Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 220kWORD 134k
Kolmapäev, 26. november 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett (arutelu)
 7.ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014) (arutelu)
 8.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 9.Parlamendi koosseis
 10.Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikmete ametisse nimetamine
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Hääletused
  
12.1.Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.2.Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone * (hääletus)
  
12.3.ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Palestiina omariikluse tunnustamine (arutelu)
 18.ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (arutelu)
 19.G20 kohtumise tulemused (arutelu)
 20.Digitaalne ühtne turg (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 9/2014 – Regioonide Komitee (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 12/2014 – Regioonide Komitee (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 2/2014 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 8/2014 – Regioonide Komitee (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 10/2014 – Regioonide Komitee (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 11/2014 – Regioonide Komitee (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 3/2014 – Euroopa Kohus (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 37/2014 – III jagu, Komisjon (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek nr 5 – VIII jagu, Euroopa Ombudsman (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 13/2014 – Regioonide Komitee (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atseetamipriidi, kromafenosiidi, tsüasofamiidi, dikamba, difenokonasooli, fenpürasamiini, fluasinaami, formetanaadi, nikotiini, penkonasooli, pümetrosiini, püraklostrobiini, τ-fluvalinaadi ja tebukonasooli jääkide piirnormidega (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - tähtaeg: 22/1/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, milles käsitletakse teatavat liiki lennutegevuse suhtes kohaldatavaid täiendavaid lennukõlblikkustingimusi ja millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - tähtaeg: 14/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 seoses valmistisi sisaldavate söödalisandite turulelaskmise nõuete ja kasutustingimustega (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - tähtaeg: 15/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ seoses toidulisandite valmistamisel kasutatava (6S)-5-metüültetrahüdrofoolhappe glükoosamiinisoolaga (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - tähtaeg: 18/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses efedra liikide ja kiima-johimbepuuga (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - tähtaeg: 19/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse loa andmisest teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, milles ei viidata haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - tähtaeg: 19/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse loa andmisest teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, milles viidatakse laste arengule ja tervisele (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - tähtaeg: 19/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 657/2007, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta Euroopa valimiskeemide kehtestamise osas (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - tähtaeg: 15/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni otsus ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama korstnata piirituskaminaid käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - tähtaeg: 20/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - tähtaeg: 22/2/2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. novembril 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, mis käsitleb määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile ja Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonile (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. novembril 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014, määrates kindlaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks kalurite hügieeni-, tervishoiu-, ohutus- ja töötingimuste parandamise, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise, kliimamuutuste leevendamise ja kalalaevade energiatõhususe parandamisega seotud rahastamiskõlblikud kulud (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. novembril 2014
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 34/2014 heakskiitmisest.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 35/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 20. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 36/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 36/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 20. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 38/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 38/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 20. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 39/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 39/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 13. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 41/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 41/2014 heakskiitmisest.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 42/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 13. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 43/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 43/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 13. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 44/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 44/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 13. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 45/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 45/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 47/2014.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 eelarvepädevaid institutsioone komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 47/2014 heakskiitmisest.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt oma 13. novembri 2014. aasta koosolekul heaks komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 48/2014.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 25 kohaselt oma 20. novembri 2014. aasta koosolekul heaks Euroopa Kontrollikoja esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 ja V/AB-21/T/14.

Eelarvekomisjon kiitis finantsmääruse artikli 25 kohaselt oma 20. novembri 2014. aasta koosolekul heaks Regioonide Komitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku INF 7/2014.

Euroopa Komisjon teavitas finantsmääruse artikli 203 lõike 4 kohaselt eelarvepädevaid institutsioone Karlsruhes asuva Transuraanelementide Instituudi ühise uurimiskeskuse uue laborihoone hinnangulistest kuludest, mis ületavad ehituse jaoks lubatud ülemmäära.


6. Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett (arutelu)

Komisjoni presidendi avaldus: Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võttis Werner Hoyer (Euroopa Investeerimispanga president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Patrick O'Flynn fraktsiooni EFDD nimel ja Gerolf Annemans (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Pietro Carlo Padoan (nõukogu eesistuja) ja Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

7. ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan ja Yannick Jadot.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Sandro Gozi.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Giovanni La Via, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esimees, Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Ian Duncan fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel 1.–12. detsembril 2014 Peruus Limas toimuva ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP 20) kohta (2014/2777(RSP)) (B8-0251/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 12.3.


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.05 kuni 12.35 toimus parlamendi pidulik istung Sahharovi auhinna üleandmiseks Denis Mukwegele tunnustusena tema jätkuva töö eest Kongo Demokraatlikus Vabariigis mässuliste seksuaalse kuritarvitamise ohvriks langenud tuhandete naiste ja tüdrukute füüsilise ja vaimse puutumatuse taastamisel.

Enne auhinna üleandmist tervitas parlamendi president ka Ukraina EuroMaidani liikumise (Sahharovi auhinna kandidaat 2014. aastal) esindajat Yelyzaveta Schepetylnykovat ja Aserbaidžaani Rahu ja Demokraatia ning Inimõiguste Instituudi asutaja Leyla Yunuse (samuti 2014. aasta Sahharovi auhinna kandidaat) tütart Dinara Yunust. Leyla Yunus ei saanud kohale tulla, kuna viibib endiselt Aserbaidžaanis vangis.


ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

9. Parlamendi koosseis

Hispaania pädevad ametiasutused on teatanud Francisco Sosa Wagneri asemel Enrique Calvet Chamboni ametisse nimetamisest, kes täidab parlamendiliikme ülesandeid alates 20. novembrist 2014.

Bulgaaria pädevad ametiasutused on teatanud Tomislav Donchevi asemel Andrey Novakovi ametisse nimetamisest, kes täidab parlamendiliikme ülesandeid alates 24. novembrist 2014.

Vastavalt Euroopa Parlamendi valimist üldistel ja otsestel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 võttis Euroopa Parlament teadmiseks Enrique Calvet Chamboni ja Andrey Novakovi nimetamise Euroopa Parlamendi liikmeteks alates vastavalt 20. ja 24. novembrist 2014.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Enrique Calvet Chambon ja Andrey Novakov vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


10. Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikmete ametisse nimetamine

Vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konfikti käsitleva käitmisjuhendi artiklile 7 otsustas parlamendi president nimetada 25. novembril 2014 Jean-Marie Cavada (ALDE) Francisco Sosa Wagneri asemel (ALDE) parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikmeks.


11. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ALDE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

EMPL-komisjon: Enrique Calvet Chambon

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Enrique Calvet Chambon

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Enrique Calvet Chambon

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2014)0061)


12.2. Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2532/98 Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2014)0062)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2014)0062)


12.3. ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0251/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2014)0063)


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo ja Seán Kelly

Raport: Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr ja Bernd Lucke

ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014) - (2014/2777(RSP)) – B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly ja Marijana Petir.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Istungi juhatajale on esitatud fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

EMPL-komisjon: Emilian Pavel

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks: Emilian Pavel

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Emilian Pavel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


17. Palestiina omariikluse tunnustamine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Palestiina omariikluse tunnustamine (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fernando Maura Barandiarán fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli ja Eleftherios Synadinos.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Steven Woolfe ja Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta sõnavõttude korralduse teemal, Ana Gomes ja Richard Corbett.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


18. ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel ja Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAȘCU
asepresident

Sõna võtsid Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi ja Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel,
Jean Lambert, Judith Sargentini ja Bodil Ceballos fraktsiooni Verts/ALE nimel,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva kohta (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.7.


19. G20 kohtumise tulemused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: G20 kohtumise tulemused (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Peter Simon fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Petr Mach fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin ja Nicola Danti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Bill Etheridge.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Sandro Gozi.

Arutelu lõpetati.


20. Digitaalne ühtne turg (arutelu)

Komisjoni avaldus: Digitaalne ühtne turg (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mylène Troszczynski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fredrick Federley ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Antonio Tajani.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin ja Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel tarbijate õiguste toetamise kohta digitaalsel ühtsel turul (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez ja Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.8.


21. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

DEVE-komisjon: Andrey Novakov

Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks: Andrey Novakov

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Andrey Novakov

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


22. ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde (fraktsioonilise kuuluvuseta), András Gyürk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Patrizia Toia, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Laura Agea, Marcus Pretzell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophie Montel, ja Rosa D'Amato.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Paul Rübig.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmine osaistungjärk.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 542.136/OJJE).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Õigusteave - Privaatsuspoliitika