Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acetamiprid, chromafenozide, cyazofamid, dicamba, difenoconazole, fenpyrazamine, fluazinam, formetanate, νικοτίνη, penconazole, pymetrozine, pyraclostrobin, tau-fluvalinate και tebuconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - προθεσμία: 22/1/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με πρόσθετες προδιαγραφές αξιοπλοΐας για συγκεκριμένο τύπο πτητικών λειτουργιών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - προθεσμία: 14/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά και τους όρους χρήσης πρόσθετων υλών που αποτελούνται από παρασκευάσματα (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - προθεσμία: 15/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το άλας του (6S)-5-μεθυλοτετραϋδροφολικού οξέος με γλυκοζαμίνη που χρησιμοποιείται στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - προθεσμία: 18/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα είδη του γένους Εφέδρα και το γιοχίμπε (την υοχίμβη) [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - προθεσμία: 19/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, διαφορετικών από τους ισχυρισμούς που αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - προθεσμία: 19/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας οι οποίοι διατυπώνονται για τα τρόφιμα και αφορούν την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - προθεσμία: 19/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 657/2007 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών όσον αφορά την καθιέρωση ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - προθεσμία: 15/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Απόφαση της Επιτροπής για τις απαιτήσεις ασφάλειας στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τα τζάκια χωρίς καπνοδόχο που λειτουργούν με οινόπνευμα σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - προθεσμία: 20/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Οδηγία της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - προθεσμία: 22/2/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου