Zoznam 
Zápisnica
PDF 234kWORD 153k
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie o naliehavom postupe (článok 154 rokovacieho poriadku)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza - Prejav jeho Svätosti pápeža Františka
 7.Hlasovanie
  7.1.Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park *** (hlasovanie)
  7.2.Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 *** (hlasovanie)
  7.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby (hlasovanie)
  7.6.EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)
  7.7.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru (rozprava)
 12.Boj proti násiliu voči ženám (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Boj proti násiliu voči ženám (pokračovanie rozpravy)
 15.Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
 16.Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v Španielsku (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (rozprava)
 19.Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
 20.Hodnotenie stresových testov bánk (rozprava)
 21.Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie * - Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou * (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Rozhodnutie o naliehavom postupe (článok 154 rokovacieho poriadku)

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu vo veci (pozri bod 4 zápisnice zo dňa 24.11.2014):

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev - [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Výbor pre rozpočet.

Vystúpili títo poslanci: Jean Arthuis (predseda výboru BUDG), Javier Nart a Marc Tarabella k prítomnosti poslancov v rokovacej sále, Gérard Deprez (spravodajca) a Janusz Lewandowski (spravodajca).

Žiadosť o naliehavý postup bola zamietnutá.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov, správy:

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Fínsko) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014).

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 108 odsek 6 rokovacieho poriadku)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck a Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Zákony o rúhaní v Pakistane (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o zákonoch o rúhaní v Pakistane (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o zákonoch o rúhaní v Pakistane (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella a Hugues Bayet v mene skupiny S&D o zákonoch o rúhaní v Pakistane (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart a Jozo Radoš v mene skupiny ALDE o zákonoch o rúhaní v Pakistane (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o zákonoch o rúhaní v Pakistane (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák a Lara Comi v mene skupiny PPE o zákonoch o rúhaní v Pakistane (B8-0302/2014).

II.   Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o Srbsku: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR Srbsku: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala a Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE o Srbsko: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D o Srbsko: prípad Wojislava Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius a Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE Srbsku: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric a Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL o Srbsku: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský a Lara Comi v mene skupiny PPE o Srbsku: prípad Šešelja, obvineného z vojnových zločinov (B8-0307/2014).

III.   Irak: únosy a týranie žien (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o situácii v Iraku: únosy a týranie žien (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD o Iraku: únosy a týranie žien (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE o Iraku: únosy a týranie žien (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella a Hugues Bayet v mene skupiny S&D o Iraku: únosy a týranie žien (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o Iraku: únosy a týranie žien (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o Iraku: únosy a týranie žien (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák a Lara Comi v mene skupiny PPE o Iraku: únosy a týranie žien (B8-0308/2014).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


5. Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000076/2014), ktorú položila Marita Ulvskog, v mene výboru výbor EMPL, pre Radu: Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000077/2014), ktorú položila Marita Ulvskog, v mene výboru výbor EMPL, pre Komisiu: Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie Európa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog rozvinul otázky.

Sandro Gozi (úradujúci predseda Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins a Joëlle Mélin.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (predsedajúca oznámila, že v tejto rozprave nebude postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye)), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki a Vladimír Maňka.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Sandro Gozi.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Marita Ulvskog, v mene výboru výbor EMPL, o aspektoch zamestnanosti a sociálnych aspektoch stratégie Európa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 25.11.2014.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.00 h kvôli slávnostnej časti schôdze.)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

6. Slávnostná schôdza - Prejav jeho Svätosti pápeža Františka

Od 11.15 do 12.00 h sa pri príležitosti návštevy jeho Svätosti pápeža Františka konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení protokolu k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúceho sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park, prijatého 23. februára 2007 v Luxemburgu, v mene Európskej únie [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0054)

Parlament udeľuje súhlas so schválením protokolu k dohovoru.


7.2. Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o schválení Haagskeho dohovoru o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 v mene Európskej únie [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0055)

Parlament udeľuje súhlas so schválením protokolu k dohovoru.


7.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma z Fínska) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0056)


7.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD z Francúzska) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0057)


7.5. Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0265/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0058)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Elmar Brok, aby požiadal na základe článku 190 ods. 4 rokovacieho poriadku o odloženie hlasovania, Axel Voss, aby podporil túto žiadosť, a Birgit Sippel, aby proti nej namietala.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 307, proti: 380, zdržali sa hlasovania: 14).


7.6. EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)

Správa o EÚ a celosvetovom rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015 [2014/2143(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0059)


7.7. Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0252/2014

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2014)0060).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković a Daniel Hannan

Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici a Andrej Plenković.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru (rozprava)

Vystúpili títo poslanci: Jean Arthuis (predseda výboru BUDG), Gérard Deprez (spravodajca), Eider Gardiazabal Rubial (spravodajca) a Monika Hohlmeier (spravodajkyňa).

Vystúpili: Enrico Zanetti (úradujúci predseda Rady) a Kristalina Georgieva (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil António Marinho e Pinto, Jens Geier v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bill Etheridge a Bronis Ropė, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zanni v mene skupiny EFDD, Sophie Montel – nezaradená poslankyňa, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti a Vladimír Maňka.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach a Mercedes Bresso.

Vystúpili: Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti a Jean Arthuis.

Rozprava sa skončila.


12. Boj proti násiliu voči ženám (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-00080/2014), ktorú položila Iratxe García Pérez v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Opatrenia nadväzujúce na iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o boji proti násiliu voči ženám (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

(pokračovanie rozpravy: bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2014)


13. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Odporúčanie výboru ECON nevzniesť námietky voči delegovanému nariadeniu Komisie z 8. októbra 2014 o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) bolo včera oznámené v pléne (bod 5 zápisnice zo dňa 24.11.2014).

Skupina EFDD vzniesla námietku voči tomuto odporúčaniu v lehote dvadsiatich štyroch hodín, ako sa stanovuje v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku.

O tomto odporúčaní sa preto bude hlasovať vo štvrtok 27. novembra 2014 (bod 10.4 zápisnice zo dňa 27.11.2014).


14. Boj proti násiliu voči ženám (pokračovanie rozpravy)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000080/2014), ktorú položila Iratxe García Pérez, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Opatrenia nadväzujúce na iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o boji proti násiliu voči ženám (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(pokračovanie rozpravy: bod 12 zápisnice zo dňa 25. 11. 2014)

Vystúpili títo poslanci: Teresa Jiménez-Becerril Barrio v mene skupiny PPE, ktora zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Maria Arena v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil António Marinho e Pinto, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Maria Arena a Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan a Alessandra Moretti, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune a Caterina Chinnici.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


15. Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000078/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pre Radu: Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000079/2014), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pre Komisiu: Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Sandro Gozi (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedali na otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kristina Winberg, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli a Miltiadis Kyrkos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr a Alessandra Mussolini.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Sandro Gozi.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
podpredseda

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


16. Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v Španielsku (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000085/2014), ktorú položili Birgit Sippel a Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström a Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini a Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst a Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL a Laura Ferrara a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia "tichých návratov" v Španielsku (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán a Laura Agea rozvinuli otázky.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Lara Comi v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Teresa Rodriguez-Rubio v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià a Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica a Raymond Finch.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


17. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Syed Kamall, ktorým je nahradený Joachim Starbatty

výbor INTA: Joachim Starbatty, ktorým je nahradený Bolesław G. Piecha

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


18. Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000075/2014), ktorú položila Marita Ulvskog, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog rozvinula otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Thomas Mann, Siôn Simon a Mireille D'Ornano.

PREDSEDNÍCTVO: Olli REHN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly a Miapetra Kumpula-Natri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen.

Rozprava sa skončila.


19. Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000074/2014), ktorú položila Marita Ulvskog v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog rozvinula otázku.

Marianne Thyssen (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Verónica Lope Fontagné v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Krisztina Morvai, posledná rečníčka k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye).

Rozprava sa skončila.


20. Hodnotenie stresových testov bánk (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Hodnotenie stresových testov bánk (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Bernard Monot – nezaradený poslanec, Roberto Gualtieri a Bernd Lucke.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Othmar Karas a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill.

Rozprava sa skončila.


21. Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie * - Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou * (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2532/98 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri a Kay Swinburne uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Jonathan Hill (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Costas Mavrides v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Michał Marusik – nezaradený poslanec, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas a Georgios Kyrtsos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Miguel Viegas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold.

Vystúpili: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri a Kay Swinburne.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 26.11.2014 a bod 12.1 zápisnice zo dňa 26.11.2014.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 542.136/OJME).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia