Indeks 
Protokol
PDF 225kWORD 136k
Onsdag den 26. november 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Kommissionens beskæftigelses-, vækst- og investeringspakke (forhandling)
 7.FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (forhandling)
 8.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Udpegelse af medlemmer af Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 12.Afstemningstid
  
12.1.Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.2.Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner * (afstemning)
  
12.3.FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Anerkendelse af Palæstina som stat (forhandling)
 18.25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (forhandling)
 19.Resultaterne af G20-mødet (forhandling)
 20.Digitalt indre marked (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 22.Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 9/2014 - Regionsudvalget (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 12/2014 - Regionsudvalget (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 2/2014 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 8/2014 - Regionsudvalget (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 10/2014 - Regionsudvalget (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 11/2014 - Regionsudvalget (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 3/2014 - Domstolen (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 37/2014 - Sektion III - Kommissionen (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel nr. 5 - Sektion VIII - Den Europæiske Ombudsmand (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 13/2014 - Regionsudvalget (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acetamiprid, chromafenozid, cyazofamid, dicamba, difenoconazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanat, nikotin, penconazol, pymetrozin, pyraclostrobin, tau-fluvalinat og tebuconazol i eller på visse produkter (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - frist: 22/1/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - frist: 14/2/2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår krav til markedsføring og betingelser for anvendelse af tilsætningsstoffer, der består af præparater (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - frist: 15/2/2015)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF for så vidt angår (6S)-5-methyltetrahydrofolsyre, glucosaminsalt anvendt ved fremstilling af kosttilskud (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - frist: 18/2/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår Ephedra-arter og johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - frist: 19/2/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - frist: 19/2/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til børns udvikling og sundhed (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - frist: 19/2/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 657/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik for så vidt angår etableringen af europæiske stikprøveprogrammer (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - frist: 15/2/2015)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Kommissionens afgørelse om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af europæiske standarder for ethanolpejse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - frist: 20/2/2015)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - frist: 22/2/2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. november 2014
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om gennemførelse af Unionens internationale forpligtelser som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr.1380/2013 i henhold til den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet og konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. november 2014
Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.508/2014 for så vidt angår fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med henblik på at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsvilkårene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjers energieffektivitet (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. november 2014
Henvist til kor. udv.: PECH


5. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 34/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 35/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 20. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 36/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 36/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 20. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 38/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 38/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 20. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 39/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 39/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 13. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 41/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 41/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 42/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 13. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 43/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 43/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 13. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 44/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 44/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 13. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 45/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 45/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 47/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 47/2014.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 13. november 2014 vedtaget det forslag, som Kommissionen havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel DEC 48/2014.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 20. november 2014 vedtaget det forslag, som Revisionsretten havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførslerne V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 og V/AB-21/T/14.

I overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 20. november 2014 vedtaget det forslag, som Regionsudvalget havde fremlagt vedrørende bevillingsoverførsel INF 7/2014.

I overensstemmelse med artikel 203, stk. 4, i finansforordningen havde Europa-Kommissionen underrettet budgetmyndigheden de skønnede omkostninger ved et projekt, der overskrider det loft, der er godkendt til opførelsen af den nye laboratoriebygning til Instituttet for Transuraner i Det Fælles Forskningscenter i Karlsruhe.


6. Kommissionens beskæftigelses-, vækst- og investeringspakke (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionens formand: Kommissionens beskæftigelses-, vækst- og investeringspakke (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, og Gerolf Annemans, løsgænger.

Talere: Pietro Carlo Padoan (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

7. FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan og Yannick Jadot.

Talere: Miguel Arias Cañete og Sandro Gozi.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Giovanni La Via, formand for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Ian Duncan for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen om FN's konference om klimaændringer 2014 (COP 20) i Lima, Peru (1.-12. december 2014) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 27.11.2014.


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)

Fra kl. 12.05 til 12.35 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af overrækkelsen af Sakharov-prisen til Denis Mukwege i anerkendelse af hans vedvarende bestræbelser på at genoprette den fysiske og psykiske integritet hos tusindvis af kvinder og piger, som er ofre for seksuel udnyttelse foretaget af oprørsstyrker i Den Demokratiske Republik Congo.

Før overrækkelsen af prisen bød formanden også velkommen til Elisabeth Schepetylnykova, repræsentant for den ukrainske bevægelse EuroMaidan (nomineret til Sakharov-prisen 2014), og til Dinara Yunus, datter af Leyla Yunus, grundlæggeren af Instituttet for Fred og Demokrati og Menneskerettigheder i Aserbajdsjan (også hun var nomineret til Sakharov-prisen 2014), som ikke kunne være til stede, eftersom hun stadigvæk er fængslet i Aserbajdsjan.


FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

9. Parlamentets sammensætning

De kompetente spanske myndigheder havde meddelt, at Enrique Calvet Chambon var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Francisco Sosa Wagner med virkning fra den 20. november 2014.

De kompetente bulgares myndigheder havde meddelt, at Andrey Novakov var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Tomislav Donchev med virkning fra den 24. november 2014.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, tog Parlamentet til efterretning, at Enrique Calvet Chambon og Andrey Novakov var blevet valgt med virkning fra hhv. 20. november 2014 og 24. november 2014.

Enrique Calvet Chambon og Andrey Novakov deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


10. Udpegelse af medlemmer af Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd

I overensstemmelse med artikel 7 i adfærdskodeksen for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter havde formanden besluttet med virkning fra den 25. november 2014 at udpege Jean-Marie Cavada (ALDE) til medlem af Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd i stedet for Francisco Sosa Wagner (ALDE).


11. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ALDE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

EMPL: Enrique Calvet Chambon

Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd: Enrique Calvet Chambon

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Enrique Calvet Chambon

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2014)0061)


12.2. Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2532/98 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2014)0062)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0062)


12.3. FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0251/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2014)0063)


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo og Seán Kelly

Betænkning: Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr og Bernd Lucke

FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly og Marijana Petir.


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.25 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

EMPL: Emilian Pavel

Delegationen for Forbindelserne med Israel: Emilian Pavel

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Emilian Pavel

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


17. Anerkendelse af Palæstina som stat (forhandling)

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Anerkendelse af Palæstina som stat (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli og Eleftherios Synadinos.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe og Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai om gennemførelse af catch-the-eye-proceduren, Ana Gomes og Richard Corbett.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


18. 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (forhandling)

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, og Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAȘCU
næstformand

Talere: Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák og Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi og Nicola Caputo for S&D-Gruppen,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis og Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen,
Jean Lambert, Judith Sargentini og Bodil Ceballos for Verts/ALE-Gruppen og
Laura Ferrara, Rolandas Paksas og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen om 25-årsdagen for FN's konvention om barnets rettigheder (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 27.11.2014.


19. Resultaterne af G20-mødet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Resultaterne af G20-mødet (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Petr Mach for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay, løsgænger, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boştinaru, David Martin og Nicola Danti.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Bill Etheridge.

Talere: Valdis Dombrovskis og Sandro Gozi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Digitalt indre marked (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Digitalt indre marked (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Mylène Troszczynski, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fredrick Federley, og Notis Marias.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Antonio Tajani.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells og Jonathan Arnott.

Indlæg af Andrus Ansip.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil og Lara Comi for PPE-Gruppen og Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin og Victor Negrescu for S&D-Gruppen om støtte til forbrugerrettigheder på det digitale indre marked (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford og Sajjad Karim for ECR-Gruppen om det digitale indre marked (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez og Juan Carlos Girauta Vidal for ALDE-Gruppen om det digitale indre marked (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 27.11.2014.


21. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

DEVE: Andrey Novakov

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika: Andrey Novakov

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Andrey Novakov

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


22. Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Stålsektoren i EU: Beskyttelse af arbejdstagere og industrier (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Antonio Tajani for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde, løsgænger, András Gyürk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Patrizia Toia, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Laura Agea, Marcus Pretzell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophie Montel, og Rosa D'Amato.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 542.136/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik