Показалец 
Протокол
PDF 295kWORD 199k
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Пакет на Комисията за работни места, растеж и инвестиции (разискване)
 7.Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) (разискване)
 8.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 9.Състав на Парламента
 10.Назначаване на членовете на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Време за гласуване
  
12.1.Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.2.Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции * (гласуване)
  
12.3.Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Признаване на Палестина за държава (разискване)
 18.Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (разискване)
 19.Резултати от срещата на Г-20 (разискване)
 20.Единен цифров пазар (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите
 22.Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Постъпили са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 9/2014 - Комитет на регионите (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 12/2014 - Комитет на регионите (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC2/2014 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 8/2014 - Комитет на регионите (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 10/2014 - Комитет на регионите (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 11/2014 - Комитет на регионите (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 3/2014 - Съд (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 37/2014 - Раздел III - Комисия (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити n. 5 - Раздел VIII - Европейски омбудсман (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 13/2014 - Комитет на регионите (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд, хромафенозид, циазофамид, дикамба, дифеноконазол, фенпиразамин, флуазинам, форметанат, никотин, пенконазол, пиметрозин, пираклостробин, тау-флувалинат и тебуконазол във или върху определени продукти (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - срок: 22/1/2015)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията относно допълнителни спецификации за летателна годност за даден тип експлоатация и за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - срок: 14/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за пускане на пазара и условията за употреба на добавки, състоящи се от препарати (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - срок: 15/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Регламент на Комисията за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, използвана за производството на хранителни добавки (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - срок: 18/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на видове от род Ephedra и на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - срок: 19/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - срок: 19/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент Комисията относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до развитието и здравето на децата (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - срок: 19/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 657/2007 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика във връзка с установяването на европейските програми за подбор на изследвания (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - срок: 15/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Решение на Комисията относно изискванията за безопасност, които трябва да бъдат обхванати от европейските стандарти за камини без димоход, работещи със спирт, съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - срок: 20/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Директива на Комисията за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - срок: 22/2/2015)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение І към Регламент (EО) №1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство C(2014)08355 - 2014/2954(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 Ноември 2014 г.

Препращане на водещата комисия:INTA

- Делегиран регламент на Комисията относно изпълнението на международните задължения на Съюза, посочени в член15, параграф2 от Регламент(ЕС) №1380/2013, съгласно Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан и Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан C(2014)08402 - 2014/2962(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 18 Ноември 2014 г.

Препращане на водещата комисия:PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент(ЕС)№508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, изразяващо се в дефиниране на допустимите разходи, които могат да бъдат подпомагани от Европейския фонд за морско дело и рибарство с цел подобряване на хигиената, здравните условия, безопасността и условията на труд на рибарите, опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и морските екосистеми, смекчаване на изменението на климата и подобряване на енергийната ефективност на риболовните кораби (C(2014)08611 - 2014/2982(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 Ноември 2014 г.

Препращане на водещата комисия:PECH


5. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 34/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 35/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 20 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 36/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 36/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 20 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 38/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 38/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 20 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 39/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 39/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 13 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 41/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 41/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 42/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 13 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 43/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 43/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 13 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 44/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 44/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 13 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 45/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 45/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 47/2014.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС информира бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити на Комисията DEC 47/2014.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 13 ноември 2014 г., представения от Комисията проект относно трансфера на бюджетни кредити DEC 48/2014.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 20 ноември 2014 г., представения от Сметната палата проект относно трансферите на бюджетни кредити V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 и V/AB-21/T/14.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети одобри, на заседанието си от 20 ноември 2014 г., представения от Комитета на регионите проект относно трансферите на бюджетни кредити INF 7/2014.

В съответствие с член 203, параграф 4 от Финансовия регламент Европейската комисия информира бюджетния орган относно надхвърлящите разрешения праг предварително изчислени разходи по проекта проекта за изграждането на новата лабораторна сграда на Института за трансуранови елементи на Съвместния изследователски център в Карлсруе.


6. Пакет на Комисията за работни места, растеж и инвестиции (разискване)

Изявление на председателя на Комисията: Пакет на Комисията за работни места, растеж и инвестиции (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията ) направи изявление.

Изказа се Werner Hoyer (президент на ЕИБ).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, и Gerolf Annemans, независим член на ЕП.

Изказаха се: Pietro Carlo Padoan (действащ председател на Съвета) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

7. Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan и Yannick Jadot.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Sandro Gozi.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Giovanni La Via, председател de la комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Jo Leinen, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно Конференцията на ООН по изменението на климата за 2014 г. – 20-а конференция на страните (COP 20) в Лима, Перу (1 – 12 декември 2014 г.) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 27.11.2014.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 12.05 ч. до 12.35 ч. Парламентът провежда тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на Denis Mukwege за постоянните му усилия за възстановяване на физическия и психологическия интегритет на хиляди жени и момичета, станали жертви на сексуално насилие от страна на бунтовническите сили в Демократична република Конго.

Преди връчването на наградата председателят приветства с добре дошла също така Elisabeth Schepetylnykova, представителка на украинското движение Евромайдан (номинирана за наградата „Сахаров“ за 2014 г.) и на Dinara Yunus, дъщеря на Leyla Yunus, основателка на института за мира , демокрацията и правата на човека в Азербайджан (също номинирана за наградата „Сахаров“ за 2014 г.), за която е невъзможно да присъства, понеже продължава да се намира в затвора в Азербайджан.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

9. Състав на Парламента

Компетентните испански органи уведомяват за назначаването на Enrique Calvet Chambon на мястото на Francisco Sosa Wagner, в качестовото на член на Европейския парламент, считано от 20 ноември 2014 г.

Компетентните български органи уведомяват за назначаването на Андрей Новаков като член на Европейския парламент на мястото на Томислав Дончев, считано от 24 ноември 2014 г.

В съответствие с разпоредбите на член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и в съответствие с член 4, параграфи 1 и 4, от Правилника за дейността, Парламентът приема за сведение избирането на Enrique Calvet Chambon и Андрей Новаков, считано съответно от 20 ноември 2014 г. et 24 ноември 2014 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Enrique Calvet Chambon и Андрей Новаков заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


10. Назначаване на членовете на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП

В съответствие с член 7 на Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси, председателят взе решение да назначи, на 25 ноември 2014 г., Jean-Marie Cavada (ALDE) в качеството на член на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП, на мястото на Francisco Sosa Wagner (ALDE).


11. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ALDE следните искания за назначаване:

комисия EMPL: Enrique Calvet Chambon

Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет: Enrique Calvet Chambon

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Enrique Calvet Chambon

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2014)0061)


12.2. Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции * (гласуване)

Доклад относно проекта за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2532/98 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2014)0062)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0062)


12.3. Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0251/2014

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2014)0063)


13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo и Seán Kelly

Доклад Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr и Bernd Lucke

Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) - (2014/2777(RSP)) – B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly и Marijana Petir.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Състав на комисиите и делегациите

Председателят прие от групата S&D следните искания за назначения:

комисия EMPL: Emilian Pavel

Делегация за връзки с Израел: Emilian Pavel

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Emilian Pavel

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


17. Признаване на Палестина за държава (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Признаване на Палестина за държава (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Charles Tannock, от името на групата ECR, Fernando Maura Barandiarán, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pavel Svoboda, Bodil Valero, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli и Eleftherios Synadinos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Steven Woolfe и Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai и относно провеждането на процедурата с привличане на вниманието Ana Gomes и Richard Corbett.

Изказа се Federica Mogherini.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


18. Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Двадесет и пета годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, и Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Мария Габриел, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská и Емил Радев.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Мария Габриел, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Емил Радев, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi и Nicola Caputo, от името на групата S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić и Jana Žitňanská, от името на групата ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Филиз Хюсменова и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis и Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas и Valentinas Mazuronis, от името на групата EFDD, относно двадесет и петата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 27.11.2014.


19. Резултати от срещата на Г-20 (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от срещата на Г-20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Petr Mach, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, независим член на ЕП, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boştinaru, David Martin и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Bill Etheridge.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Sandro Gozi.

Разискването приключи.


20. Единен цифров пазар (разискване)

Изявление на Комисията: Единен цифров пазар (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Vicky Ford, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fredrick Federley, и Notis Marias.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Ева Паунова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Antonio Tajani.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells и Jonathan Arnott.

Изказа се Andrus Ansip.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureşan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil и Lara Comi, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin и Victor Negrescu, от името на групата S&D, относно подкрепянето на правата на потребителите в рамките на цифровия единен пазар (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford и Sajjad Karim, от името на групата ECR, относно цифровия единен пазар (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez и Juan Carlos Girauta Vidal, от името на групата ALDE, относно цифровия единен пазар (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.8 от протокола от 27.11.2014.


21. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия DEVE: Андрей Новаков

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка: Андрей Новаков

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Андрей Новаков

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


22. Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (разискване)

Изявление на Комисията: Положение на стоманодобивната промишленост в ЕС: защита на работниците и промишлеността (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Antonio Tajani, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Eleonora Forenza, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, независим член на ЕП, András Gyürk, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Patrizia Toia, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Laura Agea, Marcus Pretzell, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophie Montel, и Rosa D'Amato.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Paul Rübig.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 542.136/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Джамбазки, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, Iglesias, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Правна информация - Политика за поверителност