Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 november 2014 - Straatsburg

17. Erkenning van Palestina als staat (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Erkenning van Palestina als staat (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli en Eleftherios Synadinos.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Steven Woolfe en Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, eveneens over het verloop van de "catch the eye"-procedure, Ana Gomes en Richard Corbett.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid