Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

6. Δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής: Δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (2014/2975(RSP))

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Werner Hoyer (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Gerolf Annemans, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Pietro Carlo Padoan (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου