Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg

18. 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE a Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAȘCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská a Emil Radev.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi a Nicola Caputo v mene skupiny S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini a Bodil Ceballos v mene skupiny Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa o 25. výročí Dohovoru OSN o právach dieťaťa (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 27.11.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia