Indekss 
Protokols
PDF 231kWORD 153k
Otrdiena, 2014. gada 25. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lēmums par steidzamību (Reglamenta 54. pants)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 5.Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (debates)
 6.Svinīgā sēde - Viņa Svētības pāvesta Franciska uzruna
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu *** (balsošana)
  
7.2.Hāgas 2005. gada 30. jūnija Konvencija par tiesas izvēles līgumiem *** (balsošana)
  
7.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.5.Tiesas atzinums par to, vai Kanādas un Eiropas Savienības nolīgums par pasažieru datu reģistra datu pārsūtīšanu un apstrādi ir atbilstīgs Līgumiem (balsošana)
  
7.6.ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada (balsošana)
  
7.7.Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.2015. gada budžets — Samierināšanas komitejas darba rezultāti (debates)
 12.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (debates)
 13.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 14.Vardarbības pret sievietēm apkarošana (debašu turpinājums)
 15.Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (debates)
 16.Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā (debates)
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs
 18.ES stratēģiskais satvars attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (debates)
 19.Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošana (debates)
 20.Banku spriedzes testu izvērtēšana (debates)
 21.Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas * - Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka * (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Lēmums par steidzamību (Reglamenta 54. pants)

Padomes pieprasījums piemērot steidzamības procedūru (skatīt 24.11.2014. protokola 4. punktu) šādam dokumentam:

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu - [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Budžeta komiteja.

Uzstājās Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs), Javier Nart un Marc Tarabella par deputātu atrašanos sēžu zālē, Gérard Deprez (referents) un Janusz Lewandowski (referents).

Steidzamības procedūras pieprasījumu noraidīja.


3. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komiteju ziņojumi

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014).

2. Deputātu rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 108. panta 6. punkts)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par to, vai Kanādas un Eiropas Savienības nolīgums par pasažieru datu reģistra datu pārsūtīšanu un apstrādi ir atbilstīgs Līgumiem (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Pakistānatiesību akti par zaimošanu (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella un Hugues Bayet S&D grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā - par Pakistānas tiesību aktiem par zaimošanu (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā - par Pakistānas tiesību aktiem par zaimošanu (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák un Lara Comi PPE grupas vārdā - par Pakistānu — tiesību akti par zaimošanu (B8-0302/2014).

II.   Serbija — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala un Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā Wojislav Šešelj lieta (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius un Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský un Lara Comi PPE grupas vārdā - par Serbiju — kara noziegumos apsūdzētā V. Šešelj lieta (B8-0307/2014).

III.   Irāka — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā - par stāvokli Irākā — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas un Valentinas Mazuronis EFDD grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella un Hugues Bayet S&D grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák un Lara Comi PPE grupas vārdā - par Irāku — sieviešu nolaupīšana un pret viņām vērsta cietsirdīga izturēšanās (B8-0308/2014).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


5. Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000076/2014) un kuru Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā uzdeva Padomei: Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000077/2014) un kuru Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā uzdeva Komisijai: Stratēģijas "Eiropa 2020" nodarbinātības un sociālie aspekti (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014).

Marita Ulvskog izvērsa jautājumus.

Sandro Gozi (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins un Joëlle Mélin.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (sēdes vadītāja informēja, ka šajās debatēs netiks izmantota brīvā mikrofona procedūra), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki un Vladimír Maňka.

Uzstājās Marianne Thyssen un Sandro Gozi.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā - par stratēģijas „Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītajiem aspektiem (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 25.11.2014. protokola 7.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.00 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

6. Svinīgā sēde - Viņa Svētības pāvesta Franciska uzruna

No plkst. 11.15 līdz plkst. 12.00 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Viņa Svētības pāvesta Franciska vizītei.


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu 2007. gada 23. februārī Luksemburgā pieņemto protokolu par dzelzceļa ritošā sastāva jautājumiem, kas pievienots Konvencijai par starptautisko nodrošinājumu attiecībā uz pārvietojamām iekārtām [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0030/2014 ).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2014)0054).

Parlaments deva piekrišanu protokola apstiprināšanai.


7.2. Hāgas 2005. gada 30. jūnija Konvencija par tiesas izvēles līgumiem *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Hāgas 2005. gada 30. jūnija Konvenciju par tiesas izvēles līgumiem [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0034/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2014)0055).

Parlaments deva piekrišanu konvencijas apstiprināšanai.


7.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2014/008 FI/STX Rauma) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0056).


7.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2014/005 FR/GAD) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2014)0057).


7.5. Tiesas atzinums par to, vai Kanādas un Eiropas Savienības nolīgums par pasažieru datu reģistra datu pārsūtīšanu un apstrādi ir atbilstīgs Līgumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0265/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0058).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Elmar Brok, lai saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu pieprasītu atlikt balsošanu, Axel Voss, lai atbalstītu pieprasījumu, un Birgit Sippel, lai pret to iebilstu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (307 par, 380 pret, 14 atturas).


7.6. ES un globālais regulējums attīstības jomā pēc 2015. gada (balsošana)

Ziņojums par ES un globālo regulējumu attīstības jomā pēc 2015. gada [2014/2143(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0059).


7.7. Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0252/2014.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2014)0060).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Davor Ivo Stier ziņojums - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković un Daniel Hannan

Stratēģijas “Eiropa 2020” ar nodarbinātību un sociālo jomu saistītie aspekti - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici un Andrej Plenković


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. 2015. gada budžets — Samierināšanas komitejas darba rezultāti (debates)

Uzstājās Jean Arthuis (BUDG komitejas priekšsēdētājs), Gérard Deprez (referents), Eider Gardiazabal Rubial (referente) un Monika Hohlmeier (referente).

Uzstājās Enrico Zanetti (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās José Manuel Fernandes PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva António Marinho e Pinto, Jens Geier S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Bill Etheridge un Bronis Ropė, Bernd Kölmel ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zanni EFDD grupas vārdā, Sophie Montel, pie grupām nepiederoša deputāte, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti un Vladimír Maňka.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach un Mercedes Bresso.

Uzstājās Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti un Jean Arthuis.

Debates tika slēgtas.


12. Vardarbības pret sievietēm apkarošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-00080/2014) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta normatīvo patstāvīgo ziņojumu par cīņu pret vardarbību pret sievietēm (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014).

Iratxe García Pérez izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

(Debašu turpinājums: 25.11.2014. protokola 14. punkts.)


13. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 8. oktobra Deleģēto regulu par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotā noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) tika paziņots iepriekšējās dienas plenārsēdē (24.11.2014. protokola 5. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā EFDD grupa ir iebildusi pret šo ieteikumu.

Līdz ar to šis ieteikums ir iekļauts ceturtdienas, 2014. gada 27. novembra, balsošanas laikā (27.11.2014. protokola 10.4. punkts).


14. Vardarbības pret sievietēm apkarošana (debašu turpinājums)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000080/2014) un kuru uzdeva Iratxe García Pérez FEMM komitejas vārdā Komisijai: Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta normatīvo patstāvīgo ziņojumu par cīņu pret vardarbību pret sievietēm (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014).

(Debašu sākums: 25.11.2014. protokola 12. punkts.)

Uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Maria Arena S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva António Marinho e Pinto, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Maria Arena un Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan un Alessandra Moretti, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kristina Winberg.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune un Caterina Chinnici.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


15. Stāvoklis Vidusjūrā un nepieciešamība pēc vispārējas ES pieejas migrācijai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000078/2014) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Situācija Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc holistiskas ES pieejas migrācijai (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000079/2014) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Situācija Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc holistiskas ES pieejas migrācijai (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014).

Claude Moraes izvērsa jautājumus.

Sandro Gozi (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kristina Winberg, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli un Miltiadis Kyrkos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr un Alessandra Mussolini.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Sandro Gozi.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


16. Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000085/2014) un kuru uzdeva Birgit Sippel un Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström un Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst un Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā un Laura Ferrara un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā Komisijai: Ātrā izraidīšana un ierosinātā tūlītējās atpakaļnosūtīšanas legalizācija Spānijā (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014).

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán un Laura Agea izvērsa jautājumus.

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Lara Comi PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Teresa Rodriguez-Rubio GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià un Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica un Raymond Finch.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.


17. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

AFET komiteja: Syed Kamall aizstāj Joachim Starbatty;

INTA komiteja: Joachim Starbatty aizstāj Bolesław G. Piecha.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


18. ES stratēģiskais satvars attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000075/2014) un kuru uzdeva Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā Komisijai: ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014).

Marita Ulvskog izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Thomas Mann, Siôn Simon un Mireille D'Ornano.

SĒDI VADA: Olli REHN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly un Miapetra Kumpula-Natri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo un Krisztina Morvai.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.


19. Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000074/2014) un kuru uzdeva Marita Ulvskog EMPL komitejas vārdā Komisijai: Direktīvas par vienlīdzību nodarbinātībā īstenošana (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014).

Marita Ulvskog izvērsa jautājumu.

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Verónica Lope Fontagné PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller un Javi López.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor un Ruža Tomašić.

Uzstājās Marianne Thyssen un Krisztina Morvai, kura izteicās par brīvā mikrofona procedūru.

Debates tika slēgtas.


20. Banku spriedzes testu izvērtēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Banku spriedzes testu izvērtēšana (2014/2977(RSP)).

Jonathan Hill (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Bernard Monot, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberto Gualtieri un Bernd Lucke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas un Tibor Szanyi.

Uzstājās Jonathan Hill.

Debates tika slēgtas.


21. Eiropas Centrālās bankas pilnvaras piemērot sankcijas * - Statistikas informācijas vākšana, ko veic Eiropas Centrālā banka * (debates)

Ziņojums par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Kay Swinburne (A8-0028/2014).

Ziņojums par projektu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014).

Roberto Gualtieri un Kay Swinburne iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Jonathan Hill (Komisijas loceklis).

Uzstājās Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Costas Mavrides S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Patrick O'Flynn EFDD grupas vārdā, Michał Marusik, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas un Georgios Kyrtsos.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Miguel Viegas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sven Giegold.

Uzstājās Jonathan Hill, Roberto Gualtieri un Kay Swinburne.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2014. protokola 12.2. punkts un 26.11.2014. protokola 12.1. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 542.136/OJME).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Juridisks paziņojums - Privātuma politika