Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2973(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0286/2014

Συζήτηση :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0071

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

20. Ενιαία ψηφιακή αγορά (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ενιαία ψηφιακή αγορά (2014/2973(RSP))

Ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Vicky Ford, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Julia Reda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mylène Troszczynski, μη εγγεγραμμένη, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fredrick Federley, και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein και Antonio Tajani.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και Lara Comi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin και Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ψηφιακή ενιαία αγορά (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez και Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου