Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург

17. Признаване на Палестина за държава (разискване)
CRE

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Признаване на Палестина за държава (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Charles Tannock, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pavel Svoboda, Bodil Valero, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli и Eleftherios Synadinos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Steven Woolfe и Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai и относно провеждането на процедурата с привличане на вниманието Ana Gomes и Richard Corbett.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност