Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

18. 25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: 25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (2014/2964(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAȘCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς, Urmas Paet και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Μιλτιάδης Κύρκος, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi και Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić και Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Κώστας Χρυσόγονος, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Εμμανουήλ Γλέζος, Τάκης Χατζηγεωργίου, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Νεοκλής Συλικιώτης και Ángela Vallina, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini και Bodil Ceballos, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου