Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras

17. Palestinos valstybingumo pripažinimas (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Palestinos valstybingumo pripažinimas (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lars Adaktusson), Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pavel Svoboda), Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli ir Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Maria Arena, Marcus Pretzell (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krisztina Morvai), Miguel Viegas, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sofia Sakorafa), Afzal Khan, Ángela Vallina (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Steven Woolfe ir Michaela Šojdrová), Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai ir procedūros „prašau žodžio“ vedimo Ana Gomes ir Richard Corbett.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika