Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagaI till rådets förordning (EG) nr1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 november 2014
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om genomförandet av unionens internationella förpliktelser, som avses i artikel 15.2 i förordning (EU) nr 1380/2013, enligt den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 18 november 2014
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr508/2014 genom fastställande av de kostnader som berättigar till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för att förbättra hygien, hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden för fiskare, skydda och återställa den marina biologiska mångfalden och ekosystemen, begränsa klimatförändringen och öka fiskefartygens energieffektivitet (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 24 november 2014
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy