Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 noiembrie 2014 - Strasbourg

18. A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, și Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAȘCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Krisztina Morvai, neafiliată, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi și Nicola Caputo, în numele Grupului S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova și Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini și Bodil Ceballos, în numele Grupului Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 27.11.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate