Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. november 2014 - Strasbourg

17. Palestiina omariikluse tunnustamine (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Palestiina omariikluse tunnustamine (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli ja Eleftherios Synadinos.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Steven Woolfe ja Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta sõnavõttude korralduse teemal, Ana Gomes ja Richard Corbett.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika