Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 november 2014 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr.1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2014
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel15, lid2, van Verordening (EU) nr.1380/2013, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 november 2014
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad door de omschrijving van de voor steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in aanmerking komende kosten voor de verbetering van de hygiëne-, gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden van de vissers, de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen, de mitigatie van de klimaatverandering en de verhoging van de energie-efficiëntie van vissersvaartuigen (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 november 2014
verwezen naar ten principale: PECH

Juridische mededeling - Privacybeleid