Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

22. H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (2014/2976(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, μη εγγεγραμμένη, András Gyürk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Patrizia Toia, η οποίη απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Laura Agea, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Massimiliano Salini, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sophie Montel, και Rosa D'Amato.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Paul Rübig.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου