Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 listopada 2014 r. - Strasburg

18. 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: 25. rocznica Konwencji ONZ o prawach dziecka (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE i Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAȘCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Krisztina Morvai niezrzeszona, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elenę Valenciano Martínez-Orozco, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi i Nicola Caputo w imieniu grupy S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis i Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini i Bodil Ceballos w imieniu grupy Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD, w sprawie 25. rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 27.11.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności