Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

17. Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (2014/2964(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fernando Maura Barandiarán, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Νεοκλής Συλικιώτης, Margrete Auken, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Σοφία Σακοράφα, Karima Delli και Ελευθέριος Συναδινός.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Σοφίας Σακοράφα, Afzal Khan, Ángela Vallina, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Steven Woolfe και Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai και σχετικά με την διεξαγωγή της διαδικασίας "catch the eye", Ana Gomes και Richard Corbett.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου