Index 
Notulen
PDF 230kWORD 138k
Woensdag 26 november 2014 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Pakket van de Commissie inzake werkgelegenheid, groei en investeringen (debat)
 7.VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (debat)
 8.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 9.Samenstelling Parlement
 10.Benoeming leden van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Stemmingen
  
12.1.Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.2.Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen * (stemming)
  
12.3.VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Erkenning van Palestina als staat (debat)
 18.25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (debat)
 19.Uitkomst G20-top (debat)
 20.Digitale interne markt (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 9/2014 - Comité van de Regio's (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 12/2014 - Comité van de Regio's (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 2/2014 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 8/2014 - Comité van de Regio's (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 10/2014 - Comité van de Regio's (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 11/2014 - Comité van de Regio's (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 3/2014 - Hof van Justitie (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2014 - Afdeling III – Commissie (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving n. 5 - Afdeling VIII – Europese Ombudsman (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 13/2014 - Comité van de Regio's (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, chromafenozide, cyazofamide, dicamba, difenoconazool, fenpyrazamine, fluazinam, formetanaat, nicotine, penconazool, pymetrozine, pyraclostrobine, tau-fluvalinaat en tebuconazool in of op bepaalde producten (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - termijn : 22/1/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie betreffende aanvullende luchtwaardigheidsspecificaties voor een bepaald soort vluchtuitvoering en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - termijn : 14/2/2015)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening van de Commissie ot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het in de handel brengen en de voorwaarden voor het gebruik van toevoegingsmiddelen bestaande uit preparaten (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - termijn : 15/2/2015)
verwezen naar ten principale: AGRI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout dat bij de vervaardiging van voedingssupplementen wordt gebruikt (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - termijn : 18/2/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Ephedra-soorten en yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - termijn : 19/2/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie betreffende de weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - termijn : 19/2/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie betreffende de weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - termijn : 19/2/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 657/2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat het opzetten van Europese steekproefprogramma's betreft (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - termijn : 15/2/2015)
verwezen naar ten principale: ECON

- Besluit van de Commissie inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor haarden op ethanol zonder afvoerleiding krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid moeten voldoen (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - termijn : 20/2/2015)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - termijn : 22/2/2015)
verwezen naar ten principale: TRAN


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlageI bij Verordening (EG) nr.1528/2007 van de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 november 2014
verwezen naar ten principale: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Unie, als bedoeld in artikel15, lid2, van Verordening (EU) nr.1380/2013, in het kader van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen en van het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 november 2014
verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad door de omschrijving van de voor steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in aanmerking komende kosten voor de verbetering van de hygiëne-, gezondheids-, veiligheids- en arbeidsomstandigheden van de vissers, de bescherming en het herstel van de mariene biodiversiteit en de mariene ecosystemen, de mitigatie van de klimaatverandering en de verhoging van de energie-efficiëntie van vissersvaartuigen (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 november 2014
verwezen naar ten principale: PECH


5. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 34/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 35/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 20 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 36/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 20 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 38/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 38/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 20 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 39/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 39/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 13 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 41/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 41/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 42/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 13 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 43/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 43/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 13 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 44/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 44/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 13 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 45/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 45/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 47/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 47/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 13 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 48/2014 van de Commissie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 20 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan de voorstellen tot kredietoverschrijving V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 et V/AB-21/T/14 van de Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie in haar vergadering van 20 november 2014 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving INF 7/2014 van het Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 203, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Europese Commissie de Begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de geraamde kosten van het project die hoger uitvallen dan het toegestane plafond voor de bouw van het nieuwe gebouw van het laboratorium in het Instituut voor transuraniumelementen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Karlsruhe.


6. Pakket van de Commissie inzake werkgelegenheid, groei en investeringen (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Pakket van de Commissie inzake werkgelegenheid, groei en investeringen (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, en Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Pietro Carlo Padoan (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

7. VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan en Yannick Jadot.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Sandro Gozi.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Giovanni La Via, voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Ian Duncan, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, over de Conferentie van de VN over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (2014/2777(RSP)) (B8-0251/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 27.11.2014.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)

Van 12.05 tot 12.35 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Sacharov-prijs aan Denis Mukwege ter erkenning van zijn voortdurende inzet voor het herstel van de fysieke en psychologische integriteit van duizenden vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door rebellen in de Democratische Republiek Congo.

Alvorens tot de prijsuitreiking over te gaan, verwelkomt de Voorzitter ook Elisabeth Schepetylnykova, vertegenwoordigster van de Oekraïense beweging EuroMaidan (voorgedragen voor de Sacharov-prijs 2014) en Dinara Yunus, dochter van Leyla Yunus, oprichtster van het Instituut voor vrede, democratie en mensenrechten in Azerbeidzjan (eveneens voorgedragen voor de Sacharov-prijs 2014), die niet aanwezig kan zijn, omdat zij nog steeds gevangenzit in Azerbeidzjan.


VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

9. Samenstelling Parlement

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van Enrique Calvet Chambon tot lid van het Parlement, ter vervanging van Francisco Sosa Wagner, met ingang van 20 november 2014.

De bevoegde Bulgaarse autoriteiten hebben kennis gegeven van de verkiezing van Andrey Novakov tot lid van het Parlement, ter vervanging van Tomislav Donchev, met ingang van 24 november 2014.

Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement neemt het Parlement kennis van de verkiezing van Enrique Calvet Chambon en Andrey Novakov met ingang van 20 november 2014 respectievelijk 24 november 2014.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Enrique Calvet Chambon en Andrey Novakov, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


10. Benoeming leden van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden

Overeenkomstig artikel 7 van de Gedragscode van de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten, besluit de Voorzitter op 25 november 2014 Jean-Marie Cavada (ALDE-Fractie) tot lid van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden te benoemen ter vervanging van Francisco Sosa Wagner (ALDE-Fractie).


11. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Enrique Calvet Chambon

Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur: Enrique Calvet Chambon

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Enrique Calvet Chambon

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 2533/98 betreffende het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2014)0061)


12.2. Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen * (stemming)

Verslag over de ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2532/98 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2014)0062)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0062)


12.3. VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0251/2014

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2014)0063)


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo en Seán Kelly

Verslag Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr en Bernd Lucke

VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly en Marijana Petir.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.25 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Emilian Pavel

Delegatie voor de betrekkingen met Israël: Emilian Pavel

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Emilian Pavel

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


17. Erkenning van Palestina als staat (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Erkenning van Palestina als staat (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli en Eleftherios Synadinos.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Steven Woolfe en Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, eveneens over het verloop van de "catch the eye"-procedure, Ana Gomes en Richard Corbett.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


18. 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, en Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAȘCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke en Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi en Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie,
Jean Lambert, Judith Sargentini en Bodil Ceballos, namens de Verts/ALE-Fractie,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas en Valentinas Mazuronis, namens de EFDD-Fractie, over het 25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 27.11.2014.


19. Uitkomst G20-top (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Uitkomst G20-top (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Peter Simon, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Petr Mach, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin en Nicola Danti.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Sandro Gozi.

Het debat wordt gesloten.


20. Digitale interne markt (debat)

Verklaring van de Commissie: Digitale interne markt (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Mylène Troszczynski, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fredrick Federley, en Notis Marias.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein en Antonio Tajani.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin en Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, over ondersteuning van de consumentenrechten op de digitale interne markt (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie, over de digitale interne markt (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez en Juan Carlos Girauta Vidal, namens de ALDE-Fractie, over de digitale interne markt (2014/2973(RSP)(RSP)) (B8-0288/2014).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 27.11.2014.


21. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie DEVE: Andrey Novakov

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika: Andrey Novakov

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Andrey Novakov

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


22. EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, niet-fractiegebonden lid, András Gyürk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Patrizia Toia, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Laura Agea, Marcus Pretzell, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophie Montel, en Rosa D'Amato.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 542.136/OJJE).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Juridische mededeling - Privacybeleid