Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. november 2014 - Strasbourg

18. ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel ja Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAȘCU
asepresident

Sõna võtsid Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi ja Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Jean Lambert, Judith Sargentini ja Bodil Ceballos fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva kohta (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika