Rodyklė 
Protokolas
PDF 228kWORD 161k
Trečiadienis, 2014 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Komisijos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo priemonių rinkinys (diskusijos)
 7.2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) (diskusijos)
 8.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 9.Parlamento sudėtis
 10.Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto narių skyrimas
 11.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.2.Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas * (balsavimas)
  12.3.2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 17.Palestinos valstybingumo pripažinimas (diskusijos)
 18.JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės (diskusijos)
 19.G20 susitikimo rezultatai (diskusijos)
 20.Bendroji skaitmeninė rinka (diskusijos)
 21.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 22.ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Paisūlymas perkelti INF 9/2014 asignavimus. - Regionų komitetas (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti INF 12/2014 asignavimus. - Regionų komitetas (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 2/2014 asignavimus. - Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti INF 8/2014 asignavimus. - Regionų komitetas (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti INF 10/2014 asignavimus. - Regionų komitetas (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti INF 11/2014 asignavimus.- Regionų komitetas (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti 3/2014 asignavimus. - Teisingumo Teismas (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 37/2014 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti n. 5 asignavimus - VIII skirsnis - Europos ombudsmenas (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti INF 13/2014 asignavimus. - Regionų komitetas (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios acetamiprido, chromafenozido, ciazofamido, dikambos, difenokonazolo, fenpirazamino, fluazinamo, formetanato, nikotino, penkonazolo, pimetrozino, piraklostrobino, tau-fluvalinato ir tebukonazolo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - terminas: 22/1/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl papildomų tinkamumo skraidyti specifikacijų, susijusių su tam tikro tipo skrydžiais, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - terminas: 14/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 nuostatos dėl priedų, sudarytų iš preparatų, pateikimo rinkai reikalavimų ir naudojimo sąlygų (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - terminas: 15/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl (6S)-5-metiltetrahidrofolinės rūgšties, gliukozamino druskos, naudojamos maisto papildams gaminti, iš dalies keičiama Direktyva 2002/46/EB (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - terminas: 18/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl efedrų rūšių ir afrikinių raugmių (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 III priedas (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - terminas: 19/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - terminas: 19/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, susijusius su vaikų vystymusi ir sveikata (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - terminas: 19/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2007, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl europinių imčių sistemų nustatymo (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - terminas: 15/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos sprendimas dėl saugos reikalavimų, kuriuos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos turi atitikti alkoholinio kuro bedūmiams židiniams taikomi Europos standartai (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - terminas: 20/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/98/EB dėl laivų įrenginių (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - terminas: 22/2/2015)
perduota atsakingam komitetui: TRAN


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr.1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, I priedas (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. lapkričio 14 d.
Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Reglamento (ES) Nr.1380/2013 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų vykdymo pagal Tarptautinę konvenciją dėl Atlanto tunų apsaugos ir Konvenciją dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Vakarų Atlanto žvejyboje (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. lapkričio 18 d.
Perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.508/2014 papildomas nuostatomis dėl finansuoti iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų tinkamų išlaidų žvejų higienai, sveikatai, saugai ir darbo sąlygoms gerinti, jūrų biologinei įvairovei ir ekosistemoms apsaugoti ir atkurti, klimato kaitai švelninti ir žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumui didinti (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. 2014 m. lapkričio 24 d.
Perduota atsakingam komitetui: PECH


5. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 34/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 35/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 36/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 36/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 38/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 38/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 39/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 39/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 13 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 41/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 41/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 42/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 13 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 43/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 43/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 13 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 44/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 44/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 13 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 45/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 45/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 47/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalį Europos Vadovų Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad patvirtino Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 47/2014.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 13 d. posėdyje patvirtino Komisijos pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo DEC 48/2014.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnį Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje patvirtino Audito Rūmų pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 ir V/AB-21/T/14.

Pagal Finansinio reglamento 25 straipsnio Biudžeto komitetas 2014 m. lapkričio 20 d. posėdyje patvirtino Regionų komiteto pateiktą projektą dėl asignavimų perkėlimo INF 7/2014.

Pagal Finansinio reglamento 203 straipsnio 4 dalį Europos Komisija informavo biudžeto valdymo instituciją apie Jungtinio tyrimų centro Karlsrūhėje Transuraninių elementų instituto naujo laboratorijos pastato statybų projekto išlaidų sąmatą, viršijančią leistiną didžiausią ribą.


6. Komisijos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo priemonių rinkinys (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: Komisijos darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo ir investicijų skatinimo priemonių rinkinys (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Werner Hoyer (Europos investicijų banko pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Patrick O'Flynn EFDD frakcijos vardu, ir nepriklausomas Parlamento narys Gerolf Annemans.

Kalbėjo: Pietro Carlo Padoan (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

7. 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan ir Yannick Jadot.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Sandro Gozi.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkas Giovanni La Via, Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Ian Duncan ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl 2014 m. JT klimato kaitos konferencijos (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2014 11 27 priedo 12.3 punktas.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)

Nuo 12.05 iki 12.35 val. Parlamentas susirinko į iškilmingą posėdį įteikti Sacharovo premiją Denis Mukwege už jo nuolatines pastangas tūkstančiams moterų ir mergaičių, kurios Kongo Demokratinėje Respublikoje nukentėjo nuo sukilėlių pajėgų vykdyto seksualinio išnaudojimo, atkurti fizinę ir psichinę sveikatą.

Prieš premijos įteikimo ceremoniją Pirmininkas taip pat pasveikino Ukrainos judėjimo EuroMaidan (kandidatas A. Sacharovo premijai gauti 2014 m.) Elisabeth Schepetylnykovą ir Azerbaidžano Instituto už taiką, demokratiją ir žmogaus teises įkūrėjos Leylos Yunus (ji taip pat buvo kandidatė A. Sacharovo premijai gauti 2014 m.), kuri negalėjo dalyvauti, nes vis dar yra kalinama Azerbaidžane, dukrą Dinarą Yunus.


PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

9. Parlamento sudėtis

Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Enrique Calvet Chambon, kuris pakeis Francisco Sosa Wagner, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2014 m. lapkričio 20 d.

Bulgarijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Andrey Novakov, kuris pakeis Tomislav Donchev, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2014 m. lapkričio 24 d.

Atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 1 dalį ir į Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis Parlamentas atkreipė dėmesį į tai, kad Enrique Calvet Chambon ir Andrey Novakov yra išrinkti atitinkamai nuo 2014 m. lapkričio 20 d. ir 2014 m. lapkričio 24 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Enrique Calvet Chambon ir Andrey Novakov įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


10. Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto narių skyrimas

Remandamasis Europos Parlamento narių elgesio kodekso finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais 7 straipsniu Pirmininkas nusprendė 2014 m. lapkričio 25 d. paskirti Jean-Marie Cavada (ALDE) Patariamojo komiteto nariu vietoj Francisco Sosa Wagner (ALDE).


11. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ALDE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Enrique Calvet Chambon

Delegacija ryšiams su Palestinos įstatymų leidžiamąja taryba : Enrique Calvet Chambon

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Enrique Calvet Chambon

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2014)0061)


12.2. Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2014)0062)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2014)0062)


12.3. 2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0251/2014

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2014)0063)


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo ir Seán Kelly

Pranešimas: Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr ir Bernd Lucke

2014 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 20) Limoje, Peru (2014 m. gruodžio 1–12 d.) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly ir Marijana Petir.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


16. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

EMPL komitetas: Emilian Pavel

Delegacija ryšiams su Izraeliu: Emilian Pavel

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Emilian Pavel

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


17. Palestinos valstybingumo pripažinimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Palestinos valstybingumo pripažinimas (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Fernando Maura Barandiarán ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lars Adaktusson), Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pavel Svoboda), Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli ir Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arne Gericke), Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Margrete Auken), Maria Arena, Marcus Pretzell (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krisztina Morvai), Miguel Viegas, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sofia Sakorafa), Afzal Khan, Ángela Vallina (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Steven Woolfe ir Michaela Šojdrová), Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala ir Tonino Picula.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai ir procedūros „prašau žodžio“ vedimo Ana Gomes ir Richard Corbett.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.


18. JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: JT vaiko teisių konvencijos 25-osios metinės (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu ir Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAȘCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elena Valenciano), Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinės vardu.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi ir Nicola Caputo S&D frakcijos vardu,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis ir Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu,
Jean Lambert, Judith Sargentini ir Bodil Ceballos Verts/ALE frakcijos vardu,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl JT vaiko teisių konvencijos 25-ųjų metinių (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 10.7 punktas


19. G20 susitikimo rezultatai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: G20 susitikimo rezultatai (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Peter Simon S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Petr Mach EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Nicolas Bay, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boştinaru, David Martin ir Nicola Danti.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Bill Etheridge.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Sandro Gozi.

Diskusijos baigtos.


20. Bendroji skaitmeninė rinka (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendroji skaitmeninė rinka (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Mylène Troszczynski, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fredrick Federley) ir Notis Marias.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ir Antonio Tajani.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells ir Jonathan Arnott.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Lara Comi PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin ir Victor Negrescu S&D frakcijos vardu – dėl paramos vartotojų teisėms bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford ir Sajjad Karim ECR frakcijos vardu – Bendroji skaitmeninė rinka (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez ir Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu – dėl bendrosios skaitmeninės rinkos (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2014 11 27 d. priedo 10.8 punktas.


21. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

DEVE komitetas: Andrey Novakov

Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis: Andrey Novakov

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Andrey Novakov

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


22. ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES plieno sektorius: darbuotojų ir pramonės apsauga (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Antonio Tajani PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Dominique Bilde , nepriklausoma Parlamento narė, András Gyürk, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig, Patrizia Toia (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Laura Agea), Marcus Pretzell (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Ivan Jakovčić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Rosa D'Amato), Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophie Montel) ir Rosa D'Amato.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 542.136/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.10 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika