Indeks 
Protokół
PDF 235kWORD 156k
Wtorek, 25 listopada 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)
 3.Składanie dokumentów
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Jego Świątobliwości papieża Franciszka
 7.Głosowanie
  
7.1.Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego *** (głosowanie)
  
7.2.Konwencja haska z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu *** (głosowanie)
  
7.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb Granicznych Kanady (głosowanie)
  
7.6.UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 (głosowanie)
  
7.7.Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Budżet 2015: wyniki prac komitetu pojednawczego (debata)
 12.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (debata)
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 14.Zwalczanie przemocy wobec kobiet (ciąg dalszy debaty)
 15.Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (debata)
 16.Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. „hot returns”) w Hiszpanii (debata)
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)
 19.Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)
 20.Ocena testów warunków skrajnych w odniesieniu do banków (debata)
 21.Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * - Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny * (debata)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny (art. 154 Regulaminu)

Wniosek Rady w sprawie przeprowadzenia debaty w trybie pilnym (zob. pkt 4 protokołu z dnia 24.11.2014):

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich - [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Komisja Budżetowa.

Głos zabrali: Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG), Javier Nart i Marc Tarabella w sprawie obecności posłów w sali posiedzeń, Gérard Deprez (sprawozdawca) i Janusz Lewandowski (sprawozdawca).

Wniosek o tryb pilny został odrzucony.


3. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez komisje parlamentarne, sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma z Finlandii) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD z Francji) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

2) przez posłów, projekt rezolucji (art. 108 ust. 6 Regulaminu)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck i Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami Umowy między Kanadą a Unią Europejską w sprawie przekazywania i przetwarzania danch dotyczących przelotu pasażera (PNR) (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przekazali wnioski o przeprowadzenie debaty - złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Pakistan: prawo zakazujące bluźnierstwa (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie Pakistanu: prawo zakazujące bluźnierstwa (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD w sprawie Pakistanu: prawo zakazujące bluźnierstwa (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella i Hugues Bayet w imieniu grupy S&D w sprawie Pakistanu: prawo zakazujące bluźnierstwa (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart i Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE w sprawie praw dotyczących bluźnierstwa w Pakistanie (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie praw dotyczących bluźnierstwa w Pakistanie (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák i Lara Comi w imieniu grupy PPE w sprawie Pakistanu: prawo zakazujące bluźnierstwa (B8-0302/2014).

II.   Serbia: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD w sprawie Serbii: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie Serbii: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala i Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALEw sprawie Serbii: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet i Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&Dw sprawie Serbii: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne w sprawie Serbii Vojislava Šešelja (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius i Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE w sprawie Serbii: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGLw sprawie Serbii: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský i Lara Comi w imieniu grupy PPE w sprawie Serbii: sprawa oskarżonego o zbrodnie wojenne Vojislava Šešelja (B8-0307/2014).

III.   Irak: porwania i złe traktowanie kobiet (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Iraku: porwania i złe traktowanie kobiet (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD w sprawie Iraku: porwania i złe traktowanie kobiet (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Iraku: porwania i złe traktowanie kobiet (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella i Hugues Bayet w imieniu grupy S&D w sprawie Iraku: porwania i złe traktowanie kobiet (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE w sprawie Iraku: porwania i złe traktowanie kobiet (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Iraku: porwania i złe traktowanie kobiet (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák i Lara Comi w imieniu grupy PPE w sprawie Iraku: porwania i złe traktowanie kobiet (B8-0308/2014).

Czas wystapień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


5. Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000076/2014), które skierowała Marita Ulvskog w imieniu komisji EMPL do Rady: Aspekty związane z zatrudnieniem oraz aspekty społeczne w strategii Europa 2020" (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000077/2014), które skierowała Marita Ulvskog w imieniu komisji EMPL do Komisji: Zatrudnienie i społeczne aspekty strategii „Europa 2020” (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog rozwinęła pytania.

Sandro Gozi (urzędujący przewodniczący Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins i Joëlle Mélin.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (przewodnicząca poinformowała, że w trakcie tej debaty nie będzie pytań z sali), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki i Vladimír Maňka.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Sandro Gozi.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marita Ulvskog w imieniu komisja EMPL w sprawie zatrudnienia i społecznych aspektów strategii „Europa 2020” (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 25.11.2014.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.00 w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

6. Uroczyste posiedzenie - Przemówienie Jego Świątobliwości papieża Franciszka

W godzinach od 11.15 do 12.00 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Jego Świątobliwości papieża Franciszka.


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. [15113/2013 - C8-0004/2014- 2013/0184(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2014)0054)

Parlament wyraził zgodę na zatwierdzenie protokołu.


7.2. Konwencja haska z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2014)0055)

Parlament wyraził zgodę na zatwierdzenie Konwencji.


7.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Finlandia) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0056)


7.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/005 FR/GAD, Francja) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014- 2014/2166(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2014)0057)


7.5. Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami umowy między Unią Europejską a Kanadą o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez przewoźników Agencji Służb Granicznych Kanady (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0265/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0058)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Elmar Brok zwrócił się o odroczenie głosowania na podstawie art. 190 ust. 4 Regulaminu, Axel Voss poparł wniosek, a Birgit Sippel sprzeciwiła się wnioskowi.

W GE (przy 307 głosach za, 380 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


7.6. UE i globalne ramy rozwoju po roku 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie UE i globalnych ram rozwoju po roku 2015 [2014/2143(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0059)


7.7. Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0252/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2014)0060).


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković i Daniel Hannan

Zatrudnienie i aspekty społeczne strategii „Europa 2020” - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici i Andrej Plenković.


9. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Budżet 2015: wyniki prac komitetu pojednawczego (debata)

Głos zabrali: Jean Arthuis (przewodniczący komisji BUDG), Gérard Deprez (sprawozdawca), Eider Gardiazabal Rubial (sprawozdawczyni) i Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni).

Głos zabrali: Enrico Zanetti (urzędujący przewodniczący Rady) i Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antónia Marinho e Pinto, Jens Geier w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a i Bronisa Ropė, Bernd Kölmel w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Sophie Montel niezrzeszona, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti i Vladimír Maňka.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach i Mercedes Bresso.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti i Jean Arthuis.

Debata została zamknięta.


12. Zwalczanie przemocy wobec kobiet (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-00080/2014), które skierowała Iratxe García Pérez w imieniu komisji FEMM do Komisji: Działania następcze dotyczące sprawozdania z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez rozwinęła pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

(dalszy ciąg debaty: pkt 14 protokołu z dnia 25.11.2014)


13. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zalecenie komisji ECON dotyczące niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 8 października 2014 r. w sprawie tymczasowego systemu rat składek na pokrycie wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w okresie przejściowym (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 5 protokołu z dnia 24.11.2014).

Grupa EFDD sprzeciwiła się temu zaleceniu w terminie 24 godzin, o którym mowa w art. 105 ust. 6 Regulaminu.

W związku z tym ww. zalecenie zostanie poddane pod głosowanie w czwartek 27 listopada 2014 r. (pkt 10.4 protokołu z dnia 27.11.2014).


14. Zwalczanie przemocy wobec kobiet (ciąg dalszy debaty)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000080/2014), które skierowała Iratxe García Pérez w imieniu komisji FEMM do Komisji: Działania następcze dotyczące sprawozdania z własnej inicjatywy Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(ciąg dalszy debaty: pkt 12 protokołu z dnia 25.11.2014)

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Antónia Marinho e Pinto, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę i Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan i Alessandra Moretti, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kristinę Winberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune i Caterina Chinnici.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


15. Sytuacja na Morzu Śródziemnym oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000078/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisji LIBE do Rady: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000079/2014), które skierował Claude Moraes w imieniu komisji LIBE do Komisji: Sytuacja w rejonie Morza Śródziemnego oraz potrzeba opracowania całościowego podejścia UE do migracji (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes rozwinął pytania.

Sandro Gozi (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kristinę Winberg, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Edouarda Ferranda, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli i Miltiadis Kyrkos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr i Alessandra Mussolini.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Sandro Gozi.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


16. Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. „hot returns”) w Hiszpanii (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000085/2014), które skierowali Birgit Sippel i Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström i Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini i Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst i Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL i Laura Ferrara i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Przyśpieszone wydalenia i proponowana legalizacja natychmiastowych deportacji (ang. "hot returns") w Hiszpanii (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán i Laura Agea rozwinęły pytania.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytania.

Głos zabrali: Lara Comi w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Teresa Rodriguez-Rubio w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ernesta Urtasuna, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica i Raymond Finch.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.


17. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy ECR następujące wnioski w sprawie nominacji:

komisja AFET: Syed Kamall w miejsce Joachima Starbatty`ego

komisja INTA: Joachim Starbatty w miejsce Bolesława G. Piechy

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


18. Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000075/2014), które skierowała Marita Ulvskog w imieniu komisji EMPL do Komisji: Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020 (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog rozwinęła pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Thomas Mann, Siôn Simon i Mireille D'Ornano.

PRZEWODNICTWO: Olli REHN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly i Miapetra Kumpula-Natri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo i Krisztina Morvai.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.


19. Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000074/2014), które skierowała Marita Ulvskog w imieniu komisji EMPL do Komisji: Wdrażanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog rozwinęła pytanie.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Verónica Lope Fontagné w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor i Ruža Tomašić.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Krisztina Morvai, która wypowiedziała się na temat procedury pytań z sali.

Debata została zamknięta.


20. Ocena testów warunków skrajnych w odniesieniu do banków (debata)

Oświadczenie Komisji: Ocena testów warunków skrajnych w odniesieniu do banków (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot niezrzeszony, Roberto Gualtieri i Bernd Lucke.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Othmar Karas i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Jonathan Hill.

Debata została zamknięta.


21. Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * - Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny * (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji [10896/2014 - C8-0090/2014- 2014/0807(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri i Kay Swinburne przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Głos zabrali: Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Costas Mavrides w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Patrick O'Flynn w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik niezrzeszony, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas i Georgios Kyrtsos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Miguel Viegas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Giegolda.

Głos zabrali: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri i Kay Swinburne.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 26.11.2014 i pkt 12.1 protokołu z dnia 26.11.2014.


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 542.136/OJME).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności