Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

18. 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, och Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAȘCU
Vice talman

Talare: Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen), för kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil för PPE-gruppen,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi och Nicola Caputo för S&D-gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská för ECR-gruppen,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis och Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen,
Jean Lambert, Judith Sargentini och Bodil Ceballos för Verts/ALE-gruppen,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas och Valentinas Mazuronis för EFDD-gruppen, om 25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 27.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy