Index 
Proces-verbal
PDF 231kWORD 160k
Marţi, 25 noiembrie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Decizie privind procedura de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)
 3.Depunere de documente
 4.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 5.Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (dezbatere)
 6.Ședință solemnă - Discursul Sanctității Sale, Papa Francisc
 7.Votare
  7.1.Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant *** (vot)
  7.2.Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului *** (vot)
  7.3.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) (vot)
  7.6.UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 (vot)
  7.7.Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Bugetul 2015: rezultatul comitetului de conciliere (dezbatere)
 12.Combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)
 13.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 14.Combaterea violenței împotriva femeilor (continuarea dezbaterii)
 15.Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (dezbatere)
 16.Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania (dezbatere)
 17.Componența comisiilor și delegațiilor
 18.Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020 (dezbatere)
 19.Punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (dezbatere)
 20.Evaluarea testelor de rezistență a băncilor (dezbatere)
 21.Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni * - Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană * (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Decizie privind procedura de urgență (articolul 154 din Regulamentul de procedură)

Cererea Consiliului de aplicare a procedurii de urgență (a se vedea punctul 4 al PV din 24.11.2014) referitor la:

- Propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000 de punere în aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene - (COM(2014)0704 - C8-0250/2014- 2014/0332(NLE)) - Comisia pentru bugete.

Au intervenit: Jean Arthuis (președintele Comisiei BUDG), Javier Nart și Marc Tarabella privind prezența deputaților în hemiciclu, Gérard Deprez (raportor) și Janusz Lewandowski (raportor).

Cererea de aplicare a procedurii de urgență a fost respinsă.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare, rapoartele:

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma, prezentată de Finlanda) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - BUDG - Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD, din partea Franței) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - BUDG - Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

2) de către deputați, propunerea de rezoluție (articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Pakistan: legile referitoare la blasfemie (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, privind Pakistan: legile referitoare la blasfemie (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, privind Pakistan: legile referitoare la blasfemie (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella și Hugues Bayet, în numele Grupului S&D, privind Pakistan: legile referitoare la blasfemie (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, privind legile referitoare la blasfemie din Pakistan (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, privind legile referitoare la blasfemie din Pakistan (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák și Lara Comi, în numele Grupului PPE privind Pakistan: legile referitoare la blasfemie (B8-0302/2014).

II.   Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, privind Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, privind Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala și Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, privind Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, privind Serbia: cazul lui Wojislav Seselj, criminalul de război acuzat (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius și Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, privind Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric și Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, privind Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský și Lara Comi, în numele Grupului PPE, privind Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat (B8-0307/2014).

III.   Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, privind situația din Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, privind Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, privind Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella și Hugues Bayet, în numele Grupului S&D, privind Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, privind Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, privind Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák și Lara Comi, în numele Grupului PPE, privind Irak: răpirea femeilor și relele tratamente aplicate acestora (B8-0308/2014).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


5. Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (dezbatere)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000076/2014) adresată de Marita Ulvskog, în numele EMPL, Consiliului: Aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale ale Strategiei Europa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral (O-000077/2014) adresată de Marita Ulvskog, în numele EMPL, Comisiei: Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale din Strategia Europa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebările.

Sandro Gozi (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Krisztina Morvai, neafiliată, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins și Joëlle Mélin.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (Președinta a anunțat că, în cadrul acestei dezbateri, nu se va desfășura procedura „catch the eye”), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki și Vladimír Maňka.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Sandro Gozi.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Marita Ulvskog, în numele EMPL, referitoare la aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 25.11.2014.

(Ședința a fost suspendată la 11.00 în așteptarea ședinței solemne.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

6. Ședință solemnă - Discursul Sanctității Sale, Papa Francisc

De la 11.15 la 12.00, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei Sanctității Sale, Papa Francisc.


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Protocolul referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant, adoptat la Luxemburg la 23 februarie 2007 [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2014)0054)

Parlamentul a aprobat aprobarea protocolului.


7.2. Convenția de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului cu privire la aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției de la Haga din 30 iunie 2005 privind acordurile de alegere a forului [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2014)0055)

Parlamentul a aprobat aprobarea convenției.


7.3. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma, prezentată de Finlanda) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2014)0056)


7.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/005 FR/GAD prezentată de Franța) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2014)0057)


7.5. Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a Acordului dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0265/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0058)

Intervenții

Înaintea votării, Elmar Brok pentru a solicita, în temeiul articolului 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, amânarea votării, Axel Voss pentru a sprijini solicitarea și Birgit Sippel pentru a i se opune.

Cu VE (307 pentru, 380 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


7.6. UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 (vot)

Raport referitor la UE și cadrul de dezvoltare globală pentru perioada de după 2015 [2014/2143(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0059)


7.7. Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 (vot)

Propunere de rezoluție B8-0252/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0060).


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković și Daniel Hannan

Aspectele legate de ocuparea forței de muncă și aspectele sociale ale Strategiei Europa 2020 - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici și Andrej Plenković.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 12.50, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Bugetul 2015: rezultatul comitetului de conciliere (dezbatere)

Au intervenit: Jean Arthuis (președintele Comisiei BUDG), Gérard Deprez (raportor), Eider Gardiazabal Rubial (raportoare) și Monika Hohlmeier (raportoare).

Au intervenit: Enrico Zanetti (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către António Marinho e Pinto, Jens Geier, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge și Bronis Ropė, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Sophie Montel, neafiliată, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti și Vladimír Maňka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”:: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach și Mercedes Bresso.

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti și Jean Arthuis.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Combaterea violenței împotriva femeilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-00080/2014) adresată de Iratxe García Pérez în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Acțiuni ca urmare a raportului legislativ din proprie inițiativă al Parlamentului European referitor la combaterea violenței împotriva femeilor (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

(urmarea dezbaterii: punctul 15 al PV din 25.11.2014)


13. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 8 octombrie 2014 privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 5 al PV din 24.11.2014).

Grupul EFDD s-a opus acestei recomandări în termenul de 24 de ore prevăzut la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, această recomandare este înscrisă în cadrul votului de joi, 27 noiembrie 2014 (punctul 10.4 al PV din 27.11.2014).


14. Combaterea violenței împotriva femeilor (continuarea dezbaterii)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000080/2014) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: Acțiuni ca urmare a raportului legislativ din proprie inițiativă al Parlamentului European referitor la combaterea violenței împotriva femeilor (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(începerea dezbaterii: punctul 12 al PV din 25.11.2014)

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către António Marinho e Pinto, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Krisztina Morvai, neafiliată, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Arena și Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan și Alessandra Moretti, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kristina Winberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune și Caterina Chinnici.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000078/2014) adresată de Claude Moraes, în numele LIBE, Consiliului: Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000079/2014) adresată de Claude Moraes, în numele LIBE, Comisiei: Situația din Marea Mediterană și necesitatea unei abordări holistice a migrației de către UE (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes a dezvoltat întrebările.

Sandro Gozi (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kristina Winberg, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli și Miltiadis Kyrkos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr și Alessandra Mussolini.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Sandro Gozi.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL
Vicepreședinte

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


16. Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000085/2014) adresată de Birgit Sippel și Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström și Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini și Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL și Laura Ferrara și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Expulzări sumare și propunerea de legalizare a returnărilor automate în Spania (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán și Laura Agea au dezvoltat întrebările.

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a răspuns la întrebări.

Au intervenit: Lara Comi, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Teresa Rodriguez-Rubio, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià și Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica și Raymond Finch.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ECR următoarele cereri de numire:

AFET: Syed Kamall în locul lui Joachim Starbatty

INTA: Joachim Starbatty în locul lui Bolesław G. Piecha

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


18. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000075/2014) adresată de Marita Ulvskog, în numele EMPL, Comisiei: Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-2020 (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Thomas Mann, Siôn Simon și Mireille D'Ornano.

A PREZIDAT: Olli REHN
Vicepreședinte

Au intervenit: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly și Miapetra Kumpula-Natri.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo și Krisztina Morvai.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Punerea în aplicare a Directivei privind egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000074/2014) adresată de Marita Ulvskog în numele EMPL, Comisiei: Punerea în aplicare a directivei de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog a dezvoltat întrebarea.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Verónica Lope Fontagné, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller și Javi López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Krisztina Morvai, cea din urmă privind procedura „catch-the-eye”.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Evaluarea testelor de rezistență a băncilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Evaluarea testelor de rezistență a băncilor (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, neafiliat, Roberto Gualtieri și Bernd Lucke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Othmar Karas și Tibor Szanyi.

A intervenit Jonathan Hill.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni * - Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană * (dezbatere)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri și Kay Swinburne își prezintă rapoartele.

A intervenit Jonathan Hill (membru al Comisiei).

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Costas Mavrides, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, Michał Marusik, neafiliat, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas și Georgios Kyrtsos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Miguel Viegas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Giegold.

Au intervenit: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri și Kay Swinburne.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.2 al PV din 26.11.2014 și punctul 12.1 al PV din 26.11.2014.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 542.136/OJME).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate