Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg

17. Uznanie štátnej suverenity Palestíny (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Uznanie štátnej suverenity Palestíny (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Fernando Maura Barandiarán v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli a Eleftherios Synadinos.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Steven Woolfe a Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, a k priebehu postupu „catch the eye“ Ana Gomes a Richard Corbett.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia