianne Thyssen és Sandro Gozi.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Marita Ulvskog, az EMPL bizottság nevében az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási és szociális vonatkozásairól (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.25-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .

(Az ülést 11.00-kor az ünnepélyes ülés kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

6. Ünnepélyes ülés – Őszentsége Ferenc pápa üdvözlőbeszéde

A Parlament 11.15 és 12.00 között Őszentsége Ferenc pápa látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A sínpályához kötött járművekkel kapcsolatos kérdésekről szóló jegyzőkönyv *** (szavazás)

A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény sínpályához kötött járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló, 2007. február 23-án Luxembourgban elfogadott jegyzőkönyvnek az Európai Unió részéről történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről szóló ajánlás [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2014)0054)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv elfogadásával.


7.2. A joghatósági megállapodásokról szóló 2005. június 30-i Hágai Egyezmény *** (szavazás)

A joghatósági megállapodásokról szóló 2005. június 30-i Hágai Egyezménynek az Európai Unió nevében történő jóváhagyásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlás [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2014)0055)

A Parlament egyetért az egyezmény elfogadásával.


7.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Finnország „EGF/2014/008 FI/STX Rauma” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2014/008 FI/STX Rauma” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0056)


7.4. Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2014)0057)


7.5. Az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által a Kanadai Határszolgálati Ügynökségnek való továbbításáról szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági vélemény (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0265/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0058)

Felszólalások

A szavazást megelőzően Elmar Brok, aki az eljárási szabályzat 190. cikkének (4) bekezdése alapján kéri a szavazás elnapolását, Axel Voss, aki támogatja a kérést és Birgit Sippel, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (__[A32466]__ mellette, __[A32467]__ ellene, __[A32468]__ tartózkodás).


7.6. Az EU és a globális fejlesztési keret 2015 után (szavazás)

Jelentés a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keretről [2014/2143(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0059)


7.7. Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0252/2014

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2014)0060).


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Davor Ivo Stier-jelentés – A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković és Daniel Hannan

Foglalkoztatási és szociális aspektusok az Európa 2020 stratégiában - (2014/2779(RSP))B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici és Andrej Plenković


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.50-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. 2015. évi költségvetés: Az egyeztetőbizottság eredménye (vita)

Felszólal: Jean Arthuis (a BUDG bizottság elnöke), Gérard Deprez (előadó), Eider Gardiazabal Rubial (előadó) és Monika Hohlmeier (előadó).

Felszólal: Enrico Zanetti (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: António Marinho e Pinto, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge és Bronis Ropė, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, független, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti és Vladimír Maňka.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach és Mercedes Bresso.

Felszólal: Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti és Jean Arthuis.

A vitát berekesztik.


12. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-00080/2014) felteszi: Iratxe García Pérez a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Parlament nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről szóló saját kezdeményezésű jogalkotási jelentésének nyomon követése (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

(A vita folytatása: 2014.11.25-i jegyzőkönyv, 14. pont )


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az ECON bizottságnak az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről szóló 2014. október 8-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére irányuló ajánlását (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) a tegnapi ülésen jelentették be (2014.11.24-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Az EFDD képviselőcsoport az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített huszonnégy órás határidőn belül kifogást emelt az ajánlás ellen.

Ezért az ajánlásról 2014. november 27-én, a szavazások órájában szavazást tartanak (2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.4. pont ).


14. A nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem (a vita folytatása)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000080/2014) felteszi: Iratxe García Pérez, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Parlament nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemről szóló saját kezdeményezésű jogalkotási jelentésének nyomon követése (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(A vita kezdete: 2014.11.25-i jegyzőkönyv, 12. pont )

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: António Marinho e Pinto, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Maria Arena és Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan és Alessandra Moretti, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kristina Winberg.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune és Caterina Chinnici.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


15. A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000078/2014) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000079/2014) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A földközi-tengeri térségben uralkodó helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes kifejti a kérdéseket.

Sandro Gozi (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kristina Winberg, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli és Miltiadis Kyrkos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr és Alessandra Mussolini.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos és Sandro Gozi.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL alelnök

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


16. A tömeges kitoloncolások és az „azonnali kiutasítás” legalizálására irányuló javaslat Spanyolországban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000085/2014) felteszi: Birgit Sippel és Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström és Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini és Josep-Maria Terricabras, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst és Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében ésLaura Ferrara és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A tömeges kitoloncolások és az „azonnali kiutasítás” legalizálására irányuló javaslat Spanyolországban (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán és Laura Agea kifejti a kérdéseket.

Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Juan Fernando López Aguilar, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Teresa Rodriguez-Rubio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica és Raymond Finch.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

A vitát berekesztik.


17. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ECR képviselőcsoport:

AFET bizottság: Syed Kamall Joachim Starbatty helyére

INTA bizottság: Joachim Starbatty Bolesław G. Piecha helyére

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


18. Az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos 2014–2020-as stratégiája (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000075/2014) felteszi: Marita Ulvskog az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiája (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog kifejti a kérdést.

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Heinz K. Becker, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Thomas Mann, Siôn Simon és Mireille D'Ornano.

ELNÖKÖL:
Olli REHN alelnök

Felszólal: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly és Miapetra Kumpula-Natri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Szanyi Tibor, Notis Marias, Paloma López Bermejo és Morvai Krisztina.

Felszólal: Marianne Thyssen.

A vitát berekesztik.


19. A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv végrehajtása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000074/2014) felteszi: Marita Ulvskog az EMPL bizottság nevében, a Bizottsághoz: A foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv végrehajtása (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog kifejti a kérdést.

Marianne Thyssen (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Verónica Lope Fontagné, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jane Collins, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller és Javi López.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba és Ruža Tomašić.

Felszólal: Marianne Thyssen és Morvai Krisztina, ez utóbbi a „catch-the-eye” eljárással kapcsolatosan.

A vitát berekesztik.


20. A banki stressztesztek értékelése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A banki stressztesztek értékelése (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Molly Scott Cato, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, független, Roberto Gualtieri és Bernd Lucke.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Othmar Karas és Szanyi Tibor.

Felszólal: Jonathan Hill.

A vitát berekesztik.


21. Az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköre * – Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés * (vita)

Jelentés az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló 2532/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Jelentés az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri és Kay Swinburne előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Felszólal: Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Costas Mavrides, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michał Marusik, független, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas és Georgios Kyrtsos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Miguel Viegas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sven Giegold.

Felszólal: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri és Kay Swinburne.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.26-i jegyzőkönyv, 12.2. pont és 2014.11.26-i jegyzőkönyv, 12.1. pont .


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 542.136/OJME).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat