Kazalo 
Zapisnik
PDF 224kWORD 150k
Torek, 25. november 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Sklep o nujnem postopku (člen 154 Poslovnika)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 5.Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020 (razprava)
 6.Slavnostna seja - Nagovor njegove svetosti papeža Frančiška
 7.Čas glasovanja
  7.1.Protokol v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na železniška vozna sredstva *** (glasovanje)
  7.2.Haaška konvencija z dne 30. junija 2005 o sporazumih o izbiri sodišča *** (glasovanje)
  7.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/008 FI/STX Rauma (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/005 FR/GAD (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih s strani letalskih prevoznikov agenciji Canada Border Services Agency s Pogodbama (glasovanje)
  7.6.EU in svetovni razvojni okvir po letu 2015 (glasovanje)
  7.7.Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Proračun za leto 2015: Izid sestanka Spravnega odbora (razprava)
 12.Boj proti nasilju nad ženskami (razprava)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Boj proti nasilju nad ženskami (nadaljevanje razprave)
 15.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (razprava)
 16.Izgoni po hitrem postopku in predlagana zakonodaja za takojšnje vrnitve v Španiji (razprava)
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (razprava)
 19.Izvajanje direktive o enakosti pri zaposlovanju (razprava)
 20.Ocena stresnih testov bank (razprava)
 21.Pooblastila Evropske centralne banke za nalaganje sankcij * - Zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke * (razprava)
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Sklep o nujnem postopku (člen 154 Poslovnika)

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (glej točko 4 zapisnika z dne 24.11.2014) :

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti - [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] - Odbor za proračun.

Govorili so Jean Arthuis (predsednik odbora BUDG), Javier Nart in Marc Tarabella o prisotnosti poslancev v sejni dvorani, Gérard Deprez (poročevalec) in Janusz Lewandowski (poročevalec).

Zahteva za nujni postopek je bila zavrnjena.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

1) od odborov, poročila

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finska) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/005 FR/GAD, ki jo je podala Francija) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014);

2) od poslancev Parlamenta, predlog resolucije (člen 108(6) Poslovnika)

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, o pridobitvi mnenja Sodišča, ali je Sporazum med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih skladen s Pogodbama (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Pakistanski zakoni proti bogokletstvu (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o pakistanskih zakonih proti bogokletstvu (B8-0289/2014);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o pakistanskih zakonih proti bogokletstvu (B8-0290/2014);

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella in Hugues Bayet v imenu skupine S&D o pakistanskih zakonih proti bogokletstvu (B8-0291/2014);

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart in Jozo Radoš v imenu skupine ALDE o pakistanskih zakonih proti bogokletstvu (B8-0293/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL o pakistanskih zakonih proti bogokletstvu (B8-0298/2014);

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák in Lara Comi v imenu skupine PPE o pakistanskih zakonih proti bogokletstvu (B8-0302/2014).

II.   Srbija: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD, o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (B8-0292/2014);

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (B8-0294/2014);

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala in Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (B8-0296/2014);

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet in Doru-Claudian Frunzulică v imenu skupine S&D o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (B8-0300/2014);

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius in Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine ALDE o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (B8-0304/2014);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric in Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (B8-0306/2014);

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský in Lara Comi v imenu skupine PPE o Srbiji: primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja (B8-0307/2014).

III.   Irak: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o Iraku: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (B8-0295/2014);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas in Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD o Iraku: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (B8-0297/2014);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Iraku: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (B8-0299/2014);

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella in Hugues Bayet v imenu skupine S&D o Iraku: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (B8-0301/2014);

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart in Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE o Iraku: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (B8-0303/2014);

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o Iraku: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (B8-0305/2014);

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák in Lara Comi v imenu skupine PPE o Iraku: ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi (B8-0308/2014).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


5. Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000076/2014), ki ga je postavila Marita Ulvskog v imenu odbor EMPL Svetu: Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000077/2014), ki ga je postavila Marita Ulvskog v imenu odbor EMPL Komisiji: Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog je predstavila vprašanji.

Sandro Gozi (predsedujoči Svetu) in Marianne Thyssen (članica Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so David Casa v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins in Joëlle Mélin.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (predsednica je sporočila da pri tej razpravi ne bo postopka "catch the eye"), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki in Vladimír Maňka.

Govorila sta Marianne Thyssen in Sandro Gozi.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Marita Ulvskog v imenu odbor EMPL o zaposlovanju in socialnih vidikih strategije Evropa 2020 (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 25.11.2014.

(Seja se je prekinila ob 11.00 zaradi pričetka slavnostne seje.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

6. Slavnostna seja - Nagovor njegove svetosti papeža Frančiška

Parlament se je od 11.15 do 12.00 sestal na slavnostni seji zaradi obiska njegove svetosti papeža Frančiška.


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Protokol v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na železniška vozna sredstva *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, Protokola h Konvenciji o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na železniška vozna sredstva, sprejetega v Luxembourgu 23. februarja 2007 [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0054)

Parlament odobri odobritev protokola.


7.2. Haaška konvencija z dne 30. junija 2005 o sporazumih o izbiri sodišča *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi Haaške konvencije z dne 30. junija 2005 o sporazumih o izbiri sodišča v imenu Evropske unije [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0055)

Parlament odobri odobritev konvencije.


7.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/008 FI/STX Rauma (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Finska) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0056)


7.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/005 FR/GAD (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/005 FR/GAD, ki jo je podala Francija) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2014)0057)


7.5. Mnenje Sodišča Evropske unije o združljivosti Sporazuma med Evropsko unijo in Kanado o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih s strani letalskih prevoznikov agenciji Canada Border Services Agency s Pogodbama (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0265/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0058)

Govorili so

Pred glasovanjem, Elmar Brok, ki je na podlagi člena 190(4) Poslovnika zahteval preložitev glasovanja, Axel Voss, ki je zahtevo podprl in Birgit Sippel, ki je zadevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (307 glasov za, 380 glasov proti, 14 vzdržanih glasov).


7.6. EU in svetovni razvojni okvir po letu 2015 (glasovanje)

Poročilo o EU in svetovnem razvojnem okviru po letu 2015 [2014/2143(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0059)


7.7. Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0252/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2014)0060).


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković in Daniel Hannan

Zaposlovanje in socialni vidiki strategije Evropa 2020 - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici in Andrej Plenković.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.50, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Proračun za leto 2015: Izid sestanka Spravnega odbora (razprava)

Govorili so Jean Arthuis (predsednik odbora BUDG), Gérard Deprez (poročevalec), Eider Gardiazabal Rubial (poročevalec) in Monika Hohlmeier (poročevalka).

Govorila sta Enrico Zanetti (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil António Marinho e Pinto, Jens Geier v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Bill Etheridge in Bronis Ropė, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Nils Torvalds v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, Sophie Montel samostojna poslanka, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti in Vladimír Maňka.

Po postopku "catch the eye" so govorili: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach in Mercedes Bresso.

Govorili so Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti in Jean Arthuis.

Razprava se je zaključila.


12. Boj proti nasilju nad ženskami (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-00080/2014), ki ga je postavila Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM Komisiji: Ukrepanje po zakonodajnem samoiniciativnem poročilu Evropskega parlamenta o boju proti nasilju nad ženskami (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

(nadaljevanje razprave: točka 14 zapisnika z dne 25.11.2014)


13. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Na včerajšnjem plenarnem zasedanju je bilo sporočeno, da priporočilo odbora ECON ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 8. oktobra 2014 o prehodnem sistemu obrokov za prispevke za kritje upravnih odhodkov enotnega odbora za reševanje v prehodnem obdobju (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) (točka 5 zapisnika z dne 24.11.2014).

Skupina EFDD je nasprotovala temu priporočilu v roku štirindvajsetih ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika.

Zato se bo o tem priporočilu glasovalo v četrtek, 27. novembra 2014 (točka 10.4 zapisnika z dne 27.11.2014).


14. Boj proti nasilju nad ženskami (nadaljevanje razprave)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000080/2014), ki ga je postavila Iratxe García Pérez v imenu odbora FEMM Komisiji: Ukrepanje po zakonodajnem samoiniciativnem poročilu Evropskega parlamenta o boju proti nasilju nad ženskami (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(začetek razprave: točka 12 zapisnika z dne 25.11.2014)

Govorili so Teresa Jiménez-Becerril Barrio v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Maria Arena v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil António Marinho e Pinto, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Maria Arena in Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan in Alessandra Moretti, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kristina Winberg.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune in Caterina Chinnici.

Govorila je Věra Jourová.

Razprava se je zaključila.


15. Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000078/2014), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbor LIBE Svetu: Vprašanje za ustni odgovor o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000079/2014), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbor LIBE Komisiji: Vprašanje za ustni odgovor o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes je predstavil vprašanji.

Sandro Gozi (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Kristina Winberg, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli in Miltiadis Kyrkos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr in Alessandra Mussolini.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Sandro Gozi.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL
podpredsednik

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


16. Izgoni po hitrem postopku in predlagana zakonodaja za takojšnje vrnitve v Španiji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000085/2014), ki so ga postavili Birgit Sippel in Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström in Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst in Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL inLaura Ferrara in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Komisiji: Izgoni po hitrem postopku in predlagana zakonodaja za takojšnje vrnitve v Španiji (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán in Laura Agea so predstavili vprašanja.

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je odgovoril na vprašanja.

Govorili so Lara Comi v imenu skupine PPE, Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Teresa Rodriguez-Rubio v imenu skupine GUE/NGL, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià in Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica in Raymond Finch.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

Razprava se je zaključila.


17. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednji zahtevi za imenovanje:

odbor AFET: Syed Kamall namesto Joachima Starbattyja

odbor INTA: Joachim Starbatty namesto Bolesława G. Piecha

Imenovanji se bosta šteli za potrjeni, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


18. Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000075/2014), ki ga je postavila Marita Ulvskog v imenu odbora EMPL Komisiji: Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog je predstavila vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Heinz K. Becker v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Thomas Mann, Siôn Simon in Mireille D'Ornano.

PREDSEDSTVO: Olli REHN
podpredsednik

Govorili so Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly in Miapetra Kumpula-Natri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo in Krisztina Morvai.

Govorila je Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.


19. Izvajanje direktive o enakosti pri zaposlovanju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000074/2014), ki ga je postavila Marita Ulvskog v imenu odbora EMPL Komisiji: Izvajanje direktive o enakosti pri zaposlovanju (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog je predstavila vprašanje.

Marianne Thyssen (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Verónica Lope Fontagné v imenu skupine PPE, Jutta Steinruck v imenu skupine S&D, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Jane Collins v imenu skupine EFDD, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller in Javi López.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Csaba Sógor in Ruža Tomašić.

Govorili sta Marianne Thyssen in Krisztina Morvai, zadnja o postopku "catch-the-eye".

Razprava se je zaključila.


20. Ocena stresnih testov bank (razprava)

Izjava Komisije: Ocena stresnih testov bank (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Elisa Ferreira v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Bernard Monot samostojni poslanec, Roberto Gualtieri in Bernd Lucke.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Othmar Karas in Tibor Szanyi.

Govoril je Jonathan Hill.

Razprava se je zaključila.


21. Pooblastila Evropske centralne banke za nalaganje sankcij * - Zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke * (razprava)

Poročilo o osnutku Uredbe Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2532/98 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Poročilo o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri in Kay Swinburne sta predstavila svoji poročili.

Govoril je Jonathan Hill (član Komisije).

Govorili so Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Costas Mavrides v imenu skupine S&D, Stanisław Ożóg v imenu skupine ECR, Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Patrick O'Flynn v imenu skupine EFDD, Michał Marusik samostojni poslanec, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas in Georgios Kyrtsos.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Miguel Viegas, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold.

Govorili so Jonathan Hill, Roberto Gualtieri in Kay Swinburne.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika z dne 26.11.2014 in točka 12.1 zapisnika z dne 26.11.2014.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 542.136/OJME).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov