Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg

4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I knariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských atichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 14. novembra 2014
pridelené: gestorský výbor: INTA

– Delegované nariadenie Komisie o vykonaní medzinárodných záväzkov Únie v súlade s článkom15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v rámci Medzinárodného dohovoru o zachovaní atlantických tuniakov a Dohovoru o budúcej mnohostrannej spolupráci v oblasti rybárstva v severozápadnom Atlantiku (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 18. novembra 2014
pridelené: gestorský výbor: PECH

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 určením nákladov oprávnených na získanie podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu s cieľom zlepšiť hygienické, zdravotné, bezpečnostné a pracovné podmienky rybárov, zabezpečiť ochranu a obnovu morskej biodiverzity a ekosystémov, zmierniť zmenu klímy a zvýšiť energetickú efektívnosť rybárskych plavidiel (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. 24. novembra 2014
pridelené: gestorský výbor: PECH

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia