Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

17. Erkännande av Palestina som stat (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Erkännande av Palestina som stat (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Charles Tannock för ECR-gruppen, Fernando Maura Barandiarán för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli och Eleftherios Synadinos.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Steven Woolfe och Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai samt Ana Gomes och Richard Corbett, vilka yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: nästa sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy