Index 
Protokoll
PDF 228kWORD 133k
Tisdagen den 25 november 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)
 3.Inkomna dokument
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin (debatt)
 6.Högtidligt möte – Anförande av Hans helighet påven Franciskus
 7.Omröstning
  
7.1.Protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel *** (omröstning)
  
7.2.Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol *** (omröstning)
  
7.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/005 FR/GAD (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om lufttrafikföretags överföring och behandling av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till den kanadensiska gränskontrollmyndigheten är förenligt med fördragen (omröstning)
  
7.6.EU och den globala utvecklingsramen efter 2015 (omröstning)
  
7.7.Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Budget 2015: Förlikningskommitténs resultat (debatt)
 12.Bekämpning av våld mot kvinnor (debatt)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Bekämpning av våld mot kvinnor (fortsättning på debatten)
 15.Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (debatt)
 16.Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns") i Spanien (debatt)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (debatt)
 19.Genomförande av direktivet om likabehandling i arbetslivet (debatt)
 20.Utvärdering av bankstresstesterna (debatt)
 21.Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner * – Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Beslut om brådskande förfarande (artikel 154 i arbetsordningen)

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (se punkt 4 i protokollet av den 24.11.2014) på följande förslag:

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel – [COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)] – budgetutskottet.

Talare: Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG), Javier Nart och Marc Tarabella, som yttrade sig om ledamöternas närvaro i kammaren, Gérard Deprez (föredragande) och Janusz Lewandowski (föredragande).

Det beslutades att brådskande förfarande inte skulle tillämpas.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo, från Finland) (COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike) (COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 108.6 i arbetsordningen):

- Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck och Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om lufttrafikföretags överföring och behandling av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till den kanadensiska gränskontrollmyndigheten är förenligt med fördragen (2014/2966(RSP)) (B8-0265/2014).


4. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Hädelselagar i Pakistan (2014/2969(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Bas Belder, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Hädelselagar i Pakistan (B8-0289/2014),

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om Hädelselagar i Pakistan (B8-0290/2014),

- Josef Weidenholzer, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Richard Howitt, Miroslav Poche, Andi Cristea, Tonino Picula, Afzal Khan, Miriam Dalli, Marc Tarabella och Hugues Bayet för S&D-gruppen, om Hädelselagar i Pakistan (B8-0291/2014),

- Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Javier Nart och Jozo Radoš för ALDE-gruppen, om Hädelselagar i Pakistan (B8-0293/2014),

- Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Stefan Eck, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, sur Hädelselagar i Pakistan (B8-0298/2014),

- Cristian Dan Preda, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Barbara Matera, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Stanislav Polčák och Lara Comi för PPE-gruppen om Hädelselagar i Pakistan (B8-0302/2014).

II.   Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (2014/2970(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (B8-0292/2014),

- Charles Tannock, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (B8-0294/2014),

- Davor Škrlec, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Heidi Hautala och Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (B8-0296/2014),

- Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Tanja Fajon, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Tonino Picula, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Biljana Borzan, Hugues Bayet och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (B8-0300/2014),

- Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius och Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (B8-0304/2014),

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric och Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (B8-0306/2014),

- Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský och Lara Comi för PPE-gruppen, om Serbien: fallet med den misstänkte krigsförbrytaren Vojislav Šešelj (B8-0307/2014).

III.   Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (2014/2971(RSP))

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, David Campbell Bannerman, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Arne Gericke, Geoffrey Van Orden och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Situationen i Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (B8-0295/2014),

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (B8-0297/2014),

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jean Lambert, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Jordi Sebastià, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Reinhard Bütikofer och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (B8-0299/2014),

- Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Silvia Costa, Krystyna Łybacka, Edouard Martin, Konstantinos Papadakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Miroslav Poche, Miriam Dalli, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella och Hugues Bayet för S&D-gruppen, om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (B8-0301/2014),

- Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Fernando Maura Barandiarán, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Louis Michel, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Jozo Radoš, Javier Nart och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (B8-0303/2014),

- Javier Couso Permuy, Malin Björk, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, Georgios Katrougkalos och Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (B8-0305/2014),

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Michèle Alliot-Marie, Rachida Dati, Pavel Svoboda, Philippe Juvin, Jarosław Wałęsa, Mariya Gabriel, David McAllister, Lorenzo Cesa, Franck Proust, Petri Sarvamaa, Andrej Plenković, Bogdan Brunon Wenta, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tomáš Zdechovský, Barbara Matera, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák och Lara Comi för PPE-gruppen, om Irak: bortförande och misshandel av kvinnor (B8-0308/2014).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


5. Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000076/2014) från Marita Ulvskog, för EMPL-utskottet till rådet: Europa 2020-strategins sysselsättningsmässiga och sociala aspekter (2014/2779(RSP)) (B8-0035/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000077/2014) från Marita Ulvskog, för EMPL-utskottet till kommissionen: Europa 2020-strategins sysselsättningsmässiga och sociala aspekter (2014/2779(RSP)) (B8-0036/2014)

Marita Ulvskog utvecklade frågorna.

Sandro Gozi (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Heinz K. Becker, Maria João Rodrigues, Anthea McIntyre, José Inácio Faria, Rina Ronja Kari, Monika Vana, Jane Collins och Joëlle Mélin.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Elisabeth Morin-Chartier, Sergio Gutiérrez Prieto, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Sotirios Zarianopoulos, Thomas Mann, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Paloma López Bermejo, Peter Lundgren, Mara Bizzotto, Verónica Lope Fontagné, Brando Benifei, Ruža Tomašić, Tiziana Beghin, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Agnes Jongerius, Beatrix von Storch, Nicolas Bay, Sven Schulze, Georgi Pirinski, Jeroen Lenaers, Javi López (talmannen meddelade att ögonkontaktsförfarandet inte skulle användas under denna debatt), Anne Sander, Siôn Simon, Danuta Jazłowiecka, Elena Gentile, Ádám Kósa, Vilija Blinkevičiūtė, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Georges Bach, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki och Vladimír Maňka.

Talare: Marianne Thyssen och Sandro Gozi.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

- Marita Ulvskog, för EMPL-utskottet, om Europa 2020-strategins sysselsättningsmässiga och sociala aspekter (2014/2779(RSP)) (B8-0252/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 25.11.2014.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.00 i avvaktan på det högtidliga mötet.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

6. Högtidligt möte – Anförande av Hans helighet påven Franciskus

(Kl. 11.15–12.00 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av Hans helighet påven Franciskus besök.)


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom som antogs i Luxemburg den 23 februari 2007 [15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Heidi Hautala (A8-0030/2014 )

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2014)0054)

Parlamentet gav sitt godkännande till godkännandet av protokollet.


7.2. Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol [12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2014)0055)

Parlamentet gav sitt godkännande till godkännandet av konventionen.


7.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/008 FI/STX Raumo) [COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0056)


7.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/005 FR/GAD (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/005 FR/GAD från Frankrike) [COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0057)


7.5. Yttrande från domstolen över huruvida avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada om lufttrafikföretags överföring och behandling av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till den kanadensiska gränskontrollmyndigheten är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0265/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0058)

Inlägg:

Elmar Brok yttrade sig före omröstningen för att i enlighet med artikel 190.4 i arbetsordningen begära att omröstningen skulle skjutas upp, Axel Voss uttryckte sitt stöd för denna begäran och Birgit Sippel yttrade sig emot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (307 röster för, 380 röster emot, 14 nedlagda röster).


7.6. EU och den globala utvecklingsramen efter 2015 (omröstning)

Betänkande om EU och den globala utvecklingsramen efter 2015 [2014/2143(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0059)


7.7. Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0252/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0060).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Davor Ivo Stier - A8-0037/2014
Neena Gill, Doru-Claudian Frunzulică, Ian Duncan, Luigi Morgano, Andrej Plenković och Daniel Hannan

Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av Europa 2020-strategin - (2014/2779(RSP)) - B8-0252/2014
Michela Giuffrida, Matt Carthy, Neena Gill, Caterina Chinnici och Andrej Plenković.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på Europarl ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Budget 2015: Förlikningskommitténs resultat (debatt)

Talare: Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG), Gérard Deprez (föredragande), Eider Gardiazabal Rubial (föredragande) och Monika Hohlmeier (föredragande).

Talare: Enrico Zanetti (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från António Marinho e Pinto, Jens Geier för S&D-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bill Etheridge och Bronis Ropė, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Sophie Montel, grupplös, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Richard Ashworth, Pablo Echenique, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Daniele Viotti och Vladimír Maňka.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet:: Lara Comi, Victor Negrescu, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Karin Kadenbach och Mercedes Bresso.

Talare: Kristalina Georgieva, Enrico Zanetti och Jean Arthuis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Bekämpning av våld mot kvinnor (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-00080/2014) från Iratxe García Pérez, för utskottet FEMM, till kommissionen: Uppföljning av Europaparlamentets initiativbetänkande om bekämpning av våld mot kvinnor (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

Iratxe García Pérez utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

(fortsättning på debatten: punkt 14 i protokollet av den 25.11.2014)


13. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

ECON-utskottets rekommendation att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 8 oktober 2014 om ett provisoriskt system för delbetalningar av bidrag för att täcka den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter under den provisoriska perioden (2014/2882(DEA)) (B8-0246/2014) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dag (punkt 5 i protokollet av den 24.11.2014).

EFDD-gruppen hade invänt mot denna rekommendatoin inom den 24 timmar långa tidsfrist som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Denna rekommendation skulle därför tas upp till omröstning under torsdagen den 27 november 2014 (punkt 10.4 i protokollet av den 27.11.2014).


14. Bekämpning av våld mot kvinnor (fortsättning på debatten)

Fråga för muntligt besvarande (O-000080/2014) från Iratxe García Pérez, för utskottet FEMM, till kommissionen: Uppföljning av Europaparlamentets initiativbetänkande om bekämpning av våld mot kvinnor (2014/2916(RSP)) (B8-0039/2014)

(debattens början: punkt 12 i protokollet av den 25.11.2014)

Talare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Maria Arena för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från António Marinho e Pinto, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Barbara Matera, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Kostadinka Kuneva, Karima Delli, Margot Parker, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Arena och Catherine Bearder, Georg Mayer, Rosa Estaràs Ferragut, Liliana Rodrigues, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Iliana Iotova, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Anna Hedh, Evelyn Regner, Soledad Cabezón Ruiz, Maria Noichl, Linda McAvan och Alessandra Moretti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kristina Winberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella, Dubravka Šuica, Urmas Paet, Josu Juaristi Abaunz, Deirdre Clune och Caterina Chinnici.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000078/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till rådet: Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Fråga för muntligt besvarande (O-000079/2014) från Claude Moraes, för LIBE-utskottet, till kommissionen: Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Claude Moraes utvecklade frågorna.

Sandro Gozi (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kristina Winberg, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Matteo Salvini, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Edouard Ferrand, Roberta Metsola, Kashetu Kyenge, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Bodil Ceballos, Gerard Batten, Eleftherios Synadinos, Esteban González Pons, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ernest Urtasun, Tanja Fajon, Beatrix von Storch, Kristina Winberg, Vicky Maeijer, Elisabetta Gardini, Iliana Iotova, Helga Stevens, Marie-Christine Arnautu, Elissavet Vozemberg, Sylvie Guillaume, Michał Boni, Giovanni La Via, Juan Fernando López Aguilar, Frank Engel, Kati Piri, Mariya Gabriel, Elly Schlein, Salvatore Domenico Pogliese, Miriam Dalli och Miltiadis Kyrkos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Carlos Coelho, Notis Marias, Marielle de Sarnez, Franz Obermayr och Alessandra Mussolini.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Sandro Gozi.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


16. Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns") i Spanien (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000085/2014) från Birgit Sippel och Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Cecilia Wikström och Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Judith Sargentini och Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst och Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen ochLaura Ferrara och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, till kommissionen: Summariska utvisningar och den föreslagna legaliseringen av omedelbara återsändningar ("hot returns") (2014/2959(RSP)) (B8-0043/2014)

Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Ska Keller, Marina Albiol Guzmán och Laura Agea utvecklade frågorna.

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Lara Comi för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Teresa Rodriguez-Rubio för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ernest Urtasun, Sylvie Guillaume, Josu Juaristi Abaunz, Josep-Maria Terricabras, Rosa Estaràs Ferragut, Jordi Sebastià och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica och Raymond Finch.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

ECR-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

AFET-utskottet: Syed Kamall i stället för Joachim Starbatty

INTA-utskottet: Joachim Starbatty i stället för Bolesław G. Piecha

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


18. EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000075/2014) från Marita Ulvskog, för utskottet EMPL, till kommissionen: EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014-2020 (2014/2861(RSP)) (B8-0034/2014)

Marita Ulvskog utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Thomas Mann, Siôn Simon och Mireille D'Ornano.

ORDFÖRANDESKAP: Olli REHN
Vice talman

Talare: Claude Rolin, Agnes Jongerius, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, Vilija Blinkevičiūtė, Seán Kelly och Miapetra Kumpula-Natri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias, Paloma López Bermejo och Krisztina Morvai.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Genomförande av direktivet om likabehandling i arbetslivet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000074/2014) från Marita Ulvskog, för utskottet EMPL, till kommissionen: Genomförande av direktivet om likabehandling i arbetslivet (2014/2862(RSP)) (B8-0033/2014)

Marita Ulvskog utvecklade frågan.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Verónica Lope Fontagné för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Dubravka Šuica, Vilija Blinkevičiūtė, Siôn Simon, Jan Keller och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor och Ruža Tomašić.

Talare: Marianne Thyssen och Krisztina Morvai, den sistnämnada om ögonkontaktsförfarandet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Utvärdering av bankstresstesterna (debatt)

Uttalande av kommissionen: Utvärdering av bankstresstesterna (2014/2977(RSP))

Jonathan Hill (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot, grupplös, Roberto Gualtieri och Bernd Lucke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Othmar Karas och Tibor Szanyi.

Talare: Jonathan Hill.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner * – Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (debatt)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2532/98 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Betänkande om utkastet till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Roberto Gualtieri och Kay Swinburne redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, Costas Mavrides för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Michał Marusik, grupplös, Markus Ferber, Jonás Fernández, Bernd Lucke, Gerolf Annemans, Romana Tomc, Theodor Dumitru Stolojan, Luděk Niedermayer, Ivana Maletić, Othmar Karas och Georgios Kyrtsos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Miguel Viegas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold.

Talare: Jonathan Hill, Roberto Gualtieri och Kay Swinburne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 26.11.2014 och punkt 12.1 i protokollet av den 26.11.2014.


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 542.136/OJME).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Moretti, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy