Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. studenog 2014. - Strasbourg

17. Priznanje palestinske države (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Priznanje palestinske države (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Charles Tannock, u ime kluba ECR, Fernando Maura Barandiarán, u ime kluba ALDE, Martina Anderson, u ime kluba GUE/NGL, Tamás Meszerics, u ime kluba Verts/ALE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli i Eleftherios Synadinos.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Steven Woolfe i Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, a o tijeku postupka spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) govorili su Ana Gomes i Richard Corbett.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti