Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург

22. Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Antonio Tajani, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, независим член на ЕП, András Gyürk, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Patrizia Toia, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Laura Agea, Marcus Pretzell, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophie Montel, и Rosa D'Amato.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Paul Rübig.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност